Logga in

Lektion 6: Vad är normer?

Mål för lektionen

 • Skapa en gemensam uppfattning om vad normer är.
 • Få deltagarna att börja se kopplingen mellan skadliga normer och våld.
 • Få deltagarna att börja reflektera kring genusnormer och hur en som åskådare kan utmana normer genom att ingripa.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrift av Oavslutade meningar (se bilaga längst ned på sidan)
 • Våldspyramiden som ni skapade under lektion 3
 • Post it-lappar
 • Tavla och pennor
 • Loggbok

Lokalbehov

Lektion 5 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Film

Observera att filmerna ”HBTQ, normer & makt” och ”HolySiz” endast går att sätta igång i ”Projektorvyn” när ni startat lektionen. När ni förbereder lektionen kan ni titta på filmerna längst ned här i lektionsöversikten.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till temat ”Normer” (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Påminn om samtalet om hur de kunde hjälpa ingripa mot taskig en kompis eller avbryta en sexistisk jargong i sitt gäng (beroende på valt scenario) och att det inte var så lätt som de kanske hade trott. Därför fortsätter ni reflektera och träna även denna lektion.

Berätta att dagens lektion ska försöka ge en (av flera) förklaringar till varför så många blir utsatta för våld och varför vissa använder våld mer än andra. Ni ska prata om normer och hur normer hänger ihop med våld.

Visa våldspyramiden och placera in dagens lektion i pyramiden. Normer hamnar under basen av pyramiden.

Dagens fråga är: Varför ser det ut så här? Men för att kunna svara på den frågan behöver vi börja med:

 • Vad är en norm?

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Påminn också om stödlistan som ni delade ut förra lektionen och berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var deltagarna kan hitta den. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Vad är en norm? (25 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna har en grundläggande förståelse för begreppet normer.
 • Deltagarna får konkreta exempel på vad normer kan vara och hur de tar sig uttryck.
 • Deltagarna får fundera på hur normer påverkar oss i vårt eget liv.

Steg 1. Oavslutade meningar

Ni ska börja med en övning som heter ”Oavslutade meningar”. Förklara för deltagarna att ni kommer att påbörja en mening och den elev som ni tittar på kommer få avsluta meningen med det första hen kommer att tänka på. Det finns inga rätt och fel hur meningen ska avslutas, det intressanta är att få syn på vad deltagarna kommer att tänka på först.

Be deltagarna att ställa sig upp i en ring med kroppen och ansiktet vänt inåt. Som ledare ställer du/ni er i mitten av ringen så ni kan se alla.

Var noga med att tydliggöra för alla att det inte finns några rätt och fel kring hur en bör avsluta meningen. En ska helt enkelt bara säga det som poppar upp i huvudet först! Illustrera övningen ledare emellan med exemplet nedanför:

 • Ledare 1: Idag är det …
 • Ledare 2: …onsdag/kallt/24 november/roligt/osv.

Obs! Om alla deltagare ska svara på en mening var får ni eventuellt skapa fler meningar. Eller dela ut meningar slumpmässigt i gruppen – då behöver inte alla svara.

Oavslutade meningar

 1. Om du vill säga något på lektionen måste du …
 2. När du ska betala i en affär ställer du dig i…
 3. När du kommer hem till någon tar du av dig …
 4. När någon möter din blick och säger ”hej” svarar du …
 5. När någon har hjälpt dig med något så säger du …
 6. När du äter soppa använder du …
 7. Om någon skrattar på en begravning blir de flesta …
 8. Om en person går in på en restaurang i badkläder säger kyparen …
 9. De som firar jul brukar klä en …
 10. I de flesta simhallar finns det omklädningsrum för …
 11. De flesta superhjältar i filmer är … (vuxna och män/pojkar)
 12. Prinsessor i sagor har ofta hudfärgen …
 13. De flesta som gamear är …
 14. De flesta som dansar balett eller sysslar med konståkning är …
 15. I kärleksfilmer är det ofta en kille som pussar en …
 16. När någon har trasiga och smutsiga kläder så antar vi att de är …
 17. Fotomodellers kläder har ofta storlek …
 18. När någon kommunicerar med teckenspråk så tror vi att den personen är …
 19. Den vanligaste hudfärgen på skådespelare i hollywoodfilmer är …
 20. En person som kör runt i en dyr bil antar vi har mycket …
 21. De flesta som äger företag är…
 22. De flesta som jobbar på café är…
 23. Den vanligaste hudfärgen på chefer för stora företag är …
 24. Om en person på bussen klär av sig naken blir de flesta …

Be deltagarna att sätta sig ner igen. Förmedla att även fast det inte finns ett rätt eller fel på hur meningarna ska avslutas så kan det ändå kännas självklart vad en ”borde” svara. Det är precis det som normer handlar om – outtalade regler som säger något om hur vi bör vara eller vad vi bör göra.

Steg 2. Visa filmen om Normer

För att ge deltagarna en tydligare bild av vad normer är ska ni nu se en film om normer från Forum för levande historia.

När ni tittat på filmen sammanfattar ni filmens innehåll för att försäkra er om att deltagarna får med sig budskapet.

Gör denna genomgång kortfattat utan en öppen diskussion.

 • Normer är regler som säger hur vi bör vara eller vad vi bör göra.
 • Normer påverkar hur vi beter oss mot varandra – inom familjen, bland kompisar, i klassen och i samhället i stort.
 • Normer kan vara något bra men normer kan också vara orättvisa och begränsande.
 • Om vi beskriver normer som oskrivna regler så finns det också skrivna regler – lagar.
 • Lagar är olika beroende på var vi befinner oss i världen och har dessutom sett väldigt olika ut i olika tider.
 • Sveriges grundlag: ”Alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”
 • Trots att det finns lagar som ska skydda våra rättigheter så finns det samtidigt normer som gör att många av oss blir ifrågasatta och kränkta på grund av sin hudfärg, könsidentitet eller att en blir kär i en person av samma kön.
 • De vuxna på skolan har ansvar för att göra skolan öppen, trygg och välkomnande för alla. Alla elever har också ett ansvar att respektera och inte kränka varandra.
 • Eftersom normer om vad som anses vara rätt och fel/normalt och onormalt ser olika ut på olika platser och förändrats genom historien – så är de möjliga att förändra även idag. Det är det vi tränar på i MVP genom att på olika sätt ingripa och stå upp för den som utsätts.

Steg 3. Hur ser normerna ut på vår skola?

Skriv ”Normer på vår skola” som en rubrik högst upp på tavlan och förmedla att ni nu gärna vill höra vilka normer deltagarna upplever som starka på er skola. Det kan vara både bra och dåliga normer.

Dela in deltagarna i mindre grupper om 4-5 personer och ge varje grupp en bunt post it-lappar. Låt de ta stöd av frågorna nedanför och skriva ned en norm per post it-lapp.

 • Vad finns det för normer och förväntningar på vår skola?
  (vad tänker och tycker de flesta är rätt och fel/normalt och onormalt)
 • Vilka normer har vi som är bra?
  (som till exempel gör att en mår bra, känner sig trygg, får komma till tals och vara delaktig)
 • Vilka normer har vi som är dåliga?
  (som till exempel gör att en kan känna sig otrygg, bli retad, utesluten eller utsatt för annat våld)

Samla in post it-lapparna, läs upp normerna och sätt upp de på tavlan under rubriken ”Normer på vår skola”. Om olika grupper skrivit samma normer – sätt lapparna på varandra. Ställ gärna följdfrågor om det är någon norm som är otydlig så att alla hänger med.

Steg 4. Koppla normerna till våldspyramiden

Plocka fram er egen våldspyramid som ni skapade under lektion 3.

Gå igenom en norm i taget och undersök bland deltagarna vilka normer som kan leda till att en blir utsatt om en bryter mot den. Kanske finns det normer som faktiskt uppmuntrar till våldsamma beteenden, eller normer som upplevs så pass starka att om någon bryter mot den riskerar hen bli utsatt för taskiga kommentarer, ifrågasättanden och kränkningar?

Flytta de normer som deltagarna identifierar som negativa och placera dem under er egen våldspyramid. Sammanfatta vad som tagits upp och kolla av med gruppen ifall någon viktig norm saknas. Fråga gruppen:

 • Finns det fler normer som inte känns bra och som kan leda till en blir utsatt?

Fyll eventuellt på med fler normer som eleverna kommer på. Avsluta genom att ställa frågan till gruppen: Varför tror ni vi har satt in alla dessa normer under våldspyramiden?

Om ingen nämner något liknande – förmedla att de normer som deltagarna tagit upp faktiskt bidrar till att våldet i pyramiden tillåts pågå. Samma normer gör det också svårare för oss alla att ingripa när någon blir utsatt.

Tacka för allas tankar och bekräfta de positiva normer som bidrar till trygghet på skolan. Dessa normer ska ni hålla fast vid.

>

3. "Holly Siz" (20 min)

Mål med momentet

 • Att få deltagarna att fundera på vilka normer kring kön som unga förväntas hantera i sin vardag.

Steg 1. Visa filmen

Förmedla att ni nu ska titta på en film där normer och idéer om hur killar ska vara bidrar till våld. Ni ska se en film om en kille som går på lågstadiet. Be deltagarna titta och reflektera kring filmens budskap. Berätta att filmen följs upp med gruppdiskussioner.

Steg 2. Diskutera filmen

Be deltagarna reflektera kring filmens budskap, ta stöd av frågorna nedan. Välj den metod som passar deltagarna bäst, tex bikupa eller grupper om fyra. Avsluta diskussionen i helgrupp.

Frågor att diskutera:

 • Varför kastar pappan pojkens leksak i golvet?
 • Varför blir mamman så arg på pappan?
 • Vilka åskådare fanns i filmen? Vad gjorde de?
 • Varför sätter pappan på sig klänning till slut?

Steg 3. Koppla filmen till deltagarnas vardag

Börja i helgrupp genom att ställa frågorna på sliden:

 • Är det möjligt för en kille att ha klänning i er skola utan att bli retad?
 • Hade det blivit annorlunda om en tjej hade klänning? Varför?

Oavsett vad deltagarna svarar så finns det en poäng att prata om vad en som åskådare hade kunnat göra ifall man ser någon bli utsatt för liknande normbrott. Be deltagarna diskutera i sina smågrupper igen utifrån följande frågeställning:

 • Vad hade du kunnat göra om någon blev utsatt för att hen bröt mot en liknande norm?

Påminn deltagarna om att det finns många olika sätt att ingripa: ta hjälp av andra, ingripa direkt, distrahera eller visa omsorg gentemot den som utsätts.

Kör en runda sammanfatta deltagarnas tankar i helgrupp. Be de diskutera nästa fråga i sina smågrupper och lyft sen i helgrupp:

 • Vad hade du velat att andra gjorde, om det var du som blev utsatt?

Obs! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och föreslår andra ingripanden än de som tidigare föreslagits. Ställ gärna följdfrågor om deltagarna ändrar sina svar beroende på om en själv var åskådare eller den som blev utsatt. En möjlig följdfråga kan vara:

 • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när en själv blir utsatt och på ett annat sätt när ni själva är åskådare?

Tacka för allas kloka idéer och avrunda övningen genom att påminna om följande:

 • Om vi är många som hjälps åt för att ingripa mot våldet i basen av pyramiden så kan vi, med lite tålamod, förändra negativa normer som tillåter våldet i pyramiden.
 • Den som utsätter andra blir till slut ensam om att vara taskig och till slut kan klimatet och normen bli att vi är schyssta mot varandra och respekterar varandras olikheter.

>

4. Avslutande reflektioner (10 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vilka normer och förväntningar har du känt av i ditt liv?

Tänk utifrån kön, hudfärg, hur din kropp fungerar, vem du blir kär i. Skriv ner dina erfarenheter i loggboken.

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.