Logga in

Lektion 1: Om porr

Mål med lektionen

 • Höja medvetenheten om våldet inom porren
 • Reflektera kring hur våldet inom porren påverkar oss
 • Reflektera kring likheterna mellan porr och prostitution

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Post it-lappar
 • Deltagarnas loggböcker

Lokalbehov

Lektion 1 kräver ett stort klassrum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

Att prata om porr

Frågan om pornografi är komplex. Utöver mainstreamporren finns det också annan typ av porr som inte innehåller våld och med en mer normkritisk ingång, till exempel feministisk eller queer porr. Men på grund av den våldskultur som majoriteten av porren upprätthåller porren finns det ett stort behov av att kritiskt granska porrindustrin och vad den sätter för spår hos unga i deras relationer. Med det sagt, är det viktigt att också ha i bakhuvudet att det finns annan typ av porr eller erotik inom vissa hetero, gay och queer-communities. I lektionerna om porr fokuserar vi dock på mainstreamporren.

Lektionerna om porr är ett frivilligt tillägg som kan utföras efter minst en avslutad lektionsserie. Upplever ni som ledare att gruppen inte är redo att prata om pornografi, även om ni arbetat igenom manualen, är vår rekommendation att avvakta med att påbörja lektionerna eftersom det är viktigt med ett tryggt samtalsklimat. Precis som i övriga MVP-lektioner är det även här viktigt att ledaren antar en roll som samtalsfacilitator och har avsatt tid för instudering och självreflektion för att bottna i materialet.

När vi pratar om våld kopplat till porr behöver vi alltid utgå från att personer som blivit utsatta för sådant våld finns i rummet, eller att de har vänner som blivit utsatta eller själva har utsatt någon annan. Som vanligt är det viktigt att understryka att detta är ett ämne som kan väcka känslor, att påminna om stödlistan och att ni som ledare finns kvar i rummet om ett behov uppstår av att prata med någon enskilt efter lektionens slut.

>

1. Backspegel och introduktion (5 min)

Mål med momentet

 • Återblicka till MVP som lektionsserie.
 • Deltagarna får en introduktion till kommande lektioners upplägg och tema om porr.
 • Påminna deltagarna om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Påminn deltagarna om er tidigare lektionsserie i MVP och undersök hur mycket de minns. Se till att ni i backspegeln får med att ni tillsammans definierat våld, pratat om hur genusnormer och våld kan hänga ihop, samt hur vi alla som åskådare kan bidra i det förebyggande arbetet mot våld.

Introducera lektionens tema om porr. Precis som alla andra teman inom MVP så kommer samtalet om porr fokusera på våld.

Introducera lektionens tema om porr. Precis som alla andra teman inom MVP så kommer samtalet om porr fokusera på våld. Diskussionerna kommer också att knyta an till samtal om genus och åskådare. Vi tar upp sammanhang när porr används för att förnedra andra, när någon känner sig tvingad att agera som i porren och pratar om hur porren påverkar våra relationer på ett negativt sätt.

Vi tar upp sammanhang när porr används för att förnedra andra, när någon känner sig tvingad att agera som i porren och pratar om hur porren påverkar våra relationer på ett negativt sätt.

Försäkra deltagarna om att ni inte kommer att titta på några bilder eller filmklipp med porr. I stället kommer ni prata om porr, våldet inom porren och hur den typen av porr kan påverka oss. Berätta också att många unga saknar vuxna som ställer upp och vill prata om porr. Ambitionen med de här två lektionerna är därför att, i en trygg och respektfull miljö som leds av er vuxna, möjliggöra samtal och reflektion kring porrens innehåll och påverkan.

Tala om att vissa kommer i kontakt med porr tidigt, redan som barn. Det kan vara någon annan som visar det för en, det kan ha hänt av misstag på nätet, eller så har man själv sökt upp det. Andra kommer i kontakt med porr först i vuxen ålder, och en del av oss kommer aldrig att konsumera porr. Våra erfarenheter av porr ser alltså olika ut. Förklara att oavsett om deltagarna i gruppen har sett porr eller inte så kommer alla kunna vara med och delta i samtalet om porr under dessa lektioner.

Visa våldspyramiden och gå kort igenom tanken bakom modellen – poängtera att ni under kommande lektioner om porr kommer ta upp både våldshandlingar som befinner sig i pyramidens bas och högre upp mot toppen.

Betona sen vikten av att vi alla respekterar klassrumsreglerna. Att samtala om våld och övergrepp kopplat till porr kan vara jobbigt och det är viktigt att vi är schyssta mot varandra för att få till bra samtal. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan (en förkortad version kommer upp i slutet av presentationen i varje lektion) Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – berätta var den finns. Alternativt kan ni dela ut stödlistan på nytt. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

>

2. Vad är porr? (15 min)

Mål med momentet

 • Påbörja ett samtal om vad porr är.
 • Reflektera kring den ursprungliga definitionen av pornografi.

Eftersom vi inte kan förutsätta att alla har konsumerat porr behöver vi först närma oss ämnet genom att reda ut vilka associationer gruppen har till porr. Syftet med det inledande momentet är därför att ge deltagarna möjlighet att dela med sig av vad de har sett eller hört andra berätta om porr.

Steg 1. Associera till begreppet pornografi

Skriv ordet ”Porr” på tavlan och berätta att porr är en förkortning av ordet pornografi. Förmedla att ni kommer börja lektionen med att fritt associera kring ordet porr tillsammans i mindre grupper. Berätta att deltagarna inte behöver ha sett på porr för att tänka kring begreppet, utan att det räcker med att till exempel ha hört andra berätta om porr eller läst om porr. Välj den gruppstorlek som passar deltagarna bäst, till exempel 3–4 personer. Ge alla grupper pennor och en bunt med post-it lappar. Be dem skriva ned olika saker som de förknippar ordet porr med, på post-it lapparna. De ska skriva ett ord per post it-lapp. Låt deltagarna utgå från följande frågor:

 • Vad har du hört om porr?
  (T.ex. från kompisar, sociala medier/nätet, föräldrar, tv/tidningar etc.)
 • Vad tänker du på när du hör ordet pornografi?

Samla in gruppernas post it-lappar och sätt upp de på tavlan under ordet ”Porr”. Sammanfatta allas associationer i helgrupp och kolla av ifall någon vill fylla på med något som den tycker saknas.

Steg 2. Ordets ursprung

Tacka för att alla har delat med sig och förmedla att ni nu kommer att undersöka var ursprunget till ordet pornografi kommer ifrån:

Porno kommer från det grekiska ordet ”porne” som betyder prostituerad eller sexuell slav utan värde. Grafi kommer från grekiska ”grafphien” och betyder skriva, beskriva, rita eller framställa.

Sätter vi ihop de två orden så blir det tydligt att pornografi betyder ”beskriva prostitution” eller ”framställa prostitution”.

Steg 3. Diskutera den ursprungliga definitionen av pornografi

Gå vidare genom att låta deltagarna diskutera samma definition av pornografi i sina smågrupper. Utgå från frågeställningen:

 • Vad väcker definitionen av pornografi för tankar i dig?

Följ upp samtalet i helgrupp och låt deltagarna dela med sig av sina tankar. Spegla och bekräfta det som sägs i gruppen.

>

3. Våldet i porren (15 min)

Mål med momentet

 • Få ökad kunskap om våldet inom porrindustrin.
 • Reflektera kring varför porr innehåller så mycket våld
 • Reflektera kring kopplingen mellan porr och sexuellt våld

Steg 1. Introducera begreppet mainstreamporr

Berätta att pornografi, eller “porr” som det ofta kallas, har funnits sedan lång tid tillbaka i historien och att det idag finns många olika typer av porr. Förmedla att ni under följande lektioner kommer att fokusera på vad man brukar kalla för “mainstreamporr”. Kolla av om någon i gruppen hört begreppet mainstreamporr tidigare och vill beskriva vad det är.

Komplettera med nedanstående stycke om deltagarna inte nämner något liknande själva:

”Mainstream betyder ungefär vanlig, och med mainstreamporr menas den porr som är vanligast och som det tittas på mest. I den vanligaste porren syns oftast män och kvinnor som har sex med varandra. Det går därför att säga att mainstreamporr speglar den heteronorm som vi tidigare pratat om i MVP.”

Gå vidare och berätta att majoriteten av mainstreamporren idag innehåller våld, ofta även grovt våld som i de flesta fall är riktat mot kvinnor.

Steg 2. Dela statistik över våldet i porren

Berätta att det gjorts flera studier som tittat närmare på hur mycket porr det finns på nätet och vad de mest populära porrklippen innehåller. Ni ska nu titta lite närmare på det:

 • 2019 hade en av de största internetsidorna för mainstreamporr 42 miljarder besök.
 • 73 % av unga i trean i gymnasiet har någon gång tittat på porr – 90% av pojkarna, 60% av flickorna och 84% av personer som inte definierar sig som pojke eller flicka.

(Pornhub insight 2019, Allmänna barnhuset 2021).

Stäm av i helgrupp om deltagarna tror att dessa siffror stämmer överens med den vardag de lever i? Om inte: undersök vad de tror skiljer sig.

Gå vidare genom att titta närmare på siffror som beskriver omfattningen av våld i porren:

 • 45% av videorna på en av de största internetsidorna för mainstreamporr innehöll fysiska våldshandlingar såsom slag och stryptag.
 • 10 % innehöll verbalt våld såsom sexistiska och kränkande språkbruk.
 • 97% av våldet var riktat mot kvinnor.

(Fritz et. al 2020).

Steg 3. Titta på våldspyramiden

Ta fram våldspyramiden och titta på den gemensamt. Förmedla att det verbala och fysiska våld som dessa siffror representerar kan vara handlingar både i basen och toppen av pyramiden.

Steg 4. Diskutera våldet i porren

Reflektera över siffrorna med den metod som passar er grupp bäst: till exempel bikupor eller mindre grupper om fyra. Be deltagarna att diskutera frågorna nedan:

 • Vad väcker det här våldet för tankar och känslor i dig?
 • Hur tror ni samma typ av våld skulle uppfattas i andra sammanhang?
  Funder tex kring: på stan, i skolkorridoren, på en arbetsplats eller hemma…
 • Hur tror ni att den här typen av porr påverkar den som tittar?
 • Påverkar den oss olika beroende på kön? I så fall hur?

Följ upp samtalet i helgrupp. Se om ni kan koppla elevernas reflektioner på den sista frågan till eventuellt tidigare diskussioner ni haft om genus och normer. Förmedlar sådan här porr ideal om hur män och kvinnor ska ha sex som påminner om de normer ni tidigare identifierat, när ni gjorde övningen med genuslådorna? Kolla av med gruppen hur de tänker.

>

4. "En show gjord för någon annan" (20 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får kritiskt reflektera kring hur samtycke uttrycks i porren.
 • Deltagarna får reflektera kring kopplingen mellan pornografi och prostitution.

Förmedla att allt det våld ni precis pratat om kan få en att börja fundera på hur samtycke fungerar inom porren. Har personer som är med i porrfilmer verkligen samtyckt till det här och hur påverkar den här typen av porr vår egen förståelse av samtycke när det kommer till sex och relationer?

Steg 1. Visa filmen

Berätta att ni ska titta på en film om Daniel som berättar om hur produktionen av porr ser ut och fungerar.

Obs! Stoppa filmen när del II börjar med Paulinas berättelse (4:12). Ni ska alltså bara titta på del I med Daniel i utbildningsfilmen ”Porrproduktion”.

Steg 2. Diskutera filmen

Reflektera över filmen till exempel i bikupor eller grupper om fyra. Låt deltagarna utgå från följande frågor:

 • Vad väcker filmen för tankar och känslor i dig?
 • Vem är ”någon annan” som showen är gjord för?
 • Vilka tankar väcks när Daniel beskriver porren som filmad prostitution och betald våldtäkt?

Följ upp diskussionen i helgrupp och utgå från en fråga i taget. Bekräfta och spegla deltagarnas svar, tankar och reflektioner.

Steg 3. Reflektion kring porr och samtycke

Gå vidare genom att peka på det Daniel säger i filmen:

“Jag träffade aldrig någon som jag kände: den här personen vill vara där. Det är personer som hamnat där av diverse anledningar – för att de är fattiga, för att de är missbrukare eller att de hamnat där på grund av att något dåligt hänt dem i livet. Då hamnar man lätt där, för det är det man har att sälja och det finns alltid en köpare av din kropp…”

Låt deltagarna diskutera Daniels citat utifrån följande fråga:

 • Vad tänker du att skillnaderna mellan porr och prostitution är?
 • Var finns samtycke i den porr som Daniel beskriver?

Lyft deltagarnas tankar i helgrupp och utgå från en fråga i taget. Ta som ledare med er att syftet med det avslutande citatet är att synliggöra likheterna mellan porr- och prostitution och problematisera idén om att människor deltar frivilligt, vilket också för oss in på ett samtal om samtycke. Personer som befinner sig inom porrindustrin vittnar om en avhumaniserad tillvaro där många far illa.

Genom att få deltagarna att sätta sig in i frågan och fundera på hur det är för dem som medverkar i porren, hoppas vi kunna stärka unga i att kritiskt granska och välja bort våldsam porr.

>

5. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektion där ni kommer fortsätta prata om porrens konsekvenser och hur vi som åskådare kan agera för att motverka våld som porren bidrar till i vår vardag. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner från dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Hur har porr påverkat ditt liv eller de i din närhet?

 

>

 • MVP, lektion 1. Om porr

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till temat om porr. (5 min)
  2. Vad är porr? (15 min)
  3. Våldet i porr (15 min)
  4. ”En show gjord för någon annan” (20 min)
  5. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Höja medvetenheten om våldet inom porren.
  • Reflektera kring hur våldet inom porren påverkar oss.
  • Reflektera kring likheterna mellan porr och prostitution

  Material:

  • Dator och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Post it-lappar
  • Deltagarnas loggböcker

  Lokalbehov:

  Lektion 1 kräver ett stort klassrum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  1. Introducera lektionens tema om porr.
  2. Förklara att våra erfarenheter av porr ser olika ut. Vissa kommer i kontakt med porr tidigt (frivilligt eller ofrivilligt) andra kommer i kontakt med porr i vuxen ålder, och en del av oss kommer aldrig att konsumera porr.
  3. Oavsett om deltagarna i gruppen har sett porr eller inte så kommer alla kunna vara med och delta i samtalet om porr under dessa två lektioner.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Introducera lektionens tema om porr.
  2. Förklara att våra erfarenheter av porr ser olika ut. Vissa kommer i kontakt med porr tidigt (frivilligt eller ofrivilligt) andra kommer i kontakt med porr i vuxen ålder, och en del av oss kommer aldrig att konsumera porr.
  3. Oavsett om deltagarna i gruppen har sett porr eller inte så kommer alla kunna vara med och delta i samtalet om porr under dessa två lektioner.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring er tidigare lektionsserie i MVP och undersök hur mycket de minns.
  2. Påminn deltagarna om att ni tillsammans definierat våld, pratat om hur genusnormer och våld kan hänga ihop, samt hur vi alla som åskådare kan bidra i det förebyggande arbetet mot våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring er tidigare lektionsserie i MVP och undersök hur mycket de minns.
  2. Påminn deltagarna om att ni tillsammans definierat våld, pratat om hur genusnormer och våld kan hänga ihop, samt hur vi alla som åskådare kan bidra i det förebyggande arbetet mot våld.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  1. Förmedla att precis som i alla andra teman inom MVP så kommer samtalet om porr fokusera på våld.
  2. Försäkra deltagarna om att ni inte kommer att titta på några bilder eller filmklipp med porr.
  3. I stället kommer ni prata om vad porr är, det våld som finns inom porren och hur den typen av porr kan påverka oss i våra relationer.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Förmedla att precis som i alla andra teman inom MVP så kommer samtalet om porr fokusera på våld.
  2. Försäkra deltagarna om att ni inte kommer att titta på några bilder eller filmklipp med porr.
  3. I stället kommer ni prata om vad porr är, det våld som finns inom porren och hur den typen av porr kan påverka oss i våra relationer.

  Nästa slide:

  1. Repetera kort tanken med våldspyramiden och varför vi arbetar med den.
  2. Poängtera att ni under kommande lektioner om porr kommer ta upp både våldshandlingar som befinner sig i pyramidens bas och högre upp mot toppen.
  3. Till exempel om porr används för att förnedra andra eller när någon blir tvingad eller känner sig tvingad att agera som i porren.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Repetera kort tanken med våldspyramiden och varför vi arbetar med den.
  2. Poängtera att ni under kommande lektioner om porr kommer ta upp både våldshandlingar som befinner sig i pyramidens bas och högre upp mot toppen.
  3. Till exempel om porr används för att förnedra andra eller när någon blir tvingad eller känner sig tvingad att agera som i porren.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att vi alla respekterar klassrumsreglerna.
  2. Att samtala om våld och övergrepp kopplat till porr kan vara jobbigt och det är viktigt att vi är schyssta mot varandra för att få till bra samtal.
  3. Berätta att många unga saknar vuxna som ställer upp och vill prata om porr. Ambitionen med de här två lektionerna är därför att möjliggöra samtal och reflektion kring porrens innehåll och påverkan, i en trygg och respektfull miljö som leds av er vuxna.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att vi alla respekterar klassrumsreglerna.
  2. Att samtala om våld och övergrepp kopplat till porr kan vara jobbigt och det är viktigt att vi är schyssta mot varandra för att få till bra samtal.
  3. Berätta att många unga saknar vuxna som ställer upp och vill prata om porr. Ambitionen med de här två lektionerna är därför att möjliggöra samtal och reflektion kring porrens innehåll och påverkan, i en trygg och respektfull miljö som leds av er vuxna.

  Nästa slide:

  1. Mål med momentet:
   • Deltagarna vet vart de kan vända sig för stöd om lektionen väcker tankar, känslor eller påminner dem om egna erfarenheter av våld.
   1. Förmedla att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
   2. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta.
   3. Dela ut stödlistan till eleverna.

   4. Gå igenom de olika verksamheterna och berätta kort vad de kan hjälpa till med.
   5. Berätta att ni finns kvar en stund i klassrummet efter varje lektion ifall deltagarna har frågor och funderingar.

   6. Berätta att en förkortad version av stödlistan kommer att dyka upp på skärmen i slutet av varje lektion.

   7. Om ni har lagt upp hela stödlistan på skolans webb, informera eleverna om var de kan hitta den fullständiga listan.

 • Mål med momentet:

  • Deltagarna vet vart de kan vända sig för stöd om lektionen väcker tankar, känslor eller påminner dem om egna erfarenheter av våld.
  1. Förmedla att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta.
  3. Dela ut stödlistan till eleverna.

  4. Gå igenom de olika verksamheterna och berätta kort vad de kan hjälpa till med.
  5. Berätta att ni finns kvar en stund i klassrummet efter varje lektion ifall deltagarna har frågor och funderingar.

  6. Berätta att en förkortad version av stödlistan kommer att dyka upp på skärmen i slutet av varje lektion.

  7. Om ni har lagt upp hela stödlistan på skolans webb, informera eleverna om var de kan hitta den fullständiga listan.

  Nästa slide:

  1. Förmedla att ni kommer börja lektionen med att fritt associera kring ordet porr tillsammans i mindre grupper.
  2. Skriv ordet ”Porr” på tavlan och berätta att porr är en förkortning av ordet pornografi.
  3. Berätta att deltagarna inte behöver ha sett på porr för att tänka kring begreppet, utan att det räcker med att till exempel ha hört andra berätta om porr eller läst om porr.
 • [2. Vad är porr? 15 min]

  1. Förmedla att ni kommer börja lektionen med att fritt associera kring ordet porr tillsammans i mindre grupper.
  2. Skriv ordet ”Porr” på tavlan och berätta att porr är en förkortning av ordet pornografi.
  3. Berätta att deltagarna inte behöver ha sett på porr för att tänka kring begreppet, utan att det räcker med att till exempel ha hört andra berätta om porr eller läst om porr.

  Nästa slide:

  1. Välj den gruppstorlek som passar deltagarna bäst, till exempel 3–4 personer.
  2. Ge alla grupper pennor och en bunt med post-it lappar. Be dem skriva ned olika saker som de förknippar ordet porr med, på post-it lapparna.
  3. De ska skriva ett ord per post it-lapp. Låt deltagarna utgå från följande frågor:
   • Vad tänker du på när du hör ordet pornografi?
   • Vad har du hört om porr?
    (tex från kompisar, sociala medier/nätet, föräldrar, tv/tidningar etc.)
  4. Samla in gruppernas post it-lappar och sätt upp de på tavlan under ordet ”Porr”.
  5. Bekräfta och sammanfatta allas associationer i helgrupp och kolla av ifall någon vill fylla på med något som den tycker saknas.
 • [2. Vad är porr? 15 min]

  1. Välj den gruppstorlek som passar deltagarna bäst, till exempel 3–4 personer.
  2. Ge alla grupper pennor och en bunt med post-it lappar. Be dem skriva ned olika saker som de förknippar ordet porr med, på post-it lapparna.
  3. De ska skriva ett ord per post it-lapp. Låt deltagarna utgå från följande frågor:
   • Vad tänker du på när du hör ordet pornografi?
   • Vad har du hört om porr?
    (tex från kompisar, sociala medier/nätet, föräldrar, tv/tidningar etc.)
  4. Samla in gruppernas post it-lappar och sätt upp de på tavlan under ordet ”Porr”.
  5. Bekräfta och sammanfatta allas associationer i helgrupp och kolla av ifall någon vill fylla på med något som den tycker saknas.

  Nästa slide:

  1. Tacka för att alla har delat med sig och förmedla att ni nu kommer att undersöka var ursprunget till ordet pornografi kommer ifrån.
 • [2. Vad är porr? 15 min]

  1. Tacka för att alla har delat med sig och förmedla att ni nu kommer att undersöka var ursprunget till ordet pornografi kommer ifrån.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det första ordet Porno kommer från det grekiska ordet ”porne” som betyder prostituerad eller sexuell slav utan värde.
  2. Det andra ordet Grafi kommer från grekiskans ”grafphien” och betyder skriva, beskriva, rita eller framställa.
  3. Sätter vi ihop de två orden så blir det tydligt att pornografi betyder ”beskriva prostitution” eller ”framställa prostitution”.
 • [2. Vad är porr? 15 min]

  1. Berätta att det första ordet Porno kommer från det grekiska ordet ”porne” som betyder prostituerad eller sexuell slav utan värde.
  2. Det andra ordet Grafi kommer från grekiskans ”grafphien” och betyder skriva, beskriva, rita eller framställa.
  3. Sätter vi ihop de två orden så blir det tydligt att pornografi betyder ”beskriva prostitution” eller ”framställa prostitution”.

  Nästa slide:

  1. Gå vidare genom att låta deltagarna diskutera samma definition av pornografi i sina smågrupper.
  2. Följ upp samtalet i helgrupp och låt deltagarna dela med sig av sina tankar. Spegla och bekräfta det som sägs i gruppen.
 • [2. Vad är porr? 15 min]

  1. Gå vidare genom att låta deltagarna diskutera samma definition av pornografi i sina smågrupper.
  2. Följ upp samtalet i helgrupp och låt deltagarna dela med sig av sina tankar. Spegla och bekräfta det som sägs i gruppen.

  Nästa slide:

  1. Berätta att pornografi, eller “porr” som det ofta kallas, har funnits sedan lång tid tillbaka i historien och att det idag finns många olika typer av porr.
  2. Förmedla att ni under följande lektioner kommer att fokusera på vad man brukar kalla för “mainstreamporr”.
  3. Kolla av om någon i gruppen hört begreppet mainstreamporr tidigare och vill beskriva vad det är.
  4. Komplettera med nedanstående stycke om deltagarna inte nämner något liknande själva:

  ”Mainstream betyder ungefär vanlig, och med mainstreamporr menas den porr som är vanligast och som det tittas på mest. I den vanligaste porren syns oftast män och kvinnor som har sex med varandra. Det går därför att säga att mainstreamporr speglar den heteronorm som vi tidigare pratat om i MVP.”

 • [3. Våldet i porr, 15 min]

  1. Berätta att pornografi, eller “porr” som det ofta kallas, har funnits sedan lång tid tillbaka i historien och att det idag finns många olika typer av porr.
  2. Förmedla att ni under följande lektioner kommer att fokusera på vad man brukar kalla för “mainstreamporr”.
  3. Kolla av om någon i gruppen hört begreppet mainstreamporr tidigare och vill beskriva vad det är.
  4. Komplettera med nedanstående stycke om deltagarna inte nämner något liknande själva:

  ”Mainstream betyder ungefär vanlig, och med mainstreamporr menas den porr som är vanligast och som det tittas på mest. I den vanligaste porren syns oftast män och kvinnor som har sex med varandra. Det går därför att säga att mainstreamporr speglar den heteronorm som vi tidigare pratat om i MVP.”

  Nästa slide:

  1. Berätta att det gjorts flera studier som tittat närmare på hur mycket porr det finns på nätet och vad de mest populära porrklippen innehåller.
   • 2019 hade en av de största internetsidorna för mainstreamporr 42 miljarder besök
   • 73 % av unga i trean i gymnasiet har någon gång tittat på porr – 90% av pojkarna, 60% av flickorna och 84% av personer som inte definierar sig som pojke eller flicka.
  2. Stäm av i helgrupp om deltagarna tror att dessa siffror stämmer överens med den vardag de lever i?
  3. Om inte: undersök vad de tror skiljer sig.
 • [3. Våldet i porr, 15 min]

  Berätta att det gjorts flera studier som tittat närmare på hur mycket porr det finns på nätet och vad de mest populära porrklippen innehåller.

  • 2019 hade en av de största internetsidorna för mainstreamporr 42 miljarder besök.
  • 73 % av unga i trean i gymnasiet har någon gång tittat på porr – 90% av pojkarna, 60% av flickorna och 84% av personer som inte definierar sig som pojke eller flicka.

  Stäm av i helgrupp om deltagarna tror att dessa siffror stämmer överens med den vardag de lever i? Om inte: undersök vad de tror skiljer sig.

  Nästa slide:

  Dela statistisk som beskriver omfattningen av våldet i porren:

  • 45% av videorna på en av de största internetsidorna för mainstreamporr innehöll fysiska våldshandlingar såsom slag och stryptag.
  • 10 % innehöll verbalt våld såsom sexistiskt och kränkande språkbruk.
  • 97% av våldet var riktat mot kvinnor
 • [3. Våldet i porr, 15 min]

  Dela statistisk som beskriver omfattningen av våldet i porren:

  • 45% av videorna på en av de största internetsidorna för mainstreamporr innehöll fysiska våldshandlingar såsom slag och stryptag.
  • 10 % innehöll verbalt våld såsom sexistiskt och kränkande språkbruk.
  • 97% av våldet var riktat mot kvinnor.

  Nästa slide:

  1. Berätta att 45% av det fysiska våldet kan vara stryptag, slag och nedtryckta föremål i munnen så personer kräks eller får svårt att andas.
  2. 10 % av det verbala våldet kan t.ex. handla om nedsättande könsord och kränkande språkbruk.
  3. Förmedla att det verbala och fysiska våld som siffrorna representerar alltså kan vara handlingar både i basen och toppen av pyramiden.
 • [3. Våldet i porr, 15 min]

  1. Berätta att 45% av det fysiska våldet kan vara stryptag, slag och nedtryckta föremål i munnen så personer kräks eller får svårt att andas.
  2. 10 % av det verbala våldet kan t.ex. handla om nedsättande könsord och kränkande språkbruk.
  3. Förmedla att det verbala och fysiska våld som siffrorna representerar alltså kan vara handlingar både i basen och toppen av pyramiden.

  Nästa slide:

  1. Förmedla att ni gärna vill höra vad deltagarna får för tankar och reflektioner efter att ni tittat närmare på dessa siffror.
  2. Dela upp deltagarna i mindre smågrupper: till exempel bikupor eller 3-4 personer.
 • [3. Våldet i porr, 15 min]

  1. Förmedla att ni gärna vill höra vad deltagarna får för tankar och reflektioner efter att ni tittat närmare på dessa siffror.
  2. Dela upp deltagarna i mindre smågrupper: till exempel bikupor eller 3-4 personer.

  Nästa slide:

  1. Låt deltagarna diskutera statistiken utifrån frågorna i bikupor eller mindre grupper.
  2. Följ upp samtalet i helgrupp – spegla och bekräfta det som sägs.
  3. Avrunda diskussionen genom att förmedla att allt det våld ni precis pratat om kan få en att börja fundera på hur samtycke fungerar inom porren. ”Har personer som är med i porrfilmer verkligen samtyckt till det här och hur påverkar den här typen av porr vår egen bild av samtycke när det kommer till sex och relationer?”
 • [3. Våldet i porr, 15 min]

  1. Låt deltagarna diskutera statistiken utifrån frågorna i bikupor eller mindre grupper.
  2. Följ upp samtalet i helgrupp – spegla och bekräfta det som sägs.
  3. Avrunda diskussionen genom att förmedla att allt det våld ni precis pratat om kan få en att börja fundera på hur samtycke fungerar inom porren. ”Har personer som är med i porrfilmer verkligen samtyckt till det här och hur påverkar den här typen av porr vår egen bild av samtycke när det kommer till sex och relationer?”

  Nästa slide:

  1. Berätta att ni ska titta på en film om Daniel som pratar om hur produktionen av porr ser ut och fungerar.
  2. Efter filmen kommer ni tillsammans diskutera den.

  Obs! Stoppa filmen när del II börjar med Paulinas berättelse (4:12). Ni ska alltså bara titta på del I med Daniel i utbildningsfilmen ”Porrproduktion”.

 • [4. En show gjord för någon annan, 20 min]

  1. Berätta att ni ska titta på en film om Daniel som pratar om hur produktionen av porr ser ut och fungerar.
  2. Efter filmen kommer ni tillsammans diskutera den.

  Obs! Stoppa filmen när del II börjar med Paulinas berättelse (4:12). Ni ska alltså bara titta på del I med Daniel i utbildningsfilmen ”Porrproduktion”.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna att utgå från frågorna och reflektera över filmen tillsammans i bikupor eller mindre grupper.
  2. Följ upp diskussionen i helgrupp och utgå från en fråga i taget.
  3. Bekräfta och spegla deltagarnas svar, tankar och reflektioner.
 • [4. En show gjord för någon annan, 20 min]

  1. Be deltagarna att utgå från frågorna och reflektera över filmen tillsammans i bikupor eller mindre grupper.
  2. Följ upp diskussionen i helgrupp och utgå från en fråga i taget.
  3. Bekräfta och spegla deltagarnas svar, tankar och reflektioner.

  Nästa slide:

  1. Läs upp det Daniel säger i filmen.
  2. Be deltagarna diskutera Daniels citat utifrån följande frågor:
   • Vad tänker du att skillnaderna mellan porr och prostitution är?
   • Var finns samtycke i den porr som Daniel beskriver?
  3.  Lyft deltagarnas tankar i helgrupp och utgå från en fråga i taget.

  Till utbildaren:

  Syftet med det avslutande citatet är att synliggöra likheterna mellan porr- och prostitution och problematisera idén om att människor deltar frivilligt, vilket också för oss in på ett samtal om samtycke.

  Personer som befinner sig inom porrindustrin vittnar om en avhumaniserad tillvaro där många far illa. Genom att låta deltagarna sätta sig in i frågan och fundera på hur det är för dem som medverkar i porren, hoppas vi kunna stärka unga i att kritiskt granska och välja bort våldsam porr.

 • [4. En show gjord för någon annan, 20 min]

  1. Läs upp det Daniel säger i filmen.
  2. Be deltagarna diskutera Daniels citat utifrån följande frågor:
   • Vad tänker du att skillnaderna mellan porr och prostitution är?
   • Var finns samtycke i den porr som Daniel beskriver?
  3.  Lyft deltagarnas tankar i helgrupp och utgå från en fråga i taget.

  Till utbildaren:

  Syftet med det avslutande citatet är att synliggöra likheterna mellan porr- och prostitution och problematisera idén om att människor deltar frivilligt, vilket också för oss in på ett samtal om samtycke.

  Personer som befinner sig inom porrindustrin vittnar om en avhumaniserad tillvaro där många far illa. Genom att låta deltagarna sätta sig in i frågan och fundera på hur det är för dem som medverkar i porren, hoppas vi kunna stärka unga i att kritiskt granska och välja bort våldsam porr.

  Nästa slide:

   1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
   2. Berätta kort om nästa lektion där ni kommer fortsätta prata om porrens konsekvenser och hur vi som åskådare kan agera för att motverka våld som porren kan bidra till i vår vardag.
  • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

   1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
   2. Berätta kort om nästa lektion där ni kommer fortsätta prata om porrens konsekvenser och hur vi som åskådare kan agera för att motverka våld som porren kan bidra till i vår vardag.

   Nästa slide:

   1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
   2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
   3. De kan också berätta sådant som de vill att ni ledare ska känna till.
   4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
   5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ni ledare ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!

 • Tack för idag!


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.