Logga in

Lektion 4: Skydda eller förebygga?

Mål för lektionen

 • Synliggöra att vi lever i en kultur där vi skyddar oss mot våld istället för att förebygga det.
 • Synliggöra att främst tjejer har strategier för att skydda sig mot sexualiserat våld och att killar i större utsträckning skyddar sig mot fysiskt våld.
 • Deltagarna vet hur de kan hjälpa andra som blivit utsatta.

Material

 • Dator och projektor
 • Tavla och pennor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Loggböcker

Lokalbehov

Lektion 4 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

Att skydda sig mot våld

Bakgrunden till övningen ”Skydda sig mot våld” är att många kvinnor, oavsett ålder, på olika sätt försöker skydda sig mot att bli utsatta för sexualiserat våld av män. Framför allt män de inte känner. 

 

Kvinnor har strategier för hur de tar sig hem: nycklarna i handen, inte gå själv, och så vidare. Vuxna talar om för sina döttrar att de inte ska bli för fulla, inte gå hem själva och att föräldern gärna kommer och hämtar dem för att undvika att någon främmande man utsätter dem för våld. 

 

Men det forskningen faktiskt visar är att risken är störst att bli utsatt av någon en känner, till exempel på en dejt, i en intim relation eller av en familjemedlem. Det förekommer att våldtäkter begås av helt okända förövare, men det vanliga är att förövare och den som utsätts har någon typ av relation. 

 

När det gäller killar så är de inte lika utsatta för sexualiserat våld. Det våld som killar ofta upplever att de behöver skydda sig mot är istället fysiskt våld i form av slagsmål och misshandel. Det kan vara killar i grupp som utsätter en på stan, oftast på natten med alkohol inblandat. 

 

Lektionen är tänkt att synliggöra denna skillnad samt att skapa förståelse för tjejers situation. Insikten kan motivera till att jobba mot sexualiserade kränkningar och öka viljan att skapa en tryggare vardag tillsammans. 

>

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen då ni definierade våld tillsammans utifrån psykiskt, fysiskt, sexualiserat och rasistiskt våld. Påminn om samtalet där ni pratade om det våld som är vanligt i vår vardag (basen av pyramiden) och att det är där vi som åskådare har möjlighet att på ett säkrare sätt ingripa och hjälpa till. Dessa saker händer oftare och är mindre riskabla att ingripa i än grövre former av våld. 

 

Introducera dagens tema och ta fram våldspyramiden. Istället för att prata om hur vi kan ingripa mot våld ska ni idag prata om vilka olika typ av strategier vi har utvecklat för att skydda oss mot våld. Ni kommer fokusera på fysiskt och sexualiserat våld idag. Poängen med dagens lektion är att reflektera kring hur vi lever i en kultur där vi snarare uppmuntras att skydda oss mot våld istället för att förebygga det. 

 

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar. 

>

2. Personlig berättelse (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får en större förståelse för hur det är att hantera en sexualiserad vardag.

Ni ska börja lektionen med en personlig berättelse. Denna gång passar det bra om båda ledarna berättar kort om en egen erfarenhet.

Förbered en personlig berättelse på temat att hantera en sexualiserad vardag.

Exempelvis kan ledaren som identifierar sig som man berätta om hur han har noterat att ensamma tjejer kan öka på stegen eller byta sida på gatan om han går bakom dem under sena kvällar, som om han vore en potentiell våldtäktsman. Det känns kanske både obehagligt och sorgligt. Bara för att vissa män överfaller tjejer så blir överlevnadsstrategin att bli misstänksam mot alla män.

Den ledare som identifierar sig som kvinna kan berätta om de strategier hon har eller har haft för att skydda och trygga sig ute på stan, kanske har hon haft nycklarna i näven när hon går hem från busshållplatsen eller pratat i telefon med någon kompis hela vägen hem till dörren.

Kolla alltid upp med gruppen hur den personliga berättelsen landar och vad den väcker för tankar och funderingar.

Du kan läsa mer om vad en ska tänka på när en väljer personlig berättelse i lektionsbeskrivningen till lektion 3.

>

3. Skydda sig mot våld (40 min)

Mål med momentet

 • Problematisera att vi lever i en kultur där vi skyddar oss mot våld, istället för att förebygga det.
 • Ökad empati för varandra, framför allt för tjejers utsatthet för sexualiserat våld.

Denna övning är tänkt att göras i helgrupp, för att alla ska se vad som händer. Om ni känner ett behov av att anonymisera övningen (för att deltagarna ska känna sig trygga i att besvara frågorna i helgrupp) kan ni till exempel använda er av post it-lappar eller digitala verktyg som Mentimeter. Viktigt – kom bara ihåg att sammanställa allas svar på hur en skyddar sig i er tabell på tavlan, så alla kan ta del av de strategier som finns.

 

Steg 1. Introducera övningen

Dela upp tavlan i två lika stora delar med ett vertikalt streck. Rita symbolerna för kvinna och man eller skriv ”killar” respektive ”tjejer”. Under dessa rubriker gör ni ytterligare en indelning och skriver ”fysiskt våld” respektive ”sexualiserat våld” som rubriker. Se exempel nedan.

Introducera övningen genom att brygga över från de personliga berättelserna och förmedla att ni ska fortsätta på detta spår genom att göra en övning kring hur deltagarna skyddar sig mot kränkande och våldsamma situationer. 

 

Steg 2. Fråga killarna hur de skyddar sig mot våld

Börja med de som definierar sig som killar. Be dem utgå från sin vardag i skolan, på väg till och från skolan, på fritiden med kompisar, på träningen eller på väg hem en sen kväll.

Börja med frågan:

 • Hur skyddar ni er mot sexualiserat våld?
  Exempelvis: Vad gör ni för att undvika sexistiska kommentarer, att någon tafsar på er eller gör andra sexistiska närmanden?

Be deltagarna att tänka på hela skalan av sexualiserat våld, från basen till toppen av pyramiden. Sannolikt får ni exempel på fysiskt våld, förmedla då att ni snart kommer prata om fysiskt våld och styr tillbaka diskussionen till sexualiserat våld.

OBS! Tänk på att det är okej om det blir tyst eller att killarna inte kommer på några strategier. Det synliggör bara att en som kille har fördelen av att aldrig ha behövt utveckla några strategier för att skydda sig mot sexualiserat våld. Om killarna börjar skämta: Ta det på allvar men be dem förklara hur de konkret gör för att skydda sig mot tafsningar. Det tar ofta udden av skämtandet.

Skriv upp eventuella svar under rubriken ”Sexualiserat våld” under ”Killar”.

Fortsätt med att fråga:

 • Hur skyddar ni er mot fysiskt våld?
  Exempelvis: Vad gör ni för att undvika att hamna i slagsmål eller bli misshandlade?

Be dem tänka in hela våldsskalan av fysiskt våld. Här borde ni få fler exempel. Skriv ner svaren under rubriken ”Fysiskt våld” under ”Killar”.

Avsluta med frågan:

 • Vem är det ni skyddar er mot?

Sannolikt blir svaret: andra killar, killar i grupp.

Steg 3. Fråga tjejerna hur de skyddar sig mot våld

Fortsätt sedan att ställa samma frågor till de som definierar sig som tjejer. Be dem utgå från sin vardag i skolan, på väg till och från skolan, på fritiden med kompisar, på väg till träningen eller på väg hem en sen kväll.

Börja med frågan:

 • Hur skyddar ni er mot sexualiserat våld?
  Exempelvis: Vad gör ni för att undvika sexistiska kommentarer, att någon tafsar på er eller gör andra sexistiska närmanden?

Be deltagarna att tänka på hela skalan av sexualiserat våld, så att de inte bara fokuserar på grovt sexualiserat våld. Här borde det komma flera exempel på strategier. Skriv upp svaren under rubriken ”Sexualiserat våld” under ”Tjejer”.

Fråga dem sedan:

 • Hur skyddar ni er mot fysiskt våld?
  Exempelvis: Vad gör ni för att undvika att hamna i slagsmål eller bli misshandlade?

Be dem tänka in hela våldsskalan av fysiskt våld. Skriv ner svaren under rubriken ”Fysiskt våld” under ”Tjejer”.

Avsluta även här med frågan:

 • Vem är det ni skyddar er mot?

Sannolikt blir svaret: främmande killar eller män.

Steg 4a. Reflektera över övningen

Gå vidare till Steg 4b om varken killar eller tjejer i gruppen skyddar sig mot sexualiserat våld. Hoppa då över detta steg.

Gå vidare till Steg 5 om det inte är en tydlig skillnad mellan tjejer och killar, utan båda grupperna skyddar sig mot sexuella övergrepp i lika hög grad. Undersök dock först killarnas utsatthet genom att ställa följdfrågor. Om bilden kvarstår, hoppa över både Steg 4a och Steg 4b.

Fortsätt med instruktionen nedan om det blir en tydlig skillnad mellan tjejer och killar, där tjejer i högre grad skyddar sig mot sexualiserat våld.

Fråga deltagarna:

 • Visste ni killar att tjejerna gör alla dess saker för att skydda sig från sexualiserade kränkningar från andra killar?
 • Nu när ni får en bild av hur mycket tjejerna gör för att känna sig säkra, vad väcker det för tankar hos er?

Kolla av hur övningen får tjejerna att känna sig.

Reflektera sedan med hela gruppen:

 • Hur tror ni att detta påverkar relationen mellan tjejer och killar?
 • Hur tror ni att detta påverkar relationen tjejer emellan?
 • Hur tror ni att detta påverkar relationen killar emellan?

Gå sedan vidare direkt till Steg 5 och hoppa över Steg 4 b.

Steg 4b. Reflektera över övningen

Obs! Hoppa över detta steg i grupper där det blev en tydlig skillnad mellan tjejer och killar och gå genast vidare med Steg 5.

I en grupp där ingen upplever att de behöver skydda sig mot sexualiserat våld: Lyckönska deltagarna till att de redan har en trygg vardag. Berätta att samtal med andra personer i deras ålder visar att tjejer försöker göra allt de kan för att inte hamna i sexuellt kränkande situationer. Samtidigt behöver killar inte freda sina kroppar mot sexuella kränkningar på samma sätt. Däremot så skyddar sig många killar mot fysiskt våld, att hamna i slagsmål osv. Det behöver i sin tur inte tjejer göra på samma sätt.

Bekräfta för gruppen att det är bra att de redan har en trygg vardag. Be dem att diskutera följande frågor med sin granne. Gå sedan igenom frågorna i helgrupp.

 • Hur har ni gjort för att få vardagen så trygg?
 • Finns det något som andra kan lära av er?

Steg 5. Avslutning

Avsluta övningen med att be deltagarna reflektera över frågorna nedan med sin granne. Lista sedan deras förslag på tavlan. Uppmana deltagarna att fokusera på förebyggande åtgärder, risken är annars att de fortsätter att tänka på hur en kan skydda sig mot våld och övergrepp.

Frågor att diskutera:

 • Hur kan vi tillsammans bidra till att vardagen känns lite tryggare för alla?
 • Hur får vi dem som kränker att tänka till? De som tar sig rätten att kommentera och våldföra sig på andra.

Avslutningsvis förmedlar ni att övningen visar att vi har vant oss vid att leva i en vardag där många av oss ägnar tid åt att skydda oss mot våld, istället för att fokusera på att tillsammans förebygga våld. Men just nu håller vi faktiskt på att bryta detta mönster genom att ha MVP-lektioner!

>

4. Avslutande reflektioner (10 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vad har du för erfarenheter av att använda olika strategier för att skydda dig mot våld i din vardag?

Tänk utifrån dig själv, om det är svårt tänk utifrån hur andra och vänner brukar göra?

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.