Logga in

Inledning

Nästan varannan person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att bli utsatt för våld. Ännu fler, så gott som varenda en av oss, kommer att bli vittne till våld. Det vill vi ändra på.

MVP är ett våldsförebyggande värdegrundsmaterial för skolan som består av flera olika delar, bland annat en lektionsserie, kampanjarbete, utbildning, handledning och uppföljning.

MVP är inspirerat av och fick sitt namn från det amerikanska våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) som grundades 1993 av pedagogen, författaren och dokumentärfilmaren Jackson Katz. Det programmet var bland de första att använda en så kallad åskådaransats i arbetet med att förebygga mäns våld. I USA används programmet framgångsrikt inom militären, av stora idrottsförbund och skolor.

MVP fokuserar i första hand på mäns våld mot kvinnor. Bakgrunden till det är att mäns våld är ett stort problem både lokalt och globalt. Killar och män står för det mesta av våldet i samhället. Det betyder inte att alla killar och män utövar våld, men de flesta som använder våld är killar och män.

För åldersgruppen som MVP-programmet vänder sig till (13- & 16-åringar) kan mäns våld mot kvinnor framstå som ett icke aktuellt ämne, men ambitionen med MVP är att förebygga mäns våld. Då är det bra att komma in så tidigt som möjligt innan våldsamma lösningar har blivit praktik.

Det är en anledning till att vi valt att börja med skolan. Om vi ska arbeta med brett och tidigt förebyggande arbete är skolan den arena där en majoritet av alla barn och unga finns. Skolan är en del av samhället och ingen isolerad ö. Den är bärare av de normer och värderingar som finns i övriga samhället.

 

SYSTEMATISKT VÄRDEGRUNDSARBETE

Diskrimineringslagen ger skolan ett uppdrag att arbeta för likabehandling. Läroplanen anger att skolan ska främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation och sexuell läggning som en del av arbetet med värdegrund. Värdegrunden är inte en enskild fråga utan ska genomsyra skolans alla delar: I klassrum, korridorer, på raster, i omklädningsrum och vid luncher.

MVP är ett sätt att arbeta med skolans värdegrund, för likabehandling och för att främja alla elevers lika rättigheter. Dessutom är det ett sätt för deltagare och lärare att träna sig i att ta ansvar för varandra och för sin närmiljö. Målet är att genom gemenskap och kompisanda skapa ett tillåtande klimat där ingen kränks och där varje individ känner sig bekräftad. En sådan lärandemiljö ökar chanserna för en skola fri från våld. Med våld menar vi fysiskt och psykiskt våld, men även kränkande behandling, trakasserier, sexualiserade trakasserier och mobbning.

ÅSKÅDARROLLEN

Målsättningen med MVP är att deltagarna efter avslutad utbildning förstår att alla har en viktig roll att spela i förebyggandet av våld och att de tar på sig en aktiv åskådarroll. I rollen som aktiv åskådare sker en förskjutning från fokus på offer och förövare till att själv ta en aktiv position, med tillhörande strategier för att ingripa.

Den våldspreventiva forskningen har hittat ett antal förutsättningar för att åskådarrollen ska bli framgångsrik. En viktig sak är känslan av att ha rätten att ingripa. Där spelar erfarenheten av positiva förebilder in, alltså att den som funderar på att lägga sig i har sett andra göra så. Det handlar också om att kunna identifiera en problematisk situation och att som individ ha färdigheterna för att kunna ingripa.

En annan sak som har visat sig spela in är gruppstorleken: Ju fler som är närvarande, ju mindre är benägenheten hos varje enskild individ att ingripa. Men om vi blir tillfrågade av någon annan att hjälpa till är vi mer benägna att göra det.

MVP tränar deltagarna i personlig säkerhet, förståelse för vilka typer av ingripande som passar till olika situationer samt vilka resurser i deras närmiljö som kan användas för att stödja dem i sin roll som aktiva åskådare. Att vara en aktiv åskådare är svårt, därför behöver vi träna på det tillsammans!

 

MVP:S MÅL

 • Öka medvetenheten och kunskapen om våld
 • Att komma bakom de sensationella och mediala berättelserna och istället fokusera på hur människors liv påverkas av mäns våld.
 • Att även den som saknar egna personliga upplevelser av våld förstår hur smärtsamt det kan vara och vad våldet får för konsekvenser.
 • Att utveckla empati och skapa en förståelse som varken direkt eller indirekt skuldbelägger de som blir utsatta för våld.
 • Att lära oss känna igen våld, kränkningar och problematiska beteenden, för att på så sätt kunna ingripa och säga ifrån i ett tidigt skede.
 • Öppna för dialog och skapa reflekterande samtal
  Att skapa trygga platser där det är möjligt att testa tankar och prata om våld och normer.
 • Inspirera till ledarskap – att vilja göra skillnad!
 • Att få deltagarna att känna kraften i att göra saker tillsammans!
 • Att stärka deltagarnas vilja att vara med och skapa förändring och minska mäns våld.

MVP GER DELTAGARNA

 • Större medvetenhet om våld, dess förekomst och konsekvenser.
 • Förmåga att kunna utmana våldtäktsmyter och känna ökad empati för de som blivit utsatta.
 • Strategier för att gripa in innan våld eskalerar, oavsett om de inblandade i situationen är bekanta eller obekanta.
 • Förmåga att stödja de som blivit utsatta för våld, både genom att vara empatiska inför den utsattes behov och önskemål, men även genom att föra vidare information som vuxenvärlden kan behöva känna till.
 • Motivation att ingripa på ett säkert sätt.

Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.