Logga in

Lektion 10: Stå upp mot rasism!

Mål för lektionen

 • Skapa empati för de av oss som utsätts för våld.
 • Reflektera kring sin egen roll som åskådare.
 • Öka motivation och skapa en vilja av att ta kollektivt ansvar mot rasism.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Loggböcker

Lokalbehov

Lektion 10 bör genomföras i halvgrupp och kräver därför två mindre grupprum. Övningarna som ska genomföras fungerar bäst i mindre grupper. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Film

Observera att filmerna ”Rasism” och ”Simhallen endast går att sätta igång i ”Projektorvyn” när ni startat lektionen. När ni förbereder lektionen kan ni titta på filmerna längst ned här i lektionsöversikten.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen då ni tillsammans identifierade vilka idéer och normer kring svenskhet vi omringas av och hur normerna påverkar våra liv beroende på om vi uppfyller dem eller inte. Ni pratade även om hur vi tillsammans kan utmana normerna för att bredda bilden av svenskhet.

I dagens lektion kommer ni fortsätta prata om hur vi kan utmana normer kring svenskhet, genom att diskutera hur vi som åskådare kan ingripa mot rasism i vår vardag.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni ledare stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut under första lektionen (en förkortad version visas i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Berättelser om rasism (15 min)

Mål med momentet

 • Föra frågan om rasism närmare deltagarna.
 • Skapa empati för den som utsätts för våld.
 • Reflektera kring hur en själv kan agera mot rasism.

Steg 1. Visa filmen

Ni kommer börja med att titta på en film där elever från Gränbyskolan i Uppsala läser upp barn och ungas verkliga erfarenheter av rasism. Tydliggör för deltagarna att berättelserna inte är elevernas egna i filmen. Det är berättelser som skickats in anonymt av ungdomar under kampanjen #viberättar, som drevs av Prinsparets stiftelse.

Visa filmen.

Steg 2. Diskutera filmen

Låt deltagarna diskutera filmen i bikupor eller smågrupper:

 • Vad väcker filmen för tankar och känslor?
 • Hur tror ni en påverkas av att bli utsatt på det här sättet?

Sammanfatta och spegla deltagarnas reflektioner i helgrupp. Gå vidare med följande frågor och låt deltagarna diskutera åskådarnas roll:

 • Om samma sak hade kommit upp på vår skola: ”Vit makt n***slakt”
  Vad hade ni som åskådare kunnat göra då?
 • Vad tycker ni att vuxna i rummet ska göra när rasism, sexism, homo- eller transfobi blir så öppet och tydligt?

Sammanfatta deltagarna reflektioner i helgrupp. Avrunda övningen genom att bekräfta att vi alla har ett ansvar av att säga ifrån mot rasism. Därför kan ni som unga ställa krav på att vuxna faktiskt agerar och tar ansvar! Många gånger är det inte våldet i sig som är det värsta för den som blir utsatt – utan faktiskt att alla runt omkring förblir tysta och låter det pågå.

>

3. Simhallen (30 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna lär sig känna igen en problemsituation.
 • Deltagarna känner sig mer förberedda på att kunna ingripa.
 • Deltagarna lär sig känna igen olika reaktioner inför att ingripa.
 • Deltagarna får idéer om olika sätt att ingripa på.

Brygga över till nästa moment och berätta att ni resten av lektionen ska träna mer på hur en kan ingripa och lägga sig på olika sätt som åskådare. Ni ska arbeta med ett scenario.

Steg 1. Introducera filmen

Scenariot ni ska arbeta med består av en film om en åskådare som bevittnar hur en person blir utsatt för rasistiskt våld i en simhall. När ni tittat på filmen ska ni prata om hur en hade kunnat agera i en situation som denna.

Visa filmklippet för deltagarna.

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår situationen på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om händelsen inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också dela med sig av något annat liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot. Det är inte säkert att det tydligt framgår i filmen vilka som fanns runt omkring men vi kan föreställa oss hur det brukar se ut i en simhall.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur en som åskådare hade kunnat ingripa i situationen. Låt sen deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera:

 • Vad hade du som åskådare kunnat göra i den här situationen?
 • Vad hade en kunnat göra direkt när de äldre personerna yttrade sig kränkande och hotfullt?
 • Hur hade en kunnat ta hjälp av andra runt omkring?
 • Vad hade en kunnat göra efteråt i omklädningsrummet?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande, omsorg.

Skriv upp deltagarnas förslag på tavlan och be de sedan diskutera med grannen vilket alternativ de med största sannolikhet själva hade gjort. Det är viktigt att samtalet blir så nära verkligheten som möjligt. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Det viktigaste är att vi gör någonting! Antingen före, under eller efter.

Steg 4. Avslutning

Be sedan deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld. (psykiskt/verbalt och rasistiskt våld).

>

4. Avslutande reflektioner (10 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

Om du tänker tillbaka på den rasism du som åskådare sett eller hört talas om i ditt liv…

 • Hur hade du kunnat lägga dig i för att påverka situationen till något bättre?

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.