Logga in

Lektion 5: Våld går att förebygga!

Mål för lektionen

 • Motivera deltagarna att vara med i arbetet att förebygga våld i deras vardag.
 • Skapa en vilja av att ta gemensamt ansvar.

Material

 • Dator och projektor
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ned på sidan)
 • Loggböcker

Lokalbehov

Hela lektion 5 bör genomföras i halvgrupp och kräver därför två mindre grupprum. Övningarna som ska genomföras fungerar bäst i mindre grupper. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

Mer om att jobba i halvgrupp – könsseparatistiskt eller inte?

Framför allt scenarioövningar bör genomföras i halvgrupp. Men ni behöver fundera över om halvgrupperna ska vara könsseparatistiska eller könsblandade. När det gäller vissa våldsformer, som exempelvis sexualiserat våld, är könsseparatistiska samtal ofta väldigt uppskattade. Tjejer är oftare utsatta än killar när det gäller sexuellt våld, och utsätts oftare av just killar.

Ett sätt att bestämma om ni ska jobba könsseparatistiskt kan vara att be deltagarna rösta genom handuppräckning. Innan ni röstar bör ni då förmedla att samtalen kommer att handla om våld. Killar och tjejer har många gånger olika erfarenheter av våld, vilket kan påverka vad en vill samtala om.

 • Förslag 1. Arbeta könseparatistiskt Om denna indelning röstas fram, be transpersoner att välja den grupp som känns mest bekväm.
 • Förslag 2. Arbeta könsblandat. Då kan grupperna delas in genom att räkna 1, 2, 1, 2.

>

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om hur lätt det är att börja skydda sig mot våld istället för att arbeta mot det. Därför ska denna lektion börja prata om hur vi tillsammans kan förebygga våld istället. Ni ska börja träna på hur en kan lägga sig i och ingripa i situationer som upplevs våldsamma. Påminn om våldspyramiden och att ni främst kommer träna på hur en på ett säkert sätt kan ingripa i basen av pyramiden, i ”lindrigare” former av våld som är vanligt förekommande i vår vardag.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.

Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Slut dina ögon (15 min)

Mål med momentet

 • Att föra frågan om våld närmare deltagarna.
 • Att skapa empati för den som utsätts för våld.

Steg 1. Introducera övningen

Berätta för deltagarna att ni ska göra en övning där de ska försöka sätta sig in i en situation. Var tydliga med att situationen som ni kommer att läsa upp handlar om att en person som en bryr sig mycket om blir utsatt för våld. När ni har läst igenom berättelsen ska ni diskutera den.

Uppmuntra deltagarna att sätta sig så skönt de kan, gärna med båda fötterna på marken. Be dem blunda eller titta ner framför sig. Det viktiga är att inte ta kontakt med någon annan. Kolla av med deltagarna om de har några frågor innan ni börjar.

Steg 2. Läs upp berättelsen

Läs igenom punkterna nedan, lugnt och stadigt. Pausa lite mellan punkterna så att deltagarna hinner ta in det ni läser:

 • Föreställ dig en kvinna eller tjej som du verkligen bryr dig om. Det kan vara din kompis, din mamma, din flickvän, din syster eller din mormor.
 • Föreställ dig att hon är på väg hem själv från några kompisar, från skolan eller jobbet, fotbollsträningen eller en middag.
 • Föreställ dig nu att en kille eller man i ungefär samma ålder kommer fram till henne. Han tar tag i henne på ett sätt som inte är okej. Han är våldsam och otrevlig.
 • Föreställ dig nu att det finns en tredje person närvarande, en åskådare. Åskådaren kan lätt gripa in, men väljer att låta bli. Åskådaren tittar bara på och går förbi. Mannen fortsätter att göra illa den du tycker mycket om.

Pausa en stund efter att ha läst klart – be deltagarna att öppna ögonen och sträcka på sig. Berätta att du är glad över att de ville delta i övningen.

Viktigt! Poängtera att alla kanske inte fick upp några bilder av situationen. Det kan vara bra att säga att för en del kan det komma upp många bilder och för andra inga alls. Bekräfta att vi fungerar olika.

Be alla att bara lyssna på frågorna ni nu ska prata om och svara så gott de kan. Ni ska prata om känslor och reaktioner, åskådarens roll och konsekvenser för kvinnan. Skriv upp rubrikerna ”känslor”, ”åskådare” och ”konsekvenser för kvinnan” på tavlan.

Steg 3. Känslor och reaktioner

Börja med att fråga deltagarna vad berättelsen väckte för känslor och reaktioner. Skriv upp svaren på tavlan under rubriken ”känslor”. Uppmuntra gruppen att lyfta fler känslor än bara ”ilska” (som ofta kommer upp). Exempelvis hjälplöshet, förvirring, sorg, desperation eller maktlöshet.

Steg 4. Åskådarens roll

Fortsätt med att prata om åskådarens roll. Fråga deltagarna:

 • Vad väckte åskådarens beteende för känslor?

Skriv upp reaktionerna som åskådaren väcker under rubriken ”åskådare”. Under denna punkt är det viktigt att ni också ställer frågan:

 • Är det någon som kan ha förståelse för att åskådaren inte ingrep?

Förmedla att det är svårt att ingripa som åskådare

Samtalet om åskådarens roll måste handla om att det är svårt och läskigt att lägga sig i. Målet med MVP är att alla ska känna att de kan göra någonting, men det får inte förmedlas som en oproblematisk självklarhet. Förmodligen finns det många deltagare som inte har vågat eller vetat hur de ska ingripa. Syftet med MVP-programmet är att alla ska känna att de kan göra någonting. Men om det förmedlas som något enkelt, kan budskapet skapa onödig skam hos de som inte vågar. Det skapar inte motivation utan snarare motstånd.

Ibland är det svårt att ingripa. Det kan vara en farlig eller svårbedömd situation. Vi lever också i en kultur där en ska ”sköta sig själv”. Vi uppmuntras sällan att lägga oss i. Trots det har en del lätt att ingripa, medan andra är försiktigare och kanske hjälper till efteråt istället.

Dessa beteenden kan också vara könade. Killar och män ingriper ofta utan att tänka på sin egen säkerhet medan tjejer och kvinnor ibland kan vara mer försiktiga och eftertänksamma. Förhoppningen med lektionerna är att få killar att tänka till och inte spela hjältar, samtidigt som tjejer får kliva fram och blir mer aktiva.

Påminn deltagarna om att MVP:s lektionsserie är ett sätt att träna på att ingripa säkert och på ett rimligt sätt. Om det vore lätt att ingripa skulle MVP inte behövas.

Utgå ifrån att någon av deltagarna upplevt våld i hemmet

När ni pratar om åskådaringripanden är det också viktigt att tänka på att någon av deltagarna säkert har upplevt eller upplever våld hemma. Vanligast är att pappa slår mamma eller att föräldrarna kränker eller slår sina barn.

Barn är aldrig ansvariga för att bryta våld i hemmet. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barn inte ser eller blir utsatta för våld – lagmässigt likställs idag att ett barn bevittnar våld med att hen själv har misshandlats.

Många barn som växer upp med våld känner sig ansvariga för att hjälpa den utsatta föräldern. Därför är det viktigt att förmedla att det aldrig är barnets ansvar! Det kan lätta på barnets skuldkänslor över att inte kunna skydda sin förälder.

Steg 5. Konsekvenser för kvinnan

Fortsätt med att prata om konsekvenserna för kvinnan. Fråga deltagarna:

 • Hur tror ni att övergreppet påverkar henne?
 • Hur mår hon efteråt?

Skriv upp svaren på tavlan under rubriken “konsekvenser för kvinnan”. Exempel kan vara: depression, rädsla, svårt att lita på män, att hon skuldbelägger sig själv, sämre självkänsla, begränsar sig själv i framtiden.

Steg 6. Sammanfatta

Ställ frågan till deltagarna:

 • Räck upp handen om du velat att åskådaren hade lagt sig i?

Förmodligen räcker alla upp handen. Förmedla att såklart vill vi att andra ska bry sig om våra nära och kära om vi inte är i närheten. När vi ser någon bli utsatt behöver vi komma ihåg att det är någons nära och kära. Påminn om att vi alla kan spela en viktig roll för andra som blir utsatta genom att ingripa. Men vi behöver prata mer om hur vi kan hjälpa till, eftersom det är svårt.

>

3. Träna på att ingripa (30 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna lär sig känna igen en problemsituation.
 • Deltagarna känner sig mer förberedda på att kunna ingripa.
 • Deltagarna lär sig känna igen olika reaktioner inför att ingripa.
 • Deltagarna får idéer om olika sätt att ingripa på.

Berätta för deltagarna att ni nu ska göra en scenario-övning där de ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska få träna på hur en kan ingripa och i lugn och ro fundera kring situationer som kan vara svårtolkade. Lösningarna som ni pratar om i klassrummet kan deltagarna sedan använda om det skulle hända något på riktigt.

Påminn om tankemodellen ”före, under, efter” och de olika ingripandealternativen – ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg – som ni gick igenom under lektion 1.

Ni har två scenarion att välja mellan, ta det som passar er grupp bäst. OBS! Om inget av scenariona känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. De steg som är extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.

OBS! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte längst upp i lektionsbeskrivningen.

>

Träna på att ingripa: scenario 1 (Din taskiga kompis)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Din taskiga kompis

En kille som du brukar hänga med ibland är alltid på en annan kille i skolan som du vet vem det är, men inte känner så bra. Din kompis brukar driva med honom, säga taskiga saker och är ibland ganska hotfull, samtidigt som han gör det på ett ”skämtsamt sätt”. Du har aldrig sett din kompis slå till honom, mer småknuffat honom i korridoren. Men det skulle inte förvåna dig om det hände något ännu värre utanför skolan…

Tankar som snurrar

Måste han hacka på honom hela tiden… Det börjar gå över gränsen nu, men är det mitt ansvar att få honom att sluta? Vi är ju inte jättenära vänner direkt. Dessutom vill jag inte att han ska hetsa mot mig, det är nog bäst att inte lägga sig i. Samtidigt känns det så sjukt obekvämt att stå här hela tiden och bara titta på när han är taskig mot den där andra killen. Vad ska jag göra?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Hur kommer det sig att kompisen beter sig så här?
 • Vad kan hända om du som åskådare säger ifrån?
 • Hur tror ni det känns att vara killen som blir utsatt?
 • Vad hade du velat att en åskådare gjorde om det var du som blev utsatt?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Hur hade du kunnat ta hjälp av andra i din närhet?
 • Vad hade du kunnat göra innan din kompis började säga taskiga saker till killen?
 • Vad hade du kunnat göra under tiden medan din kompis betedde sig illa mot honom?
 • Vad hade du kunnat göra i efterhand när situationen var överspelad?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande, omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Jag pratar med en vuxen på skolan som jag litar på och som kan hjälpa till.
 2. Jag väljer en plats där det är folk (så att jag har lite skydd av andra) och säger till honom att det räcker nu.
 3. Jag kollar med några andra vänner om de har noterat samma sak som jag, kanske vi kan säga ifrån tillsammans.
 4. Jag pratar med killen som blir utsatt, kollar hur han mår och frågar vad jag kan göra för att få min kompis och sluta.
 5. Annat/ eget alternativ

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

Träna på att ingripa: scenario 2 (Bara på "skoj")

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Bara på ”skoj”

Du hänger med dina vänner. En av dem skämtar om tjejer på ett förminskande och löjligt sätt – alla skrattar. En annan av dina kompisar börjar kommentera en tjej i din klass på ett sätt som känns både sexistiskt och kränkande. Du gillar inte utvecklingen. Samtalet blir mer och mer nedvärderande mot kvinnor och det får dig att börja skämmas, samtidigt som en del av skämten också är lite roliga. Men du borde göra något, det känns inte okej…

Tankar som snurrar

Det är väl okej att skämta om tjejer när de inte är med, eller? Det skadar ju ingen, och förresten så kan ju tjejer skämta likadant ibland… men alla gör inte det. Mina tjejkompisar skulle inte gilla den här jargongen… och här sitter jag och bara skrattar med?

Men om jag säger något kommer de andra bara säga ”tagga ner, det är bara på skoj”. Vad ska jag göra?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Hur kommer det sig att killar kan snacka så här om tjejer?
 • Varför säger ingen ifrån?
 • Hur tror du att du skulle reagera om det var din syster som någon pratade om på det här sättet?
  • Hade du reagerat annorlunda? I så fall – varför då?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Hur hade du kunnat ta hjälp av de som var med eller fanns runt omkring?
 • Vad hade du kunnat göra innan en av dina vänner började bete sig illa?
 • Vad hade du kunnat göra när samtalet väl dragit igång och blivit sexistiskt?
 • Vad hade du kunnat göra efteråt – alltså efter att den kränkande jargongen tagit slut?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande, omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Säger ingenting – jag håller god min tills det är över.
 2. Jag försöker byta samtalsämne, typ kollar vad folk ska göra i helgen.
 3. Jag går därifrån och visar att jag inte uppskattar snacket eller hur de skämtar om tjejer.
 4. Jag frågar ifall det skulle vara lika kul om vi skämtade om deras mammor och systrar så här?
 5. Annat/eget alternativ.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

4. Avslutande reflektioner (10 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Har du varit med om något liknande som vi pratat om idag?
 • Vad hände och hur påverkade det dig?

Du kan till exempel tänka på något som du själv varit med om, något som en kompis varit med om eller något som du sett någon bli utsatt för.

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.