Logga in

Lektion 13: Skapa framtida scenarion

Mål för lektionen

 • Påbörja fortsättningen av skolans våldspreventiva arbete.
 • Skapa en egen scenariobank.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Läsplatta, dator eller smartphone till samtliga deltagare
 • Stödlappar till att skriva egna scenarion
 • Loggbok

Lokalbehov

Lektion 13 kräver ett stort grupprum. Eftersom deltagarna ska skriva en del denna lektion kan det vara bra att möblera i grupper om fyra med bord. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till temat ”Skapa framtida scenarion” (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om att sätta gränser och hur en kan försäkra sig om ömsesidigt samtycke.

Påminn om att detta är den näst sista lektionen i MVP. Därför ska ni idag påbörja det våldsförebyggande arbete som ni kommer att fortsätta med efter sista lektionen. MVP är ju bara början på ert våldsförebyggande arbete.

På dagens lektion kommer ni skapa en ”scenariobank”. Dessa scenarion ska kunna användas för att fortsätta öva på ingripanden. Berätta om och visa eventuellt skolans handlingsplan för att hantera bland annat kränkningar och våld.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Be the MVP (25 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får en repetition av vad hela lektionsserien har handlat om.

Steg 1. Interagera med filmen Be the MVP

Berätta att lektionen börjar med att deltagarna ska få ta del av två interaktiva filmer, där deltagarna ska få träna på att ingripa. Se till att alla deltagarna har en läsplatta, dator eller smartphone för att kunna ta del av filmen.

Dela upp deltagarna i två grupper där respektive grupp tar del av antingen filmen om homofobi eller filmen om sexualiserade nättrakasserier. Dela sedan upp de två grupperna i mindre grupper om 4–5 deltagare.

Uppmuntra deltagarna att ta sig igenom sin tilldelade film på cirka 10 min. Fråga sedan gruppen hur det gick.

Obs! Om ni håller MVP-lektioner med en åk 7 och anser att filmen om nättrakasserier inte är lämplig, arbeta istället enbart med filmen om homofobi.

Steg 2. Reflektion

Följande frågor blir som en repetition av lektionsseriens fokus. Välj därför gärna ut de frågor som ni anser att ni inte har hunnit diskutera så mycket under tidigare lektioner. Be deltagarna diskutera frågorna i samma grupper som tidigare.

Frågor om våld

 • Vilka olika former av våld och kränkningar la ni märke till i filmerna? Be grupperna se respektive film igen, scen för scen, för att kunna definiera och skriva ner vad det är för våld som förekommer.
 • Uppmuntra dem att också beskriva på vilket sätt våldet eskalerar när en inte ingriper.

Frågor om empati för den utsatte

 • Hur tror ni att händelserna i filmen påverkar personen som utsattes?
 • Blir upplevelsen annorlunda beroende på om det är något som hänt en gång eller något som händer varje vecka?
 • Hur hade du velat att åskådaren skulle agera om det var du själv eller någon du tycker om som blev utsatt?

Frågor om att ingripa

 • Tror ni att ni hade ingripit om en liknande situation hade hänt på riktigt?
 • När i händelseförloppet tror ni att ni hade valt att göra eller säga något?
 • Hur tror ni att ett ingripande påverkar den som utsätts, de andra personerna i gänget och den som själv säger ifrån?
 • Vad tror ni skulle hända på lång sikt om det alltid var någon som sa ifrån?

Frågor om genus

 • Varför anses det kränkande att säga till en kille att han ”ser ut som en tjej” eller ”klär sig som en tjej”?
 • Hade det varit lika kränkande att säga till en tjej att hon ”beter sig som en kille”?
 • Varför tror ni att det är så?
 • Tror ni att samma situationer hade uppstått om de utsatta personerna i filmerna var av ett annat kön? Varför? Varför inte?

Steg 3. Sammanfatta diskussionen

Be sedan deltagarna att dela i helgrupp vad de diskuterat i sina smågrupper.

>

3. Skapa framtida scenarion (25 min)

Mål med momentet

 • Skapa en egen scenariobank för att kunna fortsätta att träna på ingripanden.

Berätta att deltagarna nu ska få börja skissa på scenarion baserade på deras egen vardag. Påminn om de scenarioövningar ni har gjort och hur scenariona ser ut.

Steg 1. Övningens upplägg

Dela in deltagarna i grupper om 3–4 personer. Berätta att de nu ska få skriva egna scenarion. Varje grupp ska skriva ett scenario.

Varje scenario ska innehålla tre bitar:

 • ett dilemma
 • tankar som snurrar
 • förslag på hur en åskådare skulle kunna ingripa i situationen

Betona att de antagligen inte kommer hinna bli klara med sina scenarion under lektionen, men att ni ska fortsätta jobba med dem på en senare lektion. Berätta att ni nu ska gå igenom vad de tre olika bitarna ska innehålla. Dela ut stödlappen.

Dilemma

Dilemmat ska vara en vanlig situation, något som brukar hända på skolan eller på fritiden, bland kompisar eller på någon annan plats där deltagarna brukar vara. Det ska hända något som är kränkande och våldsamt. Någon gör alltså någon annan illa, antingen psykiskt, fysiskt eller sexuellt.

Våldet behöver inte vara grovt, det är ju vanligare med att till exempel få höra taskiga saker osv. Det är bra med den typen av våld, för att belysa det normaliserade våldet som pågår i vardagen.

Den som utsätter och den som utsätts ska ha någon sorts relation till varandra. Det ska inte vara någon som bara slår ner någon den inte känner. Relationen kan vara till exempel:

 • ytligt bekanta
 • vänskap
 • kärleksrelation
 • lagkompisar
 • klasskompisar

Det ska också finnas minst en åskådare som ser vad som händer och som kan göra något åt det, som kan ingripa. Det är bra om det är flera åskådare, så att de kan ta hjälp av varandra för att göra något. Påpeka att deltagarna även kan skriva ett dilemma som utspelar sig på nätet, även där finns det ju åskådare.

Det ska inte vara för lätt för åskådaren att göra rätt. Be deltagarna att fundera på sådant som kan göra det svårare för åskådaren att veta exakt vad hen ska göra.

Dilemmat ska vara i du-form! Det är för att det ska bli lättare för den som hör scenariot att sätta sig in i situationen och känna sig engagerad.

Tankar som snurrar

Tankar som snurrar ska utgå ifrån en av åskådarna. Deltagarna ska skriva ner vad hen tänker om det hen ser. Till exempel kan åskådaren fundera över följande:

 • Vad är det som händer egentligen?
 • Har jag förstått situationen rätt?
 • Hur känns det för mig att bevittna det här våldet?
 • Hur känns det för personen som blir utsatt?
 • Vad tänker personen som utsätter den andra?
 • Vad skulle jag kunna göra?
 • Vad är det som gör att det känns svårt att göra något?

Förslag på ingripanden

Förslagen på ingripanden ska vara sådant som en åskådare skulle kunna göra i situationen. Betona att deltagarna inte ska fundera över hur förövaren eller offret skulle ha kunnat agera annorlunda. Fokus i MVP ligger ju på att aktivera den stora tysta massan. Om alla vi åskådare vågar göra något, så kommer ju våldet att minska, eftersom färre kommer våga utsätta andra för våld då.

Be deltagarna att utgå ifrån de olika typer av ingripanden som finns när de skriver sina förslag:

  • Ta hjälp av andra – att gå ihop och göra något tillsammans gör det säkrare att ingripa. 
  • Distraktion – kan vara att sätta sig bredvid, byta ämne eller att låtsas inte förstå. 
  • Direkt ingripande – kan vara att säga ifrån, påtala ett problem eller ringa polisen. 
  • Omsorg – kan vara att ta hand om den som blivit utsatt, prata med den som använt våld eller att komma fram till hur vi kan undvika att det händer igen.

Steg 2. Skriva scenarion

Ge deltagarna cirka 15 min att skapa en skiss över sitt scenario. Be dem att börja med dilemmat, och sedan fortsätta med de övriga delarna om de hinner.

Steg 3. Samla in och avsluta

Samla in alla scenarion och förmedla att ni kommer att fortsätta att arbeta med dem vid ett senare tillfälle, till exempel på mentorstid eller på en svensklektion, för att få dem klara.

>

4. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Skriv ner dina tankar och funderingar kring hur det har varit att ha MVP-lektioner där ni har pratat om våld och hur ni kan hjälpa varandra.

>

 • MVP, lektion 13. Skapa framtida scenarion

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)
  2. Be the MVP (25 min)
  3. Skapa framtida scenarion (25 min)
  4. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Påbörja fortsättningen av skolans våldspreventiva arbete.
  • Skapa en egen scenariobank.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Läsplatta, dator eller smartphone till samtliga deltagare
  • Stödlapp (se bilaga)
  • Internetuppkoppling
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Lektion 13 kräver ett stort grupprum.

  Eftersom deltagarna ska skriva en del denna lektion kan det vara bra att möblera i grupper om fyra med bord. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.

  Nästa slide:

  1. Förmedla att MVP:s lektionsserie tar slut idag.
  2. Förra lektionen påbörjade ni ett samtal om hur det våldsförebyggande arbetet kan leva vidare.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om att sätta gränser och hur en kan försäkra sig om ömsesidigt samtycke.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  1. Påminn om att detta är den näst sista lektionen i MVP.
  2. Dagens fokus är därför att påbörja utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet som tar vid efter lektionerna.
  3. Påminn deltagarna om att lektionsserien är början på ert våldsförebyggande arbete.
  4. På dagens lektion kommer ni skapa en ”scenariobank”.
  5. Dessa scenarion ska deltagarna sedan kunna använda för att fortsätta öva på ingripanden.
  6. Berätta om och visa eventuellt skolans handlingsplan för att hantera bland annat kränkningar och våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Påminn om att detta är den näst sista lektionen i MVP.
  2. Dagens fokus är därför att påbörja utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet som tar vid efter lektionerna.
  3. Påminn deltagarna om att lektionsserien är början på ert våldsförebyggande arbete.
  4. På dagens lektion kommer ni skapa en ”scenariobank”.
  5. Dessa scenarion ska deltagarna sedan kunna använda för att fortsätta öva på ingripanden.
  6. Berätta om och visa eventuellt skolans handlingsplan för att hantera bland annat kränkningar och våld.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får en repetition av vad hela lektionsserien har handlat om.
  1. Berätta att lektionen börjar med att deltagarna ska få ta del av två interaktiva filmer, där deltagarna ska få träna på att ingripa.
  2. Se till att alla deltagarna har läsplattor/datorer/smartphones för att kunna ta del av filmerna.
  3. Dela upp deltagarna i två grupper där respektive grupp tar del av antingen filmen om homofobi eller filmen om sexualiserade nättrakasserier.
  4. Dela sedan upp de två grupperna i mindre grupper om 4–5 deltagare.
  5. Uppmuntra deltagarna att ta sig igenom sin tilldelade film på ca 10 min.
  6. Efter 10 minuter kollar ni av hur det gick.
 • [2. Be the MVP, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får en repetition av vad hela lektionsserien har handlat om.
  1. Berätta att lektionen börjar med att deltagarna ska få ta del av två interaktiva filmer, där deltagarna ska få träna på att ingripa.
  2. Se till att alla deltagarna har läsplattor/datorer/smartphones för att kunna ta del av filmerna.
  3. Dela upp deltagarna i två grupper där respektive grupp tar del av antingen filmen om homofobi eller filmen om sexualiserade nättrakasserier.
  4. Dela sedan upp de två grupperna i mindre grupper om 4–5 deltagare.
  5. Uppmuntra deltagarna att ta sig igenom sin tilldelade film på ca 10 min.
  6. Efter 10 minuter kollar ni av hur det gick.

  Nästa slide:

  1. Följande frågor blir som en repetition av lektionsseriens fokus.
  2. Välj därför gärna ut de frågor som ni anser att ni inte har hunnit diskutera så mycket under tidigare lektioner.
  3. Be eleverna diskutera frågorna i sina grupper.

  Frågor om våld

  • Vilka olika former av våld och kränkningar la ni märke till i filmerna?
  • Be grupperna se filmen igen, scen för scen, för att kunna definiera och skriva ner vad det är för våld som förekommer.
  • Uppmuntra dem att också beskriva hur våldet eskalerar när en inte ingriper.

  Frågor om empati för den utsatte

  • Hur tror ni att händelserna i filmen påverkar personen som utsattes?
  • Blir upplevelsen annorlunda beroende på om det är något som hänt en gång eller som händer varje vecka?
  • Hur hade ni velat att åskådaren skulle agerat om det var du själv eller någon du tycker om som blev utsatt?

  Frågor om att ingripa

  • Tror ni att ni hade ingripit om en liknande situation hade hänt på riktigt?
  • När i händelseförloppet tror ni att ni hade valt att göra eller säga något?
  • Hur tror ni att ett ingripande påverkar den som utsätts, de andra personerna i gänget och den som själv säger ifrån?
  • Vad tror ni skulle hända på lång sikt om det alltid var någon som sa ifrån?

  Frågor om genus:

  • Varför anses det kränkande att säga till en kille att han ”ser ut som en tjej” eller ”klär sig som en tjej”?
  • Hade det varit lika kränkande att säga till en tjej att hon ”beter sig som en kille”?
  • Varför tror ni att det är så?
  • Tror ni att samma situationer hade skett om de utsatta personerna i filmerna haft andra kön? Varför? Varför inte?
 • [2. Be the MVP, 25 min]

  1. Följande frågor blir som en repetition av lektionsseriens fokus.
  2. Välj därför gärna ut de frågor som ni anser att ni inte har hunnit diskutera så mycket under tidigare lektioner.
  3. Be eleverna diskutera frågorna i sina grupper.

  Frågor om våld

  • Vilka olika former av våld och kränkningar la ni märke till i filmerna?
  • Be grupperna se filmen igen, scen för scen, för att kunna definiera och skriva ner vad det är för våld som förekommer.
  • Uppmuntra dem att också beskriva hur våldet eskalerar när en inte ingriper.

  Frågor om empati för den utsatte

  • Hur tror ni att händelserna i filmen påverkar personen som utsattes?
  • Blir upplevelsen annorlunda beroende på om det är något som hänt en gång eller som händer varje vecka?
  • Hur hade ni velat att åskådaren skulle agerat om det var du själv eller någon du tycker om som blev utsatt?

  Frågor om att ingripa

  • Tror ni att ni hade ingripit om en liknande situation hade hänt på riktigt?
  • När i händelseförloppet tror ni att ni hade valt att göra eller säga något?
  • Hur tror ni att ett ingripande påverkar den som utsätts, de andra personerna i gänget och den som själv säger ifrån?
  • Vad tror ni skulle hända på lång sikt om det alltid var någon som sa ifrån?

  Frågor om genus:

  • Varför anses det kränkande att säga till en kille att han ”ser ut som en tjej” eller ”klär sig som en tjej”?
  • Hade det varit lika kränkande att säga till en tjej att hon ”beter sig som en kille”?
  • Varför tror ni att det är så?
  • Tror ni att samma situationer hade skett om de utsatta personerna i filmerna haft andra kön? Varför? Varför inte?

  Nästa slide:

  Be deltagarna dela i helgrupp vad som diskuterats.

 • [2. Be the MVP, 25 min]

  Be deltagarna dela i helgrupp vad som diskuterats.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Skapa en egen scenariobank för att kunna fortsätta att träna på ingripanden.
  1. Berätta att deltagarna nu ska få börja skissa på scenarion baserade på deras egen vardag.
  2. Påminn om de scenarioövningar ni har gjort och hur scenariona ser ut.
  3. Dela sedan in eleverna i grupper om 3–4 personer.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Skapa en egen scenariobank för att kunna fortsätta att träna på ingripanden.
  1. Berätta att deltagarna nu ska få börja skissa på scenarion baserade på deras egen vardag.
  2. Påminn om de scenarioövningar ni har gjort och hur scenariona ser ut.
  3. Dela sedan in eleverna i grupper om 3–4 personer.

  Nästa slide:

  Berätta följande:

  1. Ni ska nu få skriva egna scenarion i grupperna.
  2. Varje grupp ska skriva ett scenario.
  3. Varje scenario ska innehålla tre bitar:
   • Ett dilemma.
   • Tankar som snurrar i huvudet hos en av åskådarna i situationen.
   • Förslag på hur en åskådare skulle kunna ingripa i situationen.
  4. Ni kommer inte hinna bli klara idag, men vi ska fortsätta jobba med dem på en senare lektion.
  5. Nu ska vi prata lite om vad ni ska tänka på med de här tre olika bitarna som står på tavlan.
  6. Sen ska ni få börja jobba.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande:

  1. Ni ska nu få skriva egna scenarion i grupperna.
  2. Varje grupp ska skriva ett scenario.
  3. Varje scenario ska innehålla tre bitar:
   • Ett dilemma.
   • Tankar som snurrar i huvudet hos en av åskådarna i situationen.
   • Förslag på hur en åskådare skulle kunna ingripa i situationen.
  4. Ni kommer inte hinna bli klara idag, men vi ska fortsätta jobba med dem på en senare lektion.
  5. Nu ska vi prata lite om vad ni ska tänka på med de här tre olika bitarna som står på tavlan.
  6. Sen ska ni få börja jobba.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Dilemmat ska vara en vanlig situation, något som brukar hända på skolan eller på fritiden, bland kompisar eller på nån annan plats där ni brukar vara.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Dilemmat ska vara en vanlig situation, något som brukar hända på skolan eller på fritiden, bland kompisar eller på nån annan plats där ni brukar vara.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. I dilemmat ska det hända något som är kränkande och våldsamt.
  2. Någon gör alltså någon annan illa, antingen psykiskt, fysiskt eller sexuellt.
  3. Våldet behöver inte vara grovt, ofta är ju det våld som unga lever med tex att få höra taskiga saker osv.
  4. Det är bra med den typen av våld, för att belysa det normaliserade våldet som pågår i vardagen.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. I dilemmat ska det hända något som är kränkande och våldsamt.
  2. Någon gör alltså någon annan illa, antingen psykiskt, fysiskt eller sexuellt.
  3. Våldet behöver inte vara grovt, ofta är ju det våld som unga lever med tex att få höra taskiga saker osv.
  4. Det är bra med den typen av våld, för att belysa det normaliserade våldet som pågår i vardagen.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Den som utsätter och den som utsätts ska ha någon sorts relation till varandra.
  2. Det ska inte vara någon som bara slår ner någon den inte känner.
  3. Relationen kan vara till exempel: ytligt bekant, vänskap, kärleksrelation, lagkompisar, klasskompisar, osv.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Den som utsätter och den som utsätts ska ha någon sorts relation till varandra.
  2. Det ska inte vara någon som bara slår ner någon den inte känner.
  3. Relationen kan vara till exempel: ytligt bekant, vänskap, kärleksrelation, lagkompisar, klasskompisar, osv.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Det ska också finnas minst en åskådare som ser vad som händer och som kan göra något åt det, som kan ingripa.
  2. Det är bra om det är flera åskådare, så att de kan ta hjälp av varandra för att göra något.
  3. Tänk på att ni också kan skriva ett dilemma som utspelar sig på nätet.
  4. Även där finns det ju åskådare, som vi pratade om på lektionen om trakasserier online.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Det ska också finnas minst en åskådare som ser vad som händer och som kan göra något åt det, som kan ingripa.
  2. Det är bra om det är flera åskådare, så att de kan ta hjälp av varandra för att göra något.
  3. Tänk på att ni också kan skriva ett dilemma som utspelar sig på nätet.
  4. Även där finns det ju åskådare, som vi pratade om på lektionen om trakasserier online.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Det ska inte vara för lätt för åskådaren att göra rätt.
  2. Försök fundera på sådant som kan göra det svårare för åskådaren att veta exakt vad hen ska göra.
  3. Det kan vara väldigt svårt att komma på, men ni kommer ju få fortsätta jobba med scenariona senare.
  4. Det viktigaste är att ni kommer på ett dilemma så kan ni jobba mer med det på nästa lektion.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Det ska inte vara för lätt för åskådaren att göra rätt.
  2. Försök fundera på sådant som kan göra det svårare för åskådaren att veta exakt vad hen ska göra.
  3. Det kan vara väldigt svårt att komma på, men ni kommer ju få fortsätta jobba med scenariona senare.
  4. Det viktigaste är att ni kommer på ett dilemma så kan ni jobba mer med det på nästa lektion.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Tänk på att skriva i du-form! Det är för att det ska bli lättare för den som hör scenariot att sätta sig in i situationen och känna sig engagerad.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. Tänk på att skriva i du-form! Det är för att det ska bli lättare för den som hör scenariot att sätta sig in i situationen och känna sig engagerad.

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. När ni skriver Tankar som snurrar ska ni utgå ifrån en av åskådarna.
  2. Ni ska skriva ner vad hen tänker om det hen ser.
  3. Ni kan till exempel låta åskådaren fundera över följande:
  • Vad är det som händer egentligen?
  • Har jag förstått situationen rätt?
  • Hur känns det för mig att bevittna det här våldet?
  • Hur känns det för personen som blir utsatt?
  • Vad tänker personen som utsätter den andra?
  • Vad skulle jag kunna göra?
  • Vad är det som gör att det känns svårt att göra något?
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. När ni skriver Tankar som snurrar ska ni utgå ifrån en av åskådarna.
  2. Ni ska skriva ner vad hen tänker om det hen ser.
  3. Ni kan till exempel låta åskådaren fundera över följande:
  • Vad är det som händer egentligen?
  • Har jag förstått situationen rätt?
  • Hur känns det för mig att bevittna det här våldet?
  • Hur känns det för personen som blir utsatt?
  • Vad tänker personen som utsätter den andra?
  • Vad skulle jag kunna göra?
  • Vad är det som gör att det känns svårt att göra något?

  Nästa slide:

  Berätta följande för deltagarna:

  1. När ni skriver ner förslag på ingripanden ska ni tänka på vad en åskådare skulle kunna göra.
  2. Ni ska alltså inte alls tänka på hur förövaren eller offret skulle ha kunnat agera annorlunda.
  3. Det viktiga är att komma på hur vi som är så många, alla vi som är åskådare i en situation, ska kunna hjälpa till.
  4. Om vi alla vågar göra något, så kommer ju våldet att minska. Det kommer inte vara lika många som vågar utsätta andra för våld. Det kommer inte vara lika kul när åskådarna säger ifrån.
  5. När ni skriver förslag på ingripanden kan ni utgå ifrån de olika typerna av ingripanden som finns:
  • Ta hjälp av andra
  • Distraktion
  • Direkt ingripande
  • Omsorg
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  Berätta följande för deltagarna:

  1. När ni skriver ner förslag på ingripanden ska ni tänka på vad en åskådare skulle kunna göra.
  2. Ni ska alltså inte alls tänka på hur förövaren eller offret skulle ha kunnat agera annorlunda.
  3. Det viktiga är att komma på hur vi som är så många, alla vi som är åskådare i en situation, ska kunna hjälpa till.
  4. Om vi alla vågar göra något, så kommer ju våldet att minska. Det kommer inte vara lika många som vågar utsätta andra för våld. Det kommer inte vara lika kul när åskådarna säger ifrån.
  5. När ni skriver förslag på ingripanden kan ni utgå ifrån de olika typerna av ingripanden som finns:
  • Ta hjälp av andra
  • Distraktion
  • Direkt ingripande
  • Omsorg

  Nästa slide:

  1. Nu får deltagarna börja jobba!
  2. Ge deltagarna ca 15 min att skapa en skiss över ett scenario.
  3. Om de inte lyckas få till “tankar som snurrar” eller “lösningar” så är det en bra början med ett dilemma.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  1. Nu får deltagarna börja jobba!
  2. Ge deltagarna ca 15 min att skapa en skiss över ett scenario.
  3. Om de inte lyckas få till “tankar som snurrar” eller “lösningar” så är det en bra början med ett dilemma.

  Nästa slide:

  1. Samla in scenariona.
  2. Förmedla återigen att ni kommer att fortsätta arbeta med scenariona vid ett senare tillfälle.
 • [3. Skapa scenarion, 25 min]

  1. Samla in scenariona.
  2. Förmedla återigen att ni kommer att fortsätta arbeta med scenariona vid ett senare tillfälle.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta prata o då.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

  • Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  • Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  • Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.
  • Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  • Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.