Logga in

Lektion 2: Om porr

Mål med lektionen

 • Förstå hur relationen som vän och åskådare spelar en viktig roll i att förebygga våld.
 • Motivera deltagarna till att förebygga våld i deras vardag.
 • Skapa en vilja till att ta kollektivt ansvar.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
 • Loggbok

Lokalbehov

Hela lektion 2 bör genomföras i halvgrupp och kräver därför två mindre grupprum. Övningarna som ska genomföras fungerar bäst i mindre grupper.

Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Fråga om de har dykt upp några frågor eller funderingar sedan ni sågs sist.

Under förra lektionen såg ni bland annat en film om Daniel som berättade om sina erfarenheter av porrproduktion. Han beskrev porren som ”filmad prostitution” och ”betald våldtäkt”, vilket kan få en att börja ifrågasätta idéen om att människor deltar frivilligt och att de medverkande samtyckt till allt de förväntas göra.

Förklara att porren också kan inspirera konsumenten till att vilja ha sex ”som i porren” även i verkligheten. Lägg till att mycket av det som skildras i mainstreamporr är förnedrande (ofta för tjejer) och att det inte alltid är realistiskt att förvänta sig att personer du har sex med ska vilja testa det. Förmedla att en bra grej kan vara att först fundera på varför du vill testa det du sett och om den andra personen kommer njuta lika mycket som du själv. Sällan är det prat om samtycke i porren, men i verkligheten är det lag på att vi lyssnar in och kollar av vad andra vill göra och inte vill göra.

Berätta att ni idag ska prata vidare om vad en åskådare kan göra som ser eller hör talas om att någon blir eller blivit utsatt för våld förknippat med porr. Ni kommer även prata om hur relationen som åskådare till den som utsätter eller den som blir utsatt kan påverka ens val att agera och vad som kan vara viktigt att tänka på i samband med det.

Som vanligt är det viktigt att understryka dagens tema om våld kopplat till porr kan väcka känslor. Därför är det viktigt att alla följer de klassrumsregler ni har och att ni som ledare påminner om stödlistan dit det går att vända sig om behovet finns av att prata mer. Förmedla också att ni som vanligt stannar kvar i rummet efter lektionen om någon vill prata med er enskilt.

>

2. En kompis berättar... (20 min)

Mål med momentet

 • Fundera på hur relationen till den våldsutsatta eller våldsutövaren påverkar din benägenhet att ingripa.
 • Reflektera kring vikten av ditt inflytande som vän och åskådare.

Steg 1. Introducera övningen

Förmedla att deltagarna ska få sätta sig in i rollen som åskådare kopplat till lektionens tema om porr. Berätta att de först ska få ta ställning till två olika scenarion, där en kompis i båda fallen berättar om något som har hänt.

Steg 2. Dela scenario 1

Läs upp det första scenariot:

”Vad hade du gjort om en kompis berättade att …
… någon hade tjatat sig till att kolla på porr med din kompis, fast din kompis inte ville?”

Låt deltagarna diskutera frågeställningen. Välj den metod som passar er grupp bäst, exempelvis mindre grupper om fyra. Låt sedan varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis blivit utsatt?”. Tacka för deras idéer och gå vidare.

Steg 3. Dela scenario 2

Läs det andra scenariot:

”Vad hade du gjort om en kompis berättade att …
… din kompis hade tjatat sig till att kolla på porr med någon, fast den personen inte ville?”

Behåll samma gruppindelning och be dem diskutera den andra frågeställningen. Låt sedan varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis utsatt någon annan?”

Viktigt! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och ändrar sin benägenhet att ingripa. Syftet med ett omvänt perspektiv – av att först känna den som blivit utsatt och sen känna den som utsatt någon annan – är att reflektera kring hur relationen till den som blir utsatt eller den som utsätter kan påverka hur vi väljer att agera som åskådare. Det är därför viktigt att ni som ledare ställer följdfrågor om deltagarna ändrar sina moraliska principer beroende på vem de har en närmre relation till. En möjlig följdfråga kan till exempel vara:

 • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när det gäller er kompis men på ett annat när det gäller någon ni inte känner?

Steg 4. Hur påverkar relationen?

Fördjupa samtalet kring hur relationer kan påverka vårt agerande som åskådare. Låt deltagarna diskutera följande fråga, till exempel i bikupor eller i grupper om 3-4 personer:

 • Är det lättare eller svårare att ifrågasätta en vän jämfört med någon du inte känner?
 • Om lättare: Varför och på vilket sätt?
 • Om svårare: Varför och på vilket sätt?

Följ upp diskussionen i helgrupp. Bekräfta och spegla det som sägs i rummet. Gå vidare och låt deltagarna diskutera nästa fråga:

 • Vems åsikt tror du din kompis lyssnar mest på – din eller en okänd persons?

Troligtvis kommer flera i rummet hävda att vänners åsikter ofta har större betydelse än okända personers. Bekräfta att ditt inflytande som vän ofta är väldigt stort, då ni redan har ett förtroende för varandra. Med det i åtanke spelar vi alla som nära vän till någon – en viktig roll i att ingripa när vi hör talas om något våldsamt.

>

3. Träna på att ingripa! (30 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna får lära sig känna igen en problemsituation.
 • Deltagarna får nya idéer och verktyg till att ingripa.
 • Deltagarna ska bli mer förberedda på att ingripa i verkligheten.

Berätta att gruppen nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska i lugn och ro få fundera och träna på hur de kan ingripa i situationer som kan vara svårtolkade.

Ni har två scenarion att välja mellan, ta det som passar er grupp bäst. Om inga scenarion känns relevanta – skriv om situationen så att den passar er grupp. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel, bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. Att ni tillsammans diskuterar scenariot och pratar om olika ingripanden är extra viktigt, så se till att avsätta tillräckligt med tid för det.

Obs! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte i lektionsbeskrivningen till lektion 4.

>

Scenario 1 (Instagram)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariolapparna till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot och låt sedan någon annan läsa upp “Tankar som snurrar”.

Instagram

Du skrollar runt på Instagram och ser en ny postad bild av Gina, en bekant till dig på skolan. Hon har ett öppet konto med många följare, över 1000 stycken. På bilden syns Gina och hennes flickvän pussandes i en park. I texten har hon skrivit ”Love you <3”. Du skrollar ned och ser kommentarer som ”porrigt tjejer, kan ni inte visa lite mer?”, ”skicka gärna fler bilder i dm” och ”får man vara med?”. Vem som har skrivit vad har du ingen aning om, men kommentarerna skapar en dålig känsla i magen… Vad gör du?

Tankar som snurrar

Suck, äckliga kommentarer… vad tänker folk? Det här skulle aldrig hända om hon var ihop med en snubbe. Bara för att det är två tjejer så är det plötsligt “porrigt”, eller vadå? Vad ska jag skriva…? Samtidigt, hon kanske inte bryr sig och jag har ingen aning om vilka de är. Men det borde vara en självklarhet att kunna lägga upp en bild med sin tjej utan att bli överöst med näthat. Jag kanske ändå borde säga något?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vilka driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla som vill får säga något.

Frågor att diskutera:

 • Hur kommer det sig att personer kränker varandra på nätet på det här sättet?
 • Hur blir det för den som blir utsatt?
 • Finns det någon koppling till porr här? Om ja: På vilket sätt?
 • Vilket kön tänker ni att personerna som lägger kommentarerna har?
 • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat personerna som killar. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

 • Hur kommer det sig att killar kan utsätta tjejer på det här sättet?
 • Utsätter tjejer andra tjejer på liknande sätt?
 • Skulle detta kunna hända i er vardag?

Steg 4. Diskutera hur du kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

Frågor att diskutera:

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Uppmuntra deltagarna att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på som ni tidigare diskuterat i MVP – vilka är att: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.

Ta sedan fram de alternativa lösningarna och be deltagarna att jämföra sina lösningar med dem. Påminn om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på situationen och omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, ingen ska ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa ingripanden

 1. Ingenting, det där har inte jag med att göra.
 2. Jag skriver en peppig och schysst kommentar för att väga upp mot det andra.
 3. Jag anmäler kommentarerna på Instagram.
 4. Jag skickar ett DM till Gina och skriver att jag är ledsen för att hon fick såna äckliga kommentarer och kollar om hon är okej.
 5. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

Om någon deltagare säger något i stil med: ”Det är väl inte så allvarligt”. Påminn deltagarna om hur kommentarer, bilder eller taskiga skämt i sig kränker och lätt bidrar till att grövre former av våld blir mer och mer accepterade.

Vill vi motverka våldet i toppen av pyramiden behöver vi också erkänna våldet i basen av pyramiden och ingripa där så att vi tillsammans kan skapa en kultur på skolan fri från våld.

>

Scenario 2 (Efter träningen)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariolapparna till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot och låt sedan någon annan läsa upp “Tankar som snurrar”.

Efter träningen

Du och några kompisar fördriver tiden efter träningen. Alex börjar skryta om helgen med Daniela och hur ”lätt” hon var att få i säng. Allt låter överdrivet, som taget ur en porrfilm där hon i princip gjort allt det Alex sagt hon ska göra. När din andra kompis frågar vad de gjorde flinar Alex och gestikulerar med kroppen som om att hen tryckt sitt kön mot Danielas ansikte. Din andra kompis ler och säger ”alltså latinos… värsta slamporna ju”. Ingen annan säger något och en klump växer sig i magen på dig. Vad gör du?

Tankar som snurrar

Okej … vad säger jag? Ingen reagerar ens på att det här låter 1: helt osannolikt och 2: helt för jävligt om det är sant! Ska man tro på det här? Och om det är sant, hur mår Daniela?? Jag vet ju hur överdriven Alex kan vara, det är ju inte säkert att allt stämmer. Men om det gör det då … och vadå slampa? Alex är den som beter sig som skit, men ändå är det Daniela som är en slampa. Jag vet att jag borde säga eller göra något … men vad?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem/vilka driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla som vill får säga något.

Frågor att diskutera:

 • Hur kommer det sig att elever utsätter andra på det här sättet?
 • Hur blir det för den som blir utsatt?
 • Finns det någon koppling till porr här? Om ja: På vilket sätt?
 • Vilket kön tänker ni att Alex och kompisen (som fäller kommentaren) har?
 • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?
 • Skulle det här kunna hända i er vardag?

Fördjupa samtalet om rasism och sexism

 • Hur kommer det sig att kompisen väljer att kommentera Danielas ursprung? Vad har det med saken att göra?

Frågan som belyser kompisens uttalande syftar till att reflektera kring hur rasism och sexism ofta samverkar. Sexualiserat våld som kränkande kommentarer eller påhopp kan därför många gånger ha rasistiska undertoner och vice versa. Undersök hur eleverna tänker kring detta och hur pass vanligt de upplever att det är i deras vardag.

Steg 4. Diskutera hur du kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

Frågor att diskutera:

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Uppmuntra deltagarna att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på som ni tidigare diskuterat i MVP – vilka är att: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.

Ta sedan fram de alternativa lösningarna och be deltagarna att jämföra sina lösningar med dem. Påminn om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på situationen och omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, ingen ska ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa ingripanden

 1. Finns inget att göra, skadan är redan skedd och och det är inte min ensak.
 2. Jag snackar med en annan kompis efteråt som jag känner mig mer trygg med och frågar vad hen skulle gjort.
 3. Jag kollar vilka som känner Daniela, berättar vad jag hörde och ser till att någon kollar att hon är okej.
 4. Jag säger till dem båda att sluta snacka skit och bete sig så här äckligt mot Daniela.
 5. Jag frågar om Daniela var med på allt och hur Alex kollade av det?
 6. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Avsluta diskussionen med att be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

 

>

4. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop de två lektionerna ni haft om porr. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr, porrproduktionen och hur den typen av porr kan påverka oss. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren bidrar till i vår vardag.

Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner från båda lektionerna. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vad tar du med dig från de här lektionerna om porr?

>

 • MVP, lektion 2. Om porr

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion (5 min)
  2. En kompis berättar… (20 min)
  3. Träna på att ingripa! (30 min)
  4. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål med lektionen:

  • Förstå hur relationen som vän och åskådare spelar en viktig roll i att förebygga våld.
  • Motivera deltagarna att förebygga våld i deras vardag.
  • Skapa en vilja till att ta kollektivt ansvar.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Hela lektion 2 bör genomföras i halvgrupp och kräver därför två mindre grupprum. Övningarna som ska genomföras fungerar bäst i mindre grupper.

  Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  1. Berätta att ni idag ska fortsätta på temat om porr och när porr på olika sätt används för att utöva våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Berätta att ni idag ska fortsätta på temat om porr och när porr på olika sätt används för att utöva våld.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Fråga om det har dykt upp några frågor eller funderingar sedan ni sågs sist.
  2. Förmedla att porr kan inspirera konsumenten till att vilja testa sex ”som i porren” även i verkligheten.
  3. Som ni tillsammans tittade på senaste lektionen så är mycket av det som skildras i mainstreamporr förnedrande (ofta för tjejer) och det är inte alltid realistiskt att förvänta sig att personer en har sex med ska vilja testa det.
  4. Förmedla att en bra grej kan vara att först fundera på varför du vill testa det du sett och om den andra personen kommer njuta lika mycket som du själv.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Fråga om det har dykt upp några frågor eller funderingar sedan ni sågs sist.
  2. Förmedla att porr kan inspirera konsumenten till att vilja testa sex ”som i porren” även i verkligheten.
  3. Som ni tillsammans tittade på senaste lektionen så är mycket av det som skildras i mainstreamporr förnedrande (ofta för tjejer) och det är inte alltid realistiskt att förvänta sig att personer en har sex med ska vilja testa det.
  4. Förmedla att en bra grej kan vara att först fundera på varför du vill testa det du sett och om den andra personen kommer njuta lika mycket som du själv.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  1. Berätta att ni idag ska prata vidare om vad en åskådare kan göra som ser eller hör talas om att någon blir eller blivit utsatt för olika former av sexualiserat våld med koppling till porr.
  2. Ni kommer även prata om hur relationen till den som utsätter eller den som blir utsatt, kan påverka ens val att agera och vad som kan vara viktigt att tänka på i samband med det.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Berätta att ni idag ska prata vidare om vad en åskådare kan göra som ser eller hör talas om att någon blir eller blivit utsatt för olika former av sexualiserat våld med koppling till porr.
  2. Ni kommer även prata om hur relationen till den som utsätter eller den som blir utsatt, kan påverka ens val att agera och vad som kan vara viktigt att tänka på i samband med det.

  Nästa slide:

  1. Påminn om att dagens tema om våld kopplat till porr kan väcka känslor. Därför är det viktigt att alla följer de klassrumsregler ni har.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Påminn om att dagens tema om våld kopplat till porr kan väcka känslor. Därför är det viktigt att alla följer de klassrumsregler ni har.

  Nästa slide:

  • Deltagarna vet vart de kan vända sig för stöd om lektionen väcker tankar, känslor eller påminner dem om egna erfarenheter av våld.
  1. Förmedla att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta.
  3. Dela ut stödlistan till eleverna.
  4. Gå igenom de olika verksamheterna och berätta kort vad de kan hjälpa till med.
  5. Berätta att ni finns kvar en stund i klassrummet efter varje lektion ifall deltagarna har frågor och funderingar.
  6. Berätta att en förkortad version av stödlistan kommer att dyka upp på skärmen i slutet av varje lektion.
  7. Om ni har lagt upp hela stödlistan på skolans webb, informera eleverna om var de kan hitta den fullständiga listan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  • Deltagarna vet vart de kan vända sig för stöd om lektionen väcker tankar, känslor eller påminner dem om egna erfarenheter av våld.
  1. Förmedla att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta.
  3. Dela ut stödlistan till eleverna.
  4. Gå igenom de olika verksamheterna och berätta kort vad de kan hjälpa till med.
  5. Berätta att ni finns kvar en stund i klassrummet efter varje lektion ifall deltagarna har frågor och funderingar.
  6. Berätta att en förkortad version av stödlistan kommer att dyka upp på skärmen i slutet av varje lektion.
  7. Om ni har lagt upp hela stödlistan på skolans webb, informera eleverna om var de kan hitta den fullständiga listan.

  Nästa slide:

  1. Introducera övningen och förmedla att deltagarna nu ska få sätta sig in i rollen som nära vän till en kompis.
  2. Berätta att de ska få ta ställning till två olika scenarion, där deras kompis (i båda fallen) berättar om något som har hänt.
  3. Efter varje scenario kommer ni diskutera hur du som vän skulle agerat baserat på det din kompis berättar.
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Introducera övningen och förmedla att deltagarna nu ska få sätta sig in i rollen som nära vän till en kompis.
  2. Berätta att de ska få ta ställning till två olika scenarion, där deras kompis (i båda fallen) berättar om något som har hänt.
  3. Efter varje scenario kommer ni diskutera hur du som vän skulle agerat baserat på det din kompis berättar.

  Nästa slide:

  1. Läs upp det första scenariot.
  2. Dela in deltagarna i bikupor eller mindre smågrupper och be de diskutera frågeställningen.
  3. Låt varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis blivit utsatt?”.
  4. Tacka för deras idéer och gå vidare.
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Läs upp det första scenariot.
  2. Dela in deltagarna i bikupor eller mindre smågrupper och be de diskutera frågeställningen.
  3. Låt varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis blivit utsatt?”.
  4. Tacka för deras idéer och gå vidare.

  Nästa slide:

  1. Läs upp det andra scenariot.
  2. Be deltagarna diskutera denna frågeställning i samma bikupor/smågrupper.
  3. Låt grupperna berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis utsatt någon annan?”

  Viktigt! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och ändrar sin benägenhet att ingripa. Om så är fallet kan en möjlig följdfråga vara:

  • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när det gäller er kompis men på ett annat sätt när det gäller någon ni inte känner?
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Läs upp det andra scenariot.
  2. Be deltagarna diskutera denna frågeställning i samma bikupor/smågrupper.
  3. Låt grupperna berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis utsatt någon annan?”

  Viktigt! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och ändrar sin benägenhet att ingripa. Om så är fallet kan en möjlig följdfråga vara:

  • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när det gäller er kompis men på ett annat sätt när det gäller någon ni inte känner?

  Nästa slide:

  1. Fördjupa samtalet kring hur relationer kan påverka vårt agerande som åskådare.
  2. Låt deltagarna diskutera följande frågor (i bikupor eller smågrupper) och lyft sedan allas reflektioner i helgrupp.
  • Är det lättare eller svårare att ifrågasätta en vän jämfört med någon du inte känner?
   • Om lättare: Varför och på vilket sätt?
   • Om svårare: Varför och på vilket sätt?
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Fördjupa samtalet kring hur relationer kan påverka vårt agerande som åskådare.
  2. Låt deltagarna diskutera följande frågor (i bikupor eller smågrupper) och lyft sedan allas reflektioner i helgrupp.
  • Är det lättare eller svårare att ifrågasätta en vän jämfört med någon du inte känner?
   • Om lättare: Varför och på vilket sätt?
   • Om svårare: Varför och på vilket sätt?

  Nästa slide:

  1. Gå vidare med att låta deltagarna diskutera er sista fråga:
  • Vems åsikt tror du din kompis lyssnar mest på – din eller en okänd persons?

  (Troligtvis kommer många hävda att vänners åsikter har större betydelse än okända personers.)

  1. Bekräfta att ditt inflytande som vän ofta är väldigt stort, då ni redan har ett förtroende för varandra.
  2. Med det i åtanke spelar vi alla som nära vän till någon – en viktig roll i att ingripa när vi hör talas om något våldsamt.
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Gå vidare med att låta deltagarna diskutera er sista fråga:
  • Vems åsikt tror du din kompis lyssnar mest på – din eller en okänd persons?

  (Troligtvis kommer många hävda att vänners åsikter har större betydelse än okända personers.)

  1. Bekräfta att ditt inflytande som vän ofta är väldigt stort, då ni redan har ett förtroende för varandra.
  2. Med det i åtanke spelar vi alla som nära vän till någon – en viktig roll i att ingripa när vi hör talas om något våldsamt.

  Nästa slide:

  (Scenario-övningen bör genomföras i halvgrupp)

  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarion att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.

  Obs! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.

  Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

  Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.

  De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och att fundera över hur en kan ingripa.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  (Scenario-övningen bör genomföras i halvgrupp)

  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarion att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.

  Obs! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.

  Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

  Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.

  De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och att fundera över hur en kan ingripa.

  Nästa slide:

  Arbeta med 1 av 2 scenarion:

  • Instagram
  • Efter träningen
  1. Dela ut scenario-lapparna till deltagarna.
  2. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Dela ut scenario-lapparna till deltagarna.
  2. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du skrollar runt på Instagram och ser en ny postad bild av Gina, en bekant till dig på skolan. Hon har ett öppet konto med många följare, över 1000 stycken. På bilden syns Gina och hennes flickvän pussandes i en park. I texten har hon skrivit ”Love you <3”. Du skrollar ned och ser kommentarer som ”porrigt tjejer, kan ni inte visa lite mer?”, ”skicka gärna fler bilder i dm” och ”får man vara med?”. Vem som har skrivit vad har du ingen aning om, men kommentarerna skapar en dålig känsla i magen… Vad gör du?

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Suck, äckliga kommentarer… vad tänker folk? Det här skulle aldrig hända om hon var ihop med en snubbe. Bara för att det är två tjejer så är det plötsligt “porrigt”, eller vadå? Vad ska jag skriva…? Samtidigt, hon kanske inte bryr sig och jag har ingen aning om vilka de är. Men det borde vara en självklarhet att kunna lägga upp en bild med sin tjej utan att bli överöst med näthat. Jag kanske ändå borde säga något?

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Suck, äckliga kommentarer… vad tänker folk? Det här skulle aldrig hända om hon var ihop med en snubbe. Bara för att det är två tjejer så är det plötsligt “porrigt”, eller vadå? Vad ska jag skriva…? Samtidigt, hon kanske inte bryr sig och jag har ingen aning om vilka de är. Men det borde vara en självklarhet att kunna lägga upp en bild med sin tjej utan att bli överöst med näthat. Jag kanske ändå borde säga något?

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att personer kränker varandra på nätet på det här sättet?
  • Hur blir det för den som blir utsatt?
  • Finns det någon koppling till porr här? Om ja: På vilket sätt?
  • Vilket kön tänker ni att personerna som lägger kommentarerna har?
  • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat personerna som killar. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

  • Hur kommer det sig att killar kan utsätta tjejer på det här sättet?
  • Utsätter tjejer andra tjejer på liknande sätt?
  • Skulle detta kunna hända i er vardag?
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att personer kränker varandra på nätet på det här sättet?
  • Hur blir det för den som blir utsatt?
  • Finns det någon koppling till porr här? Om ja: På vilket sätt?
  • Vilket kön tänker ni att personerna som lägger kommentarerna har?
  • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat personerna som killar. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

  • Hur kommer det sig att killar kan utsätta tjejer på det här sättet?
  • Utsätter tjejer andra tjejer på liknande sätt?
  • Skulle detta kunna hända i er vardag?

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.
  • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

   1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

   Nästa slide:

   1. Knyt ihop de två lektionerna ni har haft om porr.
   2. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr kan påverka oss.
   3. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren kan bidra till i vår vardag.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Dela ut scenario-lapparna till deltagarna.
  2. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du och några kompisar fördriver tiden efter träningen. Alex börjar skryta om helgen med Daniela och hur ”lätt” hon var att få i säng. Allt låter överdrivet, som taget ur en porrfilm där hon i princip gjort allt det Alex sagt hon ska göra. När din andra kompis frågar vad de gjorde flinar Alex och gestikulerar med kroppen som om att hen tryckt sitt kön mot Danielas ansikte. Din andra kompis ler och säger ”alltså latinos… värsta slamporna ju”. Ingen annan säger något och en klump växer sig i magen på dig. Vad gör du?

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Okej … vad säger jag? Ingen reagerar ens på att det här låter 1: helt osannolikt och 2: helt för jävligt om det är sant! Ska man tro på det här? Och om det är sant, hur mår Daniela?? Jag vet ju hur överdriven Alex kan vara, det är ju inte säkert att allt stämmer. Men om det gör det då … och vadå slampa? Alex är den som beter sig som skit, men ändå är det Daniela som är en slampa. Jag vet att jag borde säga eller göra något … men vad?

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Okej … vad säger jag? Ingen reagerar ens på att det här låter 1: helt osannolikt och 2: helt för jävligt om det är sant! Ska man tro på det här? Och om det är sant, hur mår Daniela?? Jag vet ju hur överdriven Alex kan vara, det är ju inte säkert att allt stämmer. Men om det gör det då … och vadå slampa? Alex är den som beter sig som skit, men ändå är det Daniela som är en slampa. Jag vet att jag borde säga eller göra något … men vad?

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att elever utsätter andra på det här sättet?
  • Hur blir det för den som blir utsatt?
  • Finns det någon koppling till porr här? Om ja: På vilket sätt?
  • Vilket kön tänker ni att Alex och kompisen (som fäller kommentaren) har?
  • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?
  • Skulle det här kunna hända i er vardag?
  • Hur kommer det sig att kompisen väljer att kommentera Danielas ursprung? Vad har det med saken att göra?

  Till utbildaren:

  Sista frågan som belyser kompisens uttalande syftar till att reflektera kring hur rasism och sexism ofta samverkar. Sexualiserat våld som kränkande kommentarer eller påhopp kan därför många gånger ha rasistiska undertoner och vice versa. Undersök hur eleverna tänker kring detta och hur pass vanligt de upplever att det är i deras vardag.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att elever utsätter andra på det här sättet?
  • Hur blir det för den som blir utsatt?
  • Finns det någon koppling till porr här? Om ja: På vilket sätt?
  • Vilket kön tänker ni att Alex och kompisen (som fäller kommentaren) har?
  • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?
  • Skulle det här kunna hända i er vardag?
  • Hur kommer det sig att kompisen väljer att kommentera Danielas ursprung? Vad har det med saken att göra?

  Till utbildaren:

  Sista frågan som belyser kompisens uttalande syftar till att reflektera kring hur rasism och sexism ofta samverkar. Sexualiserat våld som kränkande kommentarer eller påhopp kan därför många gånger ha rasistiska undertoner och vice versa. Undersök hur eleverna tänker kring detta och hur pass vanligt de upplever att det är i deras vardag.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop de två lektionerna ni har haft om porr.
  2. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr kan påverka oss.
  3. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren kan bidra till i vår vardag.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop de två lektionerna ni har haft om porr.
  2. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr kan påverka oss.
  3. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren kan bidra till i vår vardag.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!

 • Tack för idag!


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.