Logga in

Lektion 14: Hur arbeta vidare med att förebygga våld?

Mål för lektionen

 • Knyta ihop lektionsserien.
 • Skapa en struktur för handlingsplan för skolan och för deltagarna.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Läsplatta, dator eller smartphone till samtliga deltagare
 • Utskrift av exempel på vad andra ungdomar gjort efter MVP (se bilaga längst ner på sidan)
 •  Loggbok

Lokalbehov

Lektion 14 kräver ett stort grupprum. Eftersom deltagarna ska skriva en del denna lektion kan det vara bra att möblera i grupper om fyra med bord. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

 

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till temat ”Hur arbeta vidare för att förebygga våld?” (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Berätta för deltagarna att dagens lektion är den sista MVP-lektionen. Påminn om att ni på förra lektionen skrev dilemman för att kunna jobba vidare med scenarioövningar. Berätta att ni under dagens lektion ska prata mer om hur alla kan vara med och skapa en ännu tryggare skolmiljö och bidra till det fortsatta arbetet mot våld.

Dagens lektion börjar med en sammanfattning av lektionsseriens innehåll och en film om våld.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Vad ser du för våld? (10 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får reflektera kring vad våld kan vara, en sista gång.

Berätta att ni ska börja lektionen med att titta på en film. Den innehåller många olika situationer som kan hända dagligen runt omkring oss. Några händelser passerar bara och andra reagerar en på.

Uppmuntra deltagarna att skriva ner alla våldshändelser de ser medan de tittar på filmen. Ställ frågan:

 • Vilka olika former av våld förekommer i filmen? Tänk in hela våldspyramiden.

Diskutera sedan våldet i filmen i helgrupp och skriv upp deltagarnas svar på tavlan. Alla kommer antagligen inte hinna redovisa.

Avsluta samtalet med att poängtera att lektionsserien förmodligen har bidragit till att deltagarna har blivit mycket bättre på att upptäcka olika former av våld, sådant som de inte reagerade på tidigare. Många skulle nog inte reagera och agera i situationer som liknar dem i filmen, men deltagarna har fått öva sig på att ingripa mot våld.

Deltagarna är inte ensamma! Det är tusentals andra ungdomar i Sverige som också har haft MVP-lektioner, och som känner sig säkrare på hur de kan ingripa vid kränkande och våldsamma situationer.

Det är inte bara ungdomar i Sverige som har övat sig på att ingripa mot våld, utan det finns en folkrörelse med unga runt om i Skottland och USA som också har tränat sig på att ingripa mot våld.

Vi börjar bli så många att vi kan skapa förändring och skapa en tryggare vardag för alla!

>

3. En tillbakablick (10 min)

Mål med momentet

 • Repetera vad alla lektioner har handlat om.
 • Påminna deltagarna om att vi alla kan göra skillnad!

Berätta att ni nu ska försöka sammanfatta allt som ni gjort tillsammans under MVP-lektionerna och att ni behöver deltagarnas hjälp! Fråga deltagarna:

 • Vad är det vi har pratat om i 13 lektioner?
 • Vad har varit vårt budskap till er?

Försök att göra sammanfattningen tillsammans med deltagarna.

Följande punkter bör förmedlas:

 • Alla vi här inne har en relation till våld! Antingen har vi själva blivit utsatta, eller så har vi sett någon bli utsatt eller hört om någon som har blivit det. Kanske en vän, släkting eller någon på skolan. Våld är en del av vår vardag.
 • Det finns många olika former av våld. Under lektionerna har vi fokuserat på psykiskt/verbalt, fysiskt och sexualiserat våld.
 • Det normaliserade eller vanliga våldet utgör basen i våldspyramiden. Det kan vara sexistiska, rasistiska och homofoba kommentarer, kränkningar och trakasserier.
 • Det normaliserade våldet hänger ihop med det grova och ofta mer omskrivna våldet, till exempel våldtäkt, grov misshandel, tortyr och mord.
 • Stereotypa normer kring hur exempelvis killar och tjejer förväntas vara begränsar våra möjligheter att vara, tänka och göra som vi själva vill. Vi måste istället stötta varandra så att vi kan vara oss själva, även när vi bryter mot normer.
 • En kan vara en aktiv åskådare både före, under och efter att något kränkande har hänt. Det viktiga är att försöka påverka situationen i positiv riktning för den som är utsatt.
 • Vi behöver våga vara obekväma och förstöra stämningen. Genom att säga ifrån även till våra kompisar och bryta tystnadskulturen kan vi göra skillnad.
 • Det är också viktigt att inte vara en av dem som bara skrattar med. Att vara tyst eller skratta med är att tillåta våld och kränkande beteenden.
 • Det går att ingripa före och efter att något allvarligt har hänt!
 • Vi kan alla göra skillnad i vår vardag genom att respektera varandra, behandla varandra väl och reagera om någon blir kränkt.

Kolla av med gruppen om de håller med om sammanfattningen.

>

4. Två sätt att komma igång med det fortsatta våldspreventiva arbetet (30 min)

Beroende på vilken av övningarna ni har valt, berätta att ni nu ska sätta ihop en handlingsplan för att minska våldet eller göra en övning om att fortsätta med MVP och bli en förebild.

Obs! Välj vilken av övningarna ni ska göra på förhand, 4a eller 4b. Uppgiften i 4a är att skapa en handlingsplan för att minska våldet i deltagarnas vardag, och fundera över hur deltagarna kan vara delaktiga i arbetet. Uppgiften i 4b är att komma på olika sätt att förmedla det våldsförebyggande arbetet, till exempel genom att skriva låtar på musiklektionerna, göra film eller hålla workshoppar för föräldrar.

Lektion 4b passar eventuellt bättre, om ni redan har en handlingsplan som involverar deltagarna i verksamhetens arbete med att förebygga diskriminering, kränkningar och våld.

>

4a. Handlingsplan för att minska våldet i deltagarnas vardag

Steg 1. Fler exempel på våld

Som ett första steg ska deltagarna få fundera över konkreta våldshandlingar. Påminn om lektion 2, då ni pratade om vad som är våld. Nu har deltagarna lärt sig mer om våld under 13 lektioner, och fått fundera på hur våld kan se ut. Undersök om de har kommit på fler exempel på situationer som uppstår i deras egen vardag, som de nu skulle definiera som våld.

Ge deltagarna en liten stund att fundera på egen hand, för att sedan diskutera med sin granne och ta till sist upp frågan för diskussion i helgrupp. Skriv ner deras tillägg av våld i våldspyramiden.

Sammanfatta reflektionen med att det finns alldeles för mycket våld i vår vardag, men att ni redan har kommit en bit på väg för att ändra på det. Som ett nästa steg ska ni nu skriva en handlingsplan, så att ni fortsätta arbetet tillsammans.

Steg 2. Skapa en handlingsplan

Dela in deltagarna i grupper om fyra och berätta att de nu ska få fundera över vad ni skulle kunna göra för att er verksamhet ska bli ännu tryggare. Först ska de komma på vad verksamheten kan göra, sedan ska de komma på vad de själva kan göra.

Vad kan verksamheten göra?

Be grupperna först att skriva ner förslag på hur verksamheten skulle kunna ändras för att skapa en tryggare miljö. Här följer några exempel som kan underlätta för deltagarna att komma igång:

 • Fler rastvakter som är aktiva och deltar i deltagarnas lekar och samtal.
 • Schemalägg så att yngre elever inte behöver äta mat med äldre.
 • Personal väljer alltid gruppindelning.

Låt grupperna jobba i 7 minuter. Skriv sedan upp deltagarnas förslag på tavlan.

Vad kan deltagarna göra?

Be sedan grupperna att skriva ner förslag på vad de själva skulle kunna göra för att skapa en tryggare miljö. Här följer några exempel som kan underlätta för deltagarna att komma igång:

 • Om någon sitter ensam, så kan en sätta sig bredvid eller be den vara med.
 • Skapa ett system för toalettbesök, att det alltid finns någon som kan vakta.
 • Skapa system för matsalen, till exempel att ingen behöver gå dit själv utan att alla har någon som de kan gå dit tillsammans med.

Ge grupperna 7 minuter att skriva ner sina förslag, och skriv sedan upp förslagen på tavlan. Sammanfatta därefter båda listorna.

Steg 3. Förmedla vidare idéerna

Nästa steg blir nu att fundera över hur ni kan föra vidare de goda idéer som deltagarna har skrivit ner i sina handlingsplaner om hur verksamheten kan jobba mer våldsförebyggande. Det är viktigt att få med ett förslag på hur idéerna kan förmedlas till skolledningen, eftersom det våldspreventiva arbetet ytterst är ledningens ansvar.

Obs! Se till att förankra hos skolledningen att de sista lektionerna handlar om hur deltagarna kan bli delaktiga i skolans långsiktiga arbete med att förebygga våld. Se inledningen av den här manualen och genomförandemanualen.

Förslag på hur idéerna kan förmedlas vidare:

 • bjuda in rektor för en överlämning
 • klassen går till rektor
 • ordna ett föräldramöte.

Diskutera sedan hur deltagarna kan göra för att kunna genomföra förslagen om hur de själva kan vara med och skapa en tryggare skola.

Förslag:

 • ha förslagen uppskrivna på tavlan i klassrummet
 • sätta av en timme i veckan där MVP-teman diskuteras.

Steg 4. Avslutning

Förmedla att ni nu är färdiga med MVP, men att scenariobanken och handlingsplanen kan ses som en fortsättning på arbetet med att förebygga våld i verksamheten.

Dela ut listan på vad andra MVP-deltagare har gjort efter lektionsserien, och prata om dem för att motivera deltagarna att fortsätta engagera sig i det våldsförebyggande arbetet. När ni har pratat om förebilderna, hoppa över övning 4b och gå direkt till avslutningen på lektionen.

Exempel på förebilder som försökt engagera andra att vara med i det våldsförebyggande arbetet:

 • Elin Vikner, på en gymnasieskola i Västerås, vann Raul Wallensbergs civilkuragepris och uppmärksammades i media efter att hon sagt ifrån mot homofoba kränkningar på sin skola. Tillsammans med andra elever har hon även blivit intervjuad i Aftonbladet.
 • Tolvåriga Melly tröttnade på stöket i skolan, att killarna i klassen kallade tjejer för fula ord och kollade på porr. Hon startade en egen namninsamling bland sina skolkamrater, som hon lämnade över till rektorn tillsammans med förslag på vad skolan borde förändra.
 • Ungdomar på en fritidsgård i Södertälje skrev ett eget filmmanus om att killar behöver börja prata med varandra om dessa frågor. Texten filmades sedan av elever på kommunens teatergymnasium och spreds på nätet.
 • Unga i Borås anställdes under sommaren för att ta fram en egen film om hur vi kan vara aktiva åskådare när vi ser rasism i kollektivtrafiken. Filmen används nu av vuxna som utbildar i de här frågorna. Daniella, Noa och Lovisa som gjort filmen blev sen inbjuda att visa filmen och prata om den på en stor konferens i Stockholm med 500 vuxna som jobbar med dessa frågor i publiken.
 • På en gymnasieskola i Västerås startade elever som gått MVP ett eget initiativ för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Nu håller de föredrag om mänskliga rättigheter i andra gymnasieklasser. De har även fått besök av justitieminister Morgan Johansson och blivit inbjuda att presentera sitt arbete i riksdagen.

>

4b. Fortsätta med MVP och bli en förebild

Steg 1. Det våldspreventiva arbetet som en del av ordinarie verksamhet

Be deltagarna att fundera över hur samtal om våld, genus och åskådare kan fortsätta vara en del av verksamheten, nu när MVP tar slut. Hur skulle ni kunna jobba med frågorna till exempel på lektionerna, temadagar eller under mentorstid?

Be deltagarna att diskutera med sin granne och skriva ner sina förslag. Gå sedan igenom förslagen i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

Här följer några exempel som kan hjälpa deltagarna att komma igång:

 • skriva en låt på musiken
 • göra en film
 • skriva en novell på svenskan
 • bilda temagrupper på skolan eller någon annanstans.

Steg 2. Involvera föräldrar

Berätta att det på andra skolor har efterfrågats förslag på hur föräldrar ska kunna engageras i det våldsförebyggande arbetet. Hur skulle ni kunna gå tillväga för att nå ut med MVP:s budskap om att vi alla kan göra något för att förebygga våld?

Uppmuntra deltagarna att prata med grannen och skriva ner förslag, och gå sedan igenom förslagen i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

Här följer några exempel:

 • skapa en teater
 • göra en film
 • göra en affischkampanj
 • hålla en workshop för föräldrar.

Steg 3. Att bli en förebild

För in samtalet på att MVP handlar om att lägga sig i, vilket inte är helt lätt. Ibland uppskattas inte hjälpen. Nu ska ni fundera över hur en kan få andra att ändå vilja vara med i arbetet att förebygga våld. Gå först igenom exemplen med förebilder nedan, och be sedan deltagarna att svara på följande frågor i sina loggböcker:

 • Vad skulle du kunna göra för att inspirera andra att vilja ingripa och hjälpa till att förebygga våld?
 • Vad kan du göra för att vara en förebild och göra skillnad?

Exempel på förebilder:

 • Elin Vikner, på en gymnasieskola i Västerås, vann Raul Wallensbergs civilkuragepris och uppmärksammades i media efter att hon sagt ifrån mot homofoba kränkningar på sin skola. Tillsammans med andra elever har hon även blivit intervjuad i Aftonbladet.
 • Tolvåriga Melly tröttnade på stöket i skolan, att killarna i klassen kallade tjejer för fula ord och kollade på porr. Hon startade en egen namninsamling bland sina skolkamrater, som hon lämnade över till rektorn tillsammans med förslag på vad skolan borde förändra.
 • Ungdomar på en fritidsgård i Södertälje skrev ett eget filmmanus om att killar behöver börja prata med varandra om dessa frågor. Texten filmades sedan av elever på kommunens teatergymnasium och spreds på nätet.
 • Unga i Borås anställdes under sommaren för att ta fram en egen film om hur vi kan vara aktiva åskådare när vi ser rasism i kollektivtrafiken. Filmen används nu av vuxna som utbildar i de här frågorna. Daniella, Noa och Lovisa som gjort filmen blev sen inbjuda att visa filmen och prata om den på en stor konferens i Stockholm med 500 vuxna som jobbar med dessa frågor i publiken.
 • På en gymnasieskola i Västerås startade elever som gått MVP ett eget initiativ för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Nu håller de föredrag om mänskliga rättigheter i andra gymnasieklasser. De har även fått besök av justitieminister Morgan Johansson och blivit inbjuda att presentera sitt arbete i riksdagen.

När deltagarna har skrivit färdigt, be dem att dela med sig av sina förslag i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

Sammanfatta sedan förslagen som kommit fram under övningens olika delmoment:

 • hur MVP kan bli en del av undervisningen
 • hur föräldrar kan engageras i arbetet
 • hur var och en själv kan bli en förebild.

Tacka sedan deltagarna för alla tips. Berätta att ni tar med er idéerna i det fortsatta arbetet med att förebygga våld. Målet är att se till att arbetet inte avstannar utan utvecklas och att skolan på sikt ska vara en helt trygg plats för alla.

>

5. Avsluta (5 min)

Berätta att lektionsserien nu är slut, och att ni som allra sista moment ska se en film som handlar om hur en kan skapa en rörelse som engagerar andra.

Tack och hej!

>

 • MVP, lektion 14. Hur arbeta vidare med att förebygga våld?

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)
  2. Vad ser du för våld? (10 min)
  3. En tillbakablick (10 min)
  4. Två sätt att komma igång med det fortsatta våldspreventiva arbetet (30 min)
  5. Avslutning (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Knyta ihop lektionsserien.
  • Skapa en struktur för handlingsplan för skolan och för deltagarna.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Läsplatta, dator eller smartphone till samtliga deltagare
  • Internetuppkoppling
  • Utskrift av exempel på vad andra ungdomar gjort efter MVP (se bilaga under lektionsinstruktionen på webbplatsen)
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Lektion 14 kräver ett stort grupprum.

  Eftersom deltagarna ska skriva en del denna lektion kan det vara bra att möblera i grupper om fyra med bord. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.

  Nästa slide:

  1. Förmedla att MVP:s lektionsserie tar slut idag.
  2. Förra lektionen påbörjade ni ett samtal om hur det våldsförebyggande arbetet kan leva vidare.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Förmedla att MVP:s lektionsserie tar slut idag.
  2. Förra lektionen påbörjade ni ett samtal om hur det våldsförebyggande arbetet kan leva vidare.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  Förmedla följande:

  • Idag ska vi prata om hur hela skolan och alla ni kan bidra till det fortsatta arbetet mot våld.
  • Förra lektionen skapade ni ett underlag för att jobba vidare med scenarioövningar.
  • Idag ska vi prata vidare om hur vi alla kan vara med och skapa en ännu tryggare skolmiljö.
  • Men dagens lektion börjar med en sammanfattning av lektionsseriens innehåll och en film om våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Förmedla följande:

  • Idag ska vi prata om hur hela skolan och alla ni kan bidra till det fortsatta arbetet mot våld.
  • Förra lektionen skapade ni ett underlag för att jobba vidare med scenarioövningar.
  • Idag ska vi prata vidare om hur vi alla kan vara med och skapa en ännu tryggare skolmiljö.
  • Men dagens lektion börjar med en sammanfattning av lektionsseriens innehåll och en film om våld.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får reflektera kring vad våld kan vara, en sista gång.
  1. Berätta att ni ska börja lektionen med att titta på en film. Den innehåller många olika situationer som kan hända dagligen runt omkring oss. Några händelser passerar bara och andra reagerar en på.
  2. Uppmuntra deltagarna att skriva ner alla våldshändelser de ser medan de tittar på filmen.
  3. Ställ frågan: Vilka olika former av våld förekommer i filmen? Tänk in hela våldspyramiden.
  4. Visa filmen!
 • [2. Vad ser du för våld? 10 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får reflektera kring vad våld kan vara, en sista gång.
  1. Berätta att ni ska börja lektionen med att titta på en film. Den innehåller många olika situationer som kan hända dagligen runt omkring oss. Några händelser passerar bara och andra reagerar en på.
  2. Uppmuntra deltagarna att skriva ner alla våldshändelser de ser medan de tittar på filmen.
  3. Ställ frågan: Vilka olika former av våld förekommer i filmen? Tänk in hela våldspyramiden.
  4. Visa filmen!

  Nästa slide:

  1. Diskutera våldet i filmen i helgrupp och skriv upp deltagarnas svar på tavlan.
  2. Alla kommer inte hinna redovisa.
  3. Avsluta med att poängtera följande:
  • Lektionsserien har (förmodligen) bidragit till att deltagarna har blivit mycket bättre på att upptäcka olika former av våld, som de inte reagerade på tidigare.
  • Påminn om att det nog är så att många inte skulle reagera och agera i liknande situationer som utspelade sig i filmen. Men nu börjar vi bli många som är bra på att känna av stämningar och kränkande situationer.
  • Vi börjar bli många som känner oss säkrare på hur vi kan ingripa vid kränkande och våldsamma situationer.
  • Vi börjar bli många som kan skapa förändring tillsammans!
   Berätta att deltagarna inte är ensamma om att ha tagit del av MVP:s lektionsserie. Tusentals unga i Sverige har tränat på att ingripa med hjälp av MVP.
  • Alla dessa unga inklusive deltagarna är också en del av en folkrörelse med unga runt om i inte bara Sverige utan också Skottland och USA som ingriper och därmed skapar en tryggare vardag för alla!
 • [2. Vad ser du för våld? 10 min]

  1. Diskutera våldet i filmen i helgrupp och skriv upp deltagarnas svar på tavlan.
  2. Alla kommer inte hinna redovisa.
  3. Avsluta med att poängtera följande:
  • Lektionsserien har (förmodligen) bidragit till att deltagarna har blivit mycket bättre på att upptäcka olika former av våld, som de inte reagerade på tidigare.
  • Påminn om att det nog är så att många inte skulle reagera och agera i liknande situationer som utspelade sig i filmen. Men nu börjar vi bli många som är bra på att känna av stämningar och kränkande situationer.
  • Vi börjar bli många som känner oss säkrare på hur vi kan ingripa vid kränkande och våldsamma situationer.
  • Vi börjar bli många som kan skapa förändring tillsammans!
   Berätta att deltagarna inte är ensamma om att ha tagit del av MVP:s lektionsserie. Tusentals unga i Sverige har tränat på att ingripa med hjälp av MVP.
  • Alla dessa unga inklusive deltagarna är också en del av en folkrörelse med unga runt om i inte bara Sverige utan också Skottland och USA som ingriper och därmed skapar en tryggare vardag för alla!

  Nästa slide:

  • Repetera vad alla lektioner har handlat om.
  • Påminna deltagarna om att vi alla kan göra skillnad!
  1. Berätta att ni nu ska försöka sammanfatta allt som ni gjort tillsammans under MVP-lektionerna och att ni behöver deltagarnas hjälp.
 •  

  [3. En tillbakablick, 10 min]

  Mål med momentet:

  • Repetera vad alla lektioner har handlat om.
  • Påminna deltagarna om att vi alla kan göra skillnad!
  1. Berätta att ni nu ska försöka sammanfatta allt som ni gjort tillsammans under MVP-lektionerna och att ni behöver deltagarnas hjälp.

  Nästa slide:

  Fråga deltagarna:

  • Vad är det vi har pratat om i 13 lektioner?
  • Vad har varit budskapet i MVP?
 • [3. En tillbakablick, 10 min]

  Fråga deltagarna:

  • Vad är det vi har pratat om i 13 lektioner?
  • Vad har varit budskapet i MVP?

  Nästa slide:

  Försök att göra sammanfattningen tillsammans med deltagarna!

 • [3. En tillbakablick, 10 min]

  Försök att göra sammanfattningen tillsammans med deltagarna!

  Nästa slide:

  Följande punkter bör förmedlas. Kolla sedan av med gruppen om de håller med om sammanfattningen.

  • Alla vi här inne har en relation till våld! Antingen har vi själva blivit utsatta, eller så har vi sett någon bli utsatt eller hört om någon som har blivit det. Kanske en vän, släkting eller någon på skolan. Våld är en del av vår vardag.
  • Det finns många olika former av våld. Under lektionerna har vi fokuserat på psykiskt/verbalt, fysiskt och sexualiserat våld.
  • Det normaliserade eller vanliga våldet utgör basen i våldspyramiden. Det kan vara sexistiska, rasistiska och homofoba kommentarer, kränkningar och trakasserier.
  • Det normaliserade våldet hänger ihop med det grova och ofta mer omskrivna våldet, till exempel våldtäkt, grov misshandel, tortyr och mord.
  • Stereotypa normer kring hur exempelvis killar och tjejer förväntas vara begränsar våra möjligheter att vara, tänka och göra som vi själva vill. Vi måste istället stötta varandra så att vi kan vara oss själva, även när vi bryter mot normer.
  • En kan vara en aktiv åskådare både före, under och efter att något kränkande har hänt. Det viktiga är att försöka påverka situationen i positiv riktning för den som är utsatt.
  • Vi behöver våga vara obekväma och förstöra stämningen. Genom att säga ifrån även till våra kompisar och bryta tystnadskulturen kan vi göra skillnad.
  • Det är också viktigt att inte vara en av dem som bara skrattar med. Att vara tyst eller skratta med är att tillåta våld och kränkande beteenden.
  • Det går att ingripa före och efter att något allvarligt har hänt!
  • Vi kan alla göra skillnad i vår vardag genom att respektera varandra, behandla varandra väl och reagera om någon blir kränkt.
 • [3. En tillbakablick, 10 min]

  Följande punkter bör förmedlas. Kolla sedan av med gruppen om de håller med om sammanfattningen.

  • Alla vi här inne har en relation till våld! Antingen har vi själva blivit utsatta, eller så har vi sett någon bli utsatt eller hört om någon som har blivit det. Kanske en vän, släkting eller någon på skolan. Våld är en del av vår vardag.
  • Det finns många olika former av våld. Under lektionerna har vi fokuserat på psykiskt/verbalt, fysiskt och sexualiserat våld.
  • Det normaliserade eller vanliga våldet utgör basen i våldspyramiden. Det kan vara sexistiska, rasistiska och homofoba kommentarer, kränkningar och trakasserier.
  • Det normaliserade våldet hänger ihop med det grova och ofta mer omskrivna våldet, till exempel våldtäkt, grov misshandel, tortyr och mord.
  • Stereotypa normer kring hur exempelvis killar och tjejer förväntas vara begränsar våra möjligheter att vara, tänka och göra som vi själva vill. Vi måste istället stötta varandra så att vi kan vara oss själva, även när vi bryter mot normer.
  • En kan vara en aktiv åskådare både före, under och efter att något kränkande har hänt. Det viktiga är att försöka påverka situationen i positiv riktning för den som är utsatt.
  • Vi behöver våga vara obekväma och förstöra stämningen. Genom att säga ifrån även till våra kompisar och bryta tystnadskulturen kan vi göra skillnad.
  • Det är också viktigt att inte vara en av dem som bara skrattar med. Att vara tyst eller skratta med är att tillåta våld och kränkande beteenden.
  • Det går att ingripa före och efter att något allvarligt har hänt!
  • Vi kan alla göra skillnad i vår vardag genom att respektera varandra, behandla varandra väl och reagera om någon blir kränkt.

  Nästa slide:

  1. Beroende på vilken av övningarna ni har valt, berätta att ni nu ska sätta ihop en handlingsplan för att minska våldet eller göra en övning om att fortsätta med MVP och bli en förebild.

  Obs! Välj vilken av övningarna ni ska göra på förhand, 4a eller 4b. Välj den som passar er grupp bäst. Om er verksamhet redan har ett sätt att inkludera deltagarna i arbetet med att förebygga diskriminering, kränkningar och våld kan 4a, som handlar om att skapa en handlingsplan, verka onödig. Då kan den andra övningen, 4b, som mer har fokus på deltagarna som förebilder i det våldsförebyggande arbetet, motivera deltagarna att vilja vara med och skapa förändring.

 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Beroende på vilken av övningarna ni har valt, berätta att ni nu ska sätta ihop en handlingsplan för att minska våldet eller göra en övning om att fortsätta med MVP och bli en förebild.

  Obs! Välj vilken av övningarna ni ska göra på förhand, 4a eller 4b. Välj den som passar er grupp bäst. Om er verksamhet redan har ett sätt att inkludera deltagarna i arbetet med att förebygga diskriminering, kränkningar och våld kan 4a, som handlar om att skapa en handlingsplan, verka onödig. Då kan den andra övningen, 4b, som mer har fokus på deltagarna som förebilder i det våldsförebyggande arbetet, motivera deltagarna att vilja vara med och skapa förändring.

  Nästa slide:

  Övning 4 a

  Mål med momentet:

  • Skapa delaktighet och motivation att delta i det fortsatta våldsförebyggande arbetet.
  • Koppla MVP-arbetet till skolans systematiska arbete kring värdegrund och mot kränkande behandling och trakasserier.
  1. Börja arbetet med handlingsplanen genom att påminna om lektionen som handlade om att definiera våld.
  2. Det var då deltagarna skulle komma på olika konkreta våldshandlingar.
  3. De uppmanades då att även tänka på vad som kunde hända i deras närmaste omgivning.
  4. Nu har deltagarna arbetat med våld under 13 lektioner. Undersök om de har kommit på fler situationer i deras vardag som kan definieras som våld.
  5. Be dem tänka efter en stund och sedan diskutera med grannen för att till slut dela med sig i helgrupp.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  Övning 4 a

  Mål med momentet:

  • Skapa delaktighet och motivation att delta i det fortsatta våldsförebyggande arbetet.
  • Koppla MVP-arbetet till skolans systematiska arbete kring värdegrund och mot kränkande behandling och trakasserier.
  1. Börja arbetet med handlingsplanen genom att påminna om lektionen som handlade om att definiera våld.
  2. Det var då deltagarna skulle komma på olika konkreta våldshandlingar.
  3. De uppmanades då att även tänka på vad som kunde hända i deras närmaste omgivning.
  4. Nu har deltagarna arbetat med våld under 13 lektioner. Undersök om de har kommit på fler situationer i deras vardag som kan definieras som våld.Be dem tänka efter en stund och sedan diskutera med grannen för att till slut dela med sig i helgrupp.

  Nästa slide:

  1. Placera deras tillägg av våld i våldspyramiden.
  2. Sammanfatta reflektionen med att det finns alldeles för mycket våld i vår vardag.
  3. Därför ska ni nu skapa en handlingsplan för att minska våldet.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Placera deras tillägg av våld i våldspyramiden.
  2. Sammanfatta reflektionen med att det finns alldeles för mycket våld i vår vardag.
  3. Därför ska ni nu skapa en handlingsplan för att minska våldet.

  Nästa slide:

  1. Dela in deltagarna i grupper om fyra.
  2. Uppmuntra dem att tillsammans tänka kring saker som kan göras för att skolan/verksamheten ska kunna bli ännu tryggare.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Dela in deltagarna i grupper om fyra.
  2. Uppmuntra dem att tillsammans tänka kring saker som kan göras för att skolan/verksamheten ska kunna bli ännu tryggare.

  Nästa slide:

  1. Ställ frågan: Vad kan skolan/verksamheten göra för att skapa en ännu tryggare skola/verksamhet?
  2. Ge grupperna 7 minuter att skriva ner förslag.
  3. Gå sedan igenom förslagen i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

  Här följer några exempel:

  • Fler rastvakter som är aktiva och deltar i deltagarnas lekar och samtal.
  • Schemalägg så att yngre elever inte behöver äta mat med äldre.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Ställ frågan: Vad kan skolan/verksamheten göra för att skapa en ännu tryggare skola/verksamhet?
  2. Ge grupperna 7 minuter att skriva ner förslag.
  3. Gå sedan igenom förslagen i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

  Här följer några exempel:

  • Fler rastvakter som är aktiva och deltar i deltagarnas lekar och samtal.
  • Schemalägg så att yngre elever inte behöver äta mat med äldre.

  Nästa slide:

  1. Ställ frågan: Vad kan ni deltagare själva göra för att skapa en ännu tryggare skola/verksamhet?
  2. Ge grupperna 7 minuter att skriva ner förslag.
  3. Gå sedan igenom förslagen i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

  Här följer några exempel:

  • Personal väljer alltid gruppindelning.
  • Om någon är ensam någonstans i skolan/verksamheten, sätta sig bredvid eller be den vara med.
  • Skapa ett system för toalettbesök, att det alltid finns någon som kan vakta.
  • Skapa system för matsalen, alltid ha någon att gå med osv.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Ställ frågan: Vad kan ni deltagare själva göra för att skapa en ännu tryggare skola/verksamhet?
  2. Ge grupperna 7 minuter att skriva ner förslag.
  3. Gå sedan igenom förslagen i helgrupp och skriv upp dem på tavlan.

  Här följer några exempel:

  • Personal väljer alltid gruppindelning.
  • Om någon är ensam någonstans i skolan/verksamheten, sätta sig bredvid eller be den vara med.
  • Skapa ett system för toalettbesök, att det alltid finns någon som kan vakta.
  • Skapa system för matsalen, alltid ha någon att gå med osv.

  Nästa slide:

  Sammanfatta sedan listorna.

 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  Sammanfatta sedan listorna.

  Nästa slide:

  Obs! Det bör vara förankrat redan på förhand hos skolledningen att de sista lektionerna handlar om hur deltagarna kan bli delaktiga i skolans långsiktiga arbete med att förebygga våld. Se inledningen av den här manualen och genomförandemanualen.

  1. Tillsammans med deltagarna diskuterar ni hur ni kan ta detta vidare. Hur kan ni förmedla listan med förslag som är skolans ansvar till skolledningen? Till exempel:
   • Bjuda in rektorn för en överlämning.
   • Klassen går till rektor.
   • Föräldramöte.
  2. Diskutera sen hur deltagarna ska göra verklighet av de bidrag som handlar om hur de själva kan göra en tryggare skola. Till exempel:
   • Ha förslagen uppskrivna på tavlan i klassrummet.
   • Sätta av en timme i veckan där MVP-teman diskuteras.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  Obs! Det bör vara förankrat redan på förhand hos skolledningen att de sista lektionerna handlar om hur deltagarna kan bli delaktiga i skolans långsiktiga arbete med att förebygga våld. Se inledningen av den här manualen och genomförandemanualen.

  1. Tillsammans med deltagarna diskuterar ni hur ni kan ta detta vidare. Hur kan ni förmedla listan med förslag som är skolans ansvar till skolledningen? Till exempel:
   • Bjuda in rektorn för en överlämning.
   • Klassen går till rektor.
   • Föräldramöte.
  2. Diskutera sen hur deltagarna ska göra verklighet av de bidrag som handlar om hur de själva kan göra en tryggare skola. Till exempel:
   • Ha förslagen uppskrivna på tavlan i klassrummet.
   • Sätta av en timme i veckan där MVP-teman diskuteras.

  Nästa slide:

  1. Förmedla att ni nu är färdiga med den sista övningen som ingick i MVP.
  2. Men scenariobanken och handlingsplanen kan ses som en fortsättning på arbetet med att förebygga våld.
  3. Dela ut exemplen på vad andra deltagare i MVP har bidragit med för att få fler att engagera sig i det våldsförebyggande arbetet för att motivera deltagarna (se bilaga).

  Till ledaren: Hoppa över övning 4 b och gå direkt till avslut.

 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Förmedla att ni nu är färdiga med den sista övningen som ingick i MVP.
  2. Men scenariobanken och handlingsplanen kan ses som en fortsättning på arbetet med att förebygga våld.
  3. Dela ut exemplen på vad andra deltagare i MVP har bidragit med för att få fler att engagera sig i det våldsförebyggande arbetet för att motivera deltagarna (se bilaga).

  Till ledaren: Hoppa över övning 4 b och gå direkt till avslut.

  Nästa slide:

  Övning 4 b

  Mål med momentet:

  • Skapa delaktighet i det fortsatta våldspreventiva arbetet.
  1. Överbrygga från tillbakablicken genom att påminna om att MVP är början på ett långsiktigt våldspreventivt arbete.
  2. Deltagarna behövs i det arbetet för att det inte ska glömmas bort.
  3. Nu ska deltagarna hjälpa er ledare att tänka kring hur samtal om våld, genus och åskådare kan vara en del av undervisningen även efter att lektionsserien är slut.
  4. Uppmuntra deltagarna att tänka kring hur det våldspreventiva arbetet kan integreras i ordinarie undervisning, på mentorstid och/eller under temadagar.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  Övning 4 b

  Mål med momentet:

  • Skapa delaktighet i det fortsatta våldspreventiva arbetet.
  1. Överbrygga från tillbakablicken genom att påminna om att MVP är början på ett långsiktigt våldspreventivt arbete.
  2. Deltagarna behövs i det arbetet för att det inte ska glömmas bort.
  3. Nu ska deltagarna hjälpa er ledare att tänka kring hur samtal om våld, genus och åskådare kan vara en del av undervisningen även efter att lektionsserien är slut.
  4. Uppmuntra deltagarna att tänka kring hur det våldspreventiva arbetet kan integreras i ordinarie undervisning, på mentorstid och/eller under temadagar.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna att prata med grannen, skriva ner sina förslag och sedan dela med sig i helgrupp.
  2. Skriv upp förslagen på tavlan.

  Här följer några exempel i fall deltagarna har svårt att komma på nåt:

  • Skriva en låt på musiken.
  • Göra en film.
  • Skriva en novell på svenskan.
  • Bilda temagrupper på skolan eller någon annanstans.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Be deltagarna att prata med grannen, skriva ner sina förslag och sedan dela med sig i helgrupp.
  2. Skriv upp förslagen på tavlan.

  Här följer några exempel i fall deltagarna har svårt att komma på nåt:

  • Skriva en låt på musiken.
  • Göra en film.
  • Skriva en novell på svenskan.
  • Bilda temagrupper på skolan eller någon annanstans.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det i andra skolor efterfrågas förslag på hur en kan engagera föräldrar i dessa frågor.
  2. Be dem att fundera på hur en kan nå ut till föräldrar med MVP:s budskap: Att vi alla kan göra något för att förebygga våld.
  3. Uppmuntra deltagarna att prata med grannen och skriva ner förslag.
  4. Skriv upp förslagen på tavlan i helgrupp.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Berätta att det i andra skolor efterfrågas förslag på hur en kan engagera föräldrar i dessa frågor.
  2. Be dem att fundera på hur en kan nå ut till föräldrar med MVP:s budskap: Att vi alla kan göra något för att förebygga våld.
  3. Uppmuntra deltagarna att prata med grannen och skriva ner förslag.Skriv upp förslagen på tavlan i helgrupp.

  Här följer några exempel:

  • Skapa en teater
  • Göra en film
  • Göra en affischkampanj
  • Hålla i en workshop med föräldrar

  Nästa slide:

  1. För in samtalet på att MVP handlar om att lägga sig i, vilket inte är helt lätt. Ibland uppskattas inte hjälpen.
  2. Hur ska en få andra att ändå vilja vara med i arbetet att förebygga våld?
  3. Hur kan en agera som inspiratör för att få andra att vilja ingripa och hjälpa till att förebygga våld?
  4. Innan ni ber deltagarna att tänka kring detta kan ni dela ut exemplen på vad andra ungdomar gjort efter att ha gått MVP (se bilaga).
  5. Be dem sedan tänka utifrån sig själva: Vad kan jag göra för att vara en förebild och göra skillnad?
  6. Uppmuntra dem att skriva i sina loggböcker för att sen dela med hela gruppen.
  7. Skriv upp förslagen på tavlan.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. För in samtalet på att MVP handlar om att lägga sig i, vilket inte är helt lätt. Ibland uppskattas inte hjälpen.
  2. Hur ska en få andra att ändå vilja vara med i arbetet att förebygga våld?
  3. Hur kan en agera som inspiratör för att få andra att vilja ingripa och hjälpa till att förebygga våld?
  4. Innan ni ber deltagarna att tänka kring detta kan ni dela ut exemplen på vad andra ungdomar gjort efter att ha gått MVP (se bilaga).
  5. Be dem sedan tänka utifrån sig själva: Vad kan jag göra för att vara en förebild och göra skillnad?
  6. Uppmuntra dem att skriva i sina loggböcker för att sen dela med hela gruppen.
  7. Skriv upp förslagen på tavlan.

  Nästa slide:

  1. Sammanfatta de förslag som kommit fram kring att få in MVP i den ordinarie undervisningen, hur föräldrar kan informeras och hur en kan agera förebild.
  2. Tacka för alla tips.
  3. Berätta att ni alla ska ta med er detta in i den fortsatta planeringen så att det våldsförebyggande arbetet består och utvecklas.
 • [4. Två sätt att …, 30 min]

  1. Sammanfatta de förslag som kommit fram kring att få in MVP i den ordinarie undervisningen, hur föräldrar kan informeras och hur en kan agera förebild.
  2. Tacka för alla tips.
  3. Berätta att ni alla ska ta med er detta in i den fortsatta planeringen så att det våldsförebyggande arbetet består och utvecklas.

  Nästa slide:

  1. Berätta att lektionsserien är slut.
  2. Det sista momentet blir att se en film om hur en ska tänka om en vill skapa en rörelse som engagerar andra.
  3. Tack och hej!
 • [5. Avsluta (5 min)]

  1. Berätta att lektionsserien är slut.
  2. Det sista momentet blir att se en film om hur en ska tänka om en vill skapa en rörelse som engagerar andra.
  3. Tack och hej!

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.
  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.