Börja arbeta med MVP

Här hittar du praktisk information om vårt baspaket för implementering av MVP på en skola.

Mentors in violence prevention (MVP)

MÄN har utvecklat och anpassat MVP till en svensk kontext och är idag ledande i utvecklings- och implementeringsarbetet med metoden i Sverige. Målgruppen för MVP är högstadie- och gymnasieskolor.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

MVP är ett program för så kallad universell primärprevention. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Att arbeta med MVP är ett långsiktigt förebyggande arbete och kräver därför att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering.

Från det att ni påbörjar arbetet med MVP till dess att ni genomfört den första lektionsserien med elever brukar det ta cirka 1-1,5 år. Det är den tid som ni behöver räkna med när ni implementerar vårt baspaket.

Baspaket för implementering av MVP på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i första årskullen. Arbetet genomförs på respektive skola. I baspaketet ingår (detta går även genomföra digitalt)*:

  • Förankringssamtal (1 h) för skolledning (MÄN deltar via länk)
  • Kunskapsföreläsning (3 h) om MVPs grunder för all personal
  • Grundutbildning (3 dagar) i MVP för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers
  • Handledning i MVP-metoden under genomförande av första lektionsserien (2-3 tillfällen/2-3 timmar per tillfälle, via länk)**
  • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen, vid behov
  • Ingå i ett nationellt MVP-nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad (ev. resor för deltagande omfattas ej)
  • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar, brukarutvärderingar etc.)

Kostnaden för ett baspaket är 150 000 kr – 200 000 (beroende av antal skolor***). Beloppen avser endast de insatser som specificerats. Till detta tillkommer ev. kostnad för vår utbildningspersonal (resor/logi bl. a.). Tillhandahållandet av lokal och kringkostnader vid utbildningstillfällena står beställaren för.

  • MVP utbildnings- och teorimanual tillhandahålls till samtliga som utbildas under grundutbildningen.
  • Tillgång till vår digitala plattform**** där utbildningsmaterialet ligger. Fri tillgång under avtalstiden baspaketet avser.
  • Utbildad personal har tillgång till ett nationellt MVP-nätverk för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Ev logi och resekostnad bekostas av Beställaren. Fri tillgång under avtalstiden.

*MÄN förbehåller sig rätten att justera i utbildningsupplägg i det reviderings- och utvecklingsarbete som löpande görs för metoden. Detta kan komma att påverka de olika utbildningskomponenterna i till exempel tid, plats och format.
**Handledning under första genomförandet av lektionsserien görs enbart under överenskommen tid. Om lektionsserien inte påbörjas i skolan som planerat och inom avtalets tidsramar, förfaller rätten att utnyttja denna tjänst.
***Vid implementering på två skolor i samma kommun är det möjligt att samordna de olika utbildningsinsatserna för att hålla nere kostnaderna. Dock förutsätter det att beredskapen på skolorna är likartad.
****Den digitala plattformen och MVP-nätverket är under uppbyggnad. Från och med hösten 2020 går vi över till en mer utvecklad digital lär-plattform för vårt utbildningsmaterial. Där når man MVP metodmaterial och alla manualer och presentationer som används vid undervisningen i skolan. Då vi ständigt gör översyner och revideringar av materialet kommer de absolut senaste versionerna att alltid finnas tillgängliga där och det kommer också att finnas en supporttjänst. Det är också därifrån MVP-nätverket kommer att ha sin plattform. Inom avtalet som vi skriver med er ingår denna tjänst, men efter att avtalet löper ut, tar vi ut en avgift för tillgång till den digitala lär-plattformen och därmed mvp-materialet. I år ligger avgiften på 5000-15000 kr/år och skola beroende på storleken på skolan. För en skola i er storlek skulle det kosta ca 12,50 kr per elev/år.

Organisationen MÄN är momsbefriade

Om ni är intresserade av att börja arbeta med MVP

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er.
Sedan den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta så vill vi klargöra hur vi på MÄN för jämställdhet registrerar dina personuppgifter.Då vi gärna vill göra utskick till dig gällande MVP samt kunna komma i kontakt med dig via mejl så sparar vi dina kontaktuppgifter (namn, mailadress och postort).
Om du inte samtycker till dessa villkor eller om du vill få dina kontaktuppgifter ändrade eller raderade, så är du alltid välkommen att kontakta oss på info@mfj.se.Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy: https://mvpsverige.se/integritetspolicy/

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: