Logga in

Mål med lektionen

 • Förstå hur relationen som vän och åskådare spelar en viktig roll i att förebygga våld.
 • Motivera deltagarna att förebygga våld i deras vardag.
 • Skapa en vilja till att ta kollektivt ansvar.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
 • Loggbok

Lokalbehov

Hela lektion 2 bör genomföras i halvgrupp och kräver därför två mindre grupprum. Övningarna som ska genomföras fungerar bäst i mindre grupper.

Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad de gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Fråga om det har dykt upp några frågor eller funderingar sedan ni sågs sist.

Under förra lektionen såg ni ett filmklipp som visade en scen där två killar hade sett en porrfilm och sen pratade om hur den ena av dem skulle ha sex med en tjej. Förklara att porren kan inspirera konsumenten till att vilja testa att ha sex ”som i porren” även i verkligheten. Lägg till att mycket av det som skildras i mainstreamporr är förnedrande (ofta för tjejer) och att det inte alltid är realistiskt att förvänta sig att personer du har sex med ska vilja testa det. Förmedla att en bra grej kan vara att först fundera på varför du vill testa det du sett och om den andra personen kommer njuta lika mycket som du själv. Upprepa att ett inhämtande av samtycke sällan skildras i porren, men att det i verkligheten är lag på att vi lyssnar in och kollar av vad andra vill göra och inte vill göra.

Berätta att ni idag ska prata vidare om vad en åskådare kan göra som ser eller hör talas om att någon blir eller blivit utsatt för våld förknippat med porr. Ni kommer även prata om hur relationen som åskådare till den som utsätter eller den som blir utsatt kan påverka ens val att agera och vad som kan vara viktigt att tänka på i samband med det.

Som vanligt är det viktigt att understryka att dagens tema om våld kopplat till porr kan väcka känslor. Därför är det viktigt att alla följer de klassrumsregler ni har och att ni som ledare påminner om stödlistan dit det går att vända sig om behovet finns av att prata mer. Förmedla också att ni som vanligt stannar kvar i rummet efter lektionen om någon vill prata med er enskilt.

>

2. En kompis berättar... (20 min)

Mål med momentet

 • Fundera på hur relationen till en våldsutsatt eller våldsutövare påverkar din benägenhet att ingripa.
 • Reflektera kring vikten av ditt inflytande som vän och åskådare.

Steg 1. Introducera övningen

Förmedla att deltagarna ska få sätta sig in i rollen som åskådare kopplat till lektionens tema om porr. Berätta att de först ska få ta ställning till två olika scenarion, där en kompis i båda fallen berättar om något som har hänt.

Steg 2. Dela scenario 1

Läs upp det första scenariot:

”Vad hade du gjort om en kompis berättade att…
…någon hade skickat ett porrklipp till din kompis, fast din kompis inte ville?”

Låt deltagarna diskutera frågeställningen. Välj den metod som passar er grupp bäst, exempelvis mindre grupper om fyra. Låt sedan varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis blivit utsatt?”. Tacka för deras idéer och gå vidare.

Steg 3. Dela scenario 2

Läs det andra scenariot:

”Vad hade du gjort om en kompis berättade att…
…din kompis hade skickat ett porrklipp till någon, fast den personen inte ville?”

Behåll samma gruppindelning och be dem diskutera den andra frågeställningen. Låt sedan varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis utsatt någon annan?”

Viktigt! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och ändrar sin benägenhet att ingripa. Syftet med ett omvänt perspektiv – av att först känna den som blivit utsatt och sen känna den som utsatt någon annan – är att reflektera kring hur relationen till den som blir utsatt eller den som utsätter kan påverka hur vi väljer att agera som åskådare. Det är därför viktigt att ni som ledare ställer följdfrågor om deltagarna ändrar sina moraliska principer beroende på vem de har en närmre relation till. En möjlig följdfråga kan till exempel vara:

 • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när det gäller er kompis men på ett annat sätt när det gäller någon ni inte känner?

Steg 4. Hur påverkar relationen?

Fördjupa samtalet kring hur relationer kan påverka vårt agerande som åskådare. Låt deltagarna diskutera följande fråga, till exempel i bikupor eller i grupper om 3-4 personer:

 • Är det lättare eller svårare att ifrågasätta en vän jämfört med någon du inte känner?
 • Om lättare: Varför och på vilket sätt?
 • Om svårare: Varför och på vilket sätt?

Följ upp diskussionen i helgrupp. Bekräfta och spegla det som sägs i rummet. Gå vidare och låt deltagarna diskutera nästa fråga:

 • Vems åsikt tror du din kompis lyssnar mest på – din eller en okänd persons?

Troligtvis kommer flera i rummet hävda att vänners åsikter ofta har större betydelse än okända personers. Bekräfta att ditt inflytande som vän ofta är väldigt stort, då ni redan har ett förtroende för varandra. Med det i åtanke spelar vi alla som nära vän till någon – en viktig roll i att ingripa när vi hör talas om något våldsamt.

>

3. Träna på att ingripa! (30 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna får lära sig känna igen en problemsituation.
 • Deltagarna får nya idéer och verktyg till att ingripa.
 • Deltagarna ska bli mer förberedda på att ingripa i verkligheten.

Berätta att gruppen nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska i lugn och ro få fundera och träna på hur de kan ingripa i situationer som kan vara svårtolkade.

Ni har två scenarion att välja mellan, ta det som passar er grupp bäst. Om inga scenarion känns relevanta – skriv om situationen så att den passar er grupp. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel, bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. Att ni tillsammans diskuterar scenariot och pratar om olika ingripanden är extra viktigt, så se till att avsätta tillräckligt med tid för det.

Obs! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte i lektionsbeskrivningen till lektion 4.

>

Scenario 1 (Gruppchatten)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariolapparna till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot och låt sedan någon annan läsa upp “Tankar som snurrar”.

Gruppchatten

Du sitter med mobilen utanför klassrummet och väntar på att läraren ska dra i gång lektionen. Det plingar till i gruppchatten som du och några kompisar brukar snacka i. Charlie har skickat ett porrklipp med en naken person som stönar och skrivit ”Rätt lik Billie va?, haha”. Billie är inte med i chatten. Du ser Billie sittandes utanför klassrummet med sin mobil, ovetandes om vad Charlie precis har skickat. Ingen har svarat än och du ser att tre andra också sett klippet. Vad gör du?

Tankar som snurrar

Seriöst… så omoget. Tycker folk det här är kul? Charlie ska alltid hålla på och vara störig mot folk, speciellt mot Billie. Ingen skriver något… vad ska jag säga? Typ ”vad fan lägg av”. Nä… folk kommer bara tycka jag är dryg som inte kan ta ett skämt. Billie kommer ju ändå inte få reda på något om ingen säger något. Fast ändå, jag hade nog velat att någon berättat för mig om det var jag. Jag kanske ska göra något ändå…

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla som vill får säga något.

Frågor att diskutera:

 • Hur kommer det sig att elever kränker andra på det här sättet?
 • Hur blir det för den som blir utsatt?
 • Vilket kön tänker ni att personerna i scenariot har?
 • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat Charlie som en kille och Billie som en tjej. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

 • Hur kommer det sig att killar kan göra så här?
 • Utsätter tjejer killar på liknande sätt?
 • Skulle det här kunna hända i er vardag?
 • Vad är det som gör det svårt att säga ifrån i en sådan här situation?
 • Kan status i gruppen påverka ens mod att säga ifrån?

Steg 4. Diskutera hur du kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

Frågor att diskutera:

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Uppmuntra deltagarna att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på som ni tidigare diskuterat i MVP – vilka är att: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.

Ta sedan fram de alternativa lösningarna och be deltagarna att jämföra sina lösningar med dem. Påminn om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på situationen och omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, ingen ska ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa ingripanden

 1. Billie kommer nog ändå aldrig se det.
 2. Jag ignorerar inlägget och lägger upp något helt annat. Då kommer folk förhoppningsvis inte spinna vidare på det där.
 3. Jag pratar med min närmre kompis i gruppen som också sett klippet. Då är jag i alla fall inte själv om att tycka grejen är osoft. Kanske kan min kompis backa mig om jag skriver nåt tillbaka.
 4. Jag skriver direkt i chatten att han går över gränsen.
 5. Jag berättar för Billie vad jag sett och frågar vad hen vill att vi ska göra.
 6. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

Om någon deltagare säger något i stil med: ”Det är väl inte så allvarligt”. Påminn deltagarna om hur kommentarer, bilder eller taskiga skämt i sig kränker och lätt bidrar till att grövre former av våld blir mer och mer accepterade.

Vill vi motverka våldet i toppen av pyramiden behöver vi också erkänna våldet i basen av pyramiden och ingripa där så att vi tillsammans kan skapa en kultur på skolan fri från våld.

>

Scenario 2 (Jargongen i korridoren)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariolapparna till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot och låt sedan någon annan läsa upp “Tankar som snurrar”.

Jargongen i korridoren

Du och två kompisar sitter i korridoren när du plötsligt hör Dana från en annan klass säga “Öh… vad äckligt” samtidigt som hen håller upp mobilen med ett porrklipp på två killar som har sex. Danas kompis flinar samtidigt som du hör stönande ljud från mobilen. Dina kompisar och även andra i korridoren ser och hör samma sak som du, men ingen säger något. Vad gör du?

Tankar som snurrar

Obehaglig stämning det blev… Ingen annan säger något, så varför skulle jag? Mina kompisar verkar ignorera det också. Är det ingen som bryr sig? Så osoft kommentar, och varför sitta och titta på porrklipp som hen ändå inte vill kolla på? Plus Karim i vår klass… nu är ju inte han här som tur är, men skulle han vara det skulle det kännas som ett direkt påhopp på honom. Vad gör jag? Ska jag bara strunta i det?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla som vill får säga något.

Frågor att diskutera:

 • Hur kommer det sig att elever uttalar sig på det här sättet?
 • Vilket kön tänker ni att Dana i scenariot har?
 • Spelar personens kön någon roll för hur ni ser på situationen?

Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat Dana som en kille. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

 • Hur kommer det sig att just killar kan uttala sig kring homosexualitet på det här sättet?
 • Brukar tjejer uttala sig på liknande sätt?
 • Skulle det här kunna hända i er vardag?
 • Hur kommer det sig att ingen säger eller gör något?

Spegla och bekräfta deltagarnas svar och återkoppla till att det kan vara svårt att lägga sig i andras kränkande jargonger och beteenden. Bekräfta att det kan finnas en risk att själv bli utsatt om du ingriper.

Steg 4. Diskutera hur du kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

Frågor att diskutera:

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Uppmuntra deltagarna att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på som ni tidigare diskuterat i MVP – vilka är att: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.

Ta sedan fram de alternativa lösningarna och be deltagarna att jämföra sina lösningar med dem. Påminn om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på situationen och omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, ingen ska ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa ingripanden

 1. Ingenting. Sådant där hör man varje dag ändå..
 2. Jag kollar på min kompis och signalerar med blicken: “det där var inte okej.” Då kan vi snacka om det sen.
 3. Jag berättar för en vuxen på skolan i efterhand. Det är deras ansvar att hålla koll och säga ifrån mot sådana här kommentarer.
 4. Jag frågar om de har något problem med homosexuella? Skit samma om de garvar åt mig, jag bryr mig inte.
 5. Jag söker ögonkontakt med mina kompisar och säger: “okej… här tänker inte jag sitta mer, ska vi dra eller”?
 6. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

Om någon deltagare säger något i stil med: ”Det är väl inte så allvarligt”.

Påminn deltagarna om hur kommentarer, bilder eller taskiga skämt i sig kränker och lätt bidrar till att grövre former av våld blir mer och mer accepterade.

Vill vi motverka våldet i toppen av pyramiden behöver vi också erkänna våldet i basen av pyramiden och ingripa där, så att vi tillsammans kan skapa en kultur på skolan fri från våld.

>

4. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop de två lektionerna ni haft om porr. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr påverkar oss. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren bidrar till i vår vardag.

Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner från båda lektionerna. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vad tar du med dig från de här lektionerna om porr?

>

 • MVP, lektion 2. Om porr

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion (5 min)
  2. En kompis berättar… (20 min)
  3. Träna på att ingripa! (30 min)
  4. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål med lektionen:

  • Förstå hur relationen som vän och åskådare spelar en viktig roll i att förebygga våld.
  • Motivera deltagarna att förebygga våld i deras vardag.
  • Skapa en vilja till att ta kollektivt ansvar.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Hela lektion 2 bör genomföras i halvgrupp och kräver därför två mindre grupprum. Övningarna som ska genomföras fungerar bäst i mindre grupper.

  Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  1. Berätta att ni idag ska fortsätta på temat om porr och när porr på olika sätt används för att utöva våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Berätta att ni idag ska fortsätta på temat om porr och när porr på olika sätt används för att utöva våld.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Fråga om det har dykt upp några frågor eller funderingar sedan ni sågs sist.
  2. Förmedla att porr kan inspirera konsumenten till att vilja testa sex ”som i porren” även i verkligheten.
  3. Som ni tillsammans tittade på senaste lektionen så är mycket av det som skildras i mainstreamporr förnedrande (ofta för tjejer) och det är inte alltid realistiskt att förvänta sig att personer en har sex med ska vilja testa det.
  4. Förmedla att en bra grej kan vara att först fundera på varför du vill testa det du sett och om den andra personen kommer njuta lika mycket som du själv.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Fråga om det har dykt upp några frågor eller funderingar sedan ni sågs sist.
  2. Förmedla att porr kan inspirera konsumenten till att vilja testa sex ”som i porren” även i verkligheten.
  3. Som ni tillsammans tittade på senaste lektionen så är mycket av det som skildras i mainstreamporr förnedrande (ofta för tjejer) och det är inte alltid realistiskt att förvänta sig att personer en har sex med ska vilja testa det.
  4. Förmedla att en bra grej kan vara att först fundera på varför du vill testa det du sett och om den andra personen kommer njuta lika mycket som du själv.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  1. Berätta att ni idag ska prata vidare om vad en åskådare kan göra som ser eller hör talas om att någon blir eller blivit utsatt för olika former av sexualiserat våld med koppling till porr.
  2. Ni kommer även prata om hur relationen till den som utsätter eller den som blir utsatt, kan påverka ens val att agera och vad som kan vara viktigt att tänka på i samband med det.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Berätta att ni idag ska prata vidare om vad en åskådare kan göra som ser eller hör talas om att någon blir eller blivit utsatt för olika former av sexualiserat våld med koppling till porr.
  2. Ni kommer även prata om hur relationen till den som utsätter eller den som blir utsatt, kan påverka ens val att agera och vad som kan vara viktigt att tänka på i samband med det.

  Nästa slide:

  1. Påminn om att dagens tema om våld kopplat till porr kan väcka känslor. Därför är det viktigt att alla följer de klassrumsregler ni har.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Påminn om att dagens tema om våld kopplat till porr kan väcka känslor. Därför är det viktigt att alla följer de klassrumsregler ni har.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna vet vart de kan vända sig för stöd om lektionen väcker tankar, känslor eller påminner dem om egna erfarenheter av våld.
  1. Förmedla att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta.
  3. Dela ut stödlistan till eleverna.
  4. Gå igenom de olika verksamheterna och berätta kort vad de kan hjälpa till med.
  5. Berätta att ni finns kvar en stund i klassrummet efter varje lektion ifall deltagarna har frågor och funderingar.
  6. Berätta att en förkortad version av stödlistan kommer att dyka upp på skärmen i slutet av varje lektion.
  7. Om ni har lagt upp hela stödlistan på skolans webb, informera eleverna om var de kan hitta den fullständiga listan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna vet vart de kan vända sig för stöd om lektionen väcker tankar, känslor eller påminner dem om egna erfarenheter av våld.
  1. Förmedla att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta.
  3. Dela ut stödlistan till eleverna.
  4. Gå igenom de olika verksamheterna och berätta kort vad de kan hjälpa till med.
  5. Berätta att ni finns kvar en stund i klassrummet efter varje lektion ifall deltagarna har frågor och funderingar.
  6. Berätta att en förkortad version av stödlistan kommer att dyka upp på skärmen i slutet av varje lektion.
  7. Om ni har lagt upp hela stödlistan på skolans webb, informera eleverna om var de kan hitta den fullständiga listan.

  Nästa slide:

  1. Introducera övningen och förmedla att deltagarna nu ska få sätta sig in i rollen som nära vän till en kompis.
  2. Berätta att de ska få ta ställning till två olika scenarion, där deras kompis (i båda fallen) berättar om något som har hänt.
  3. Efter varje scenario kommer ni diskutera hur du som vän skulle agerat baserat på det din kompis berättar.
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Introducera övningen och förmedla att deltagarna nu ska få sätta sig in i rollen som nära vän till en kompis.
  2. Berätta att de ska få ta ställning till två olika scenarion, där deras kompis (i båda fallen) berättar om något som har hänt.
  3. Efter varje scenario kommer ni diskutera hur du som vän skulle agerat baserat på det din kompis berättar.

  Nästa slide:

  1. Läs upp det första scenariot.
  2. Dela in deltagarna i bikupor eller mindre smågrupper och be de diskutera frågeställningen.
  3. Låt varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis blivit utsatt?”.
  4. Tacka för deras idéer och gå vidare.
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Läs upp det första scenariot.
  2. Dela in deltagarna i bikupor eller mindre smågrupper och be de diskutera frågeställningen.
  3. Låt varje grupp berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis blivit utsatt?”.
  4. Tacka för deras idéer och gå vidare.

  Nästa slide:

  1. Läs upp det andra scenariot.
  2. Be deltagarna diskutera denna frågeställning i samma bikupor/smågrupper.
  3. Låt grupperna berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis utsatt någon annan?”

  Viktigt! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och ändrar sin benägenhet att ingripa. Om så är fallet kan en möjlig följdfråga vara:

  • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när det gäller er kompis men på ett annat sätt när det gäller någon ni inte känner?
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Läs upp det andra scenariot.
  2. Be deltagarna diskutera denna frågeställning i samma bikupor/smågrupper.
  3. Låt grupperna berätta om något som de pratat om och skriv upp deras förslag på tavlan under rubriken: “Vad hade du gjort om din kompis utsatt någon annan?”

  Viktigt! Var uppmärksam på om deltagarna i det andra fallet resonerar annorlunda och ändrar sin benägenhet att ingripa. Om så är fallet kan en möjlig följdfråga vara:

  • Hur kommer det sig att ni tänker på ett sätt när det gäller er kompis men på ett annat sätt när det gäller någon ni inte känner?

  Nästa slide:

  1. Fördjupa samtalet kring hur relationer kan påverka vårt agerande som åskådare.
  2. Låt deltagarna diskutera följande frågor (i bikupor eller smågrupper) och lyft sedan allas reflektioner i helgrupp.
  • Är det lättare eller svårare att ifrågasätta en vän jämfört med någon du inte känner?
   • Om lättare: Varför och på vilket sätt?
   • Om svårare: Varför och på vilket sätt?
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Fördjupa samtalet kring hur relationer kan påverka vårt agerande som åskådare.
  2. Låt deltagarna diskutera följande frågor (i bikupor eller smågrupper) och lyft sedan allas reflektioner i helgrupp.
  • Är det lättare eller svårare att ifrågasätta en vän jämfört med någon du inte känner?
   • Om lättare: Varför och på vilket sätt?
   • Om svårare: Varför och på vilket sätt?

  Nästa slide:

  1. Gå vidare med att låta deltagarna diskutera er sista fråga:
  • Vems åsikt tror du din kompis lyssnar mest på – din eller en okänd persons?

  (Troligtvis kommer många hävda att vänners åsikter har större betydelse än okända personers.)

  1. Bekräfta att ditt inflytande som vän ofta är väldigt stort, då ni redan har ett förtroende för varandra.
  2. Med det i åtanke spelar vi alla som nära vän till någon – en viktig roll i att ingripa när vi hör talas om något våldsamt.
 • [2. En kompis berättar, 20 min]

  1. Gå vidare med att låta deltagarna diskutera er sista fråga:
  • Vems åsikt tror du din kompis lyssnar mest på – din eller en okänd persons?

  (Troligtvis kommer många hävda att vänners åsikter har större betydelse än okända personers.)

  1. Bekräfta att ditt inflytande som vän ofta är väldigt stort, då ni redan har ett förtroende för varandra.
  2. Med det i åtanke spelar vi alla som nära vän till någon – en viktig roll i att ingripa när vi hör talas om något våldsamt.

  Nästa slide:

  (Scenario-övningen bör genomföras i halvgrupp)

  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarion att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.

  Obs! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.

  Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

  Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.

  De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och att fundera över hur en kan ingripa.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  (Scenario-övningen bör genomföras i halvgrupp)

  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarion att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.

  Obs! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.

  Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

  Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.

  De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och att fundera över hur en kan ingripa.

  Nästa slide:

  Arbeta med 1 av 2 scenarion:

  • Gruppchatten
  • Jargongen i korridoren
  1. Dela ut scenario-lapparna till deltagarna.
  2. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Dela ut scenario-lapparna till deltagarna.
  2. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du sitter med mobilen utanför klassrummet och väntar på att läraren ska dra i gång lektionen. Det plingar till i gruppchatten som du och några kompisar brukar snacka i. Charlie har skickat ett porrklipp med en naken person som stönar och skrivit ”Rätt lik Billie va?, haha”. Billie är inte med i chatten. Du ser Billie sittandes utanför klassrummet med sin mobil, ovetandes om vad Charlie precis har skickat. Ingen har svarat än och du ser att tre andra också sett klippet. Vad gör du?

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Seriöst… så omoget. Tycker folk det här är kul? Charlie ska alltid hålla på och vara störig mot folk, speciellt mot Billie. Ingen skriver något… vad ska jag säga? Typ ”vad fan lägg av”. Nä… folk kommer bara tycka jag är dryg som inte kan ta ett skämt. Billie kommer ju ändå inte få reda på något om ingen säger något. Fast ändå, jag hade nog velat att någon berättat för mig om det var jag. Jag kanske ska göra något ändå…

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Seriöst… så omoget. Tycker folk det här är kul? Charlie ska alltid hålla på och vara störig mot folk, speciellt mot Billie. Ingen skriver något… vad ska jag säga? Typ ”vad fan lägg av”. Nä… folk kommer bara tycka jag är dryg som inte kan ta ett skämt. Billie kommer ju ändå inte få reda på något om ingen säger något. Fast ändå, jag hade nog velat att någon berättat för mig om det var jag. Jag kanske ska göra något ändå…

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att personer kränker andra på det här sättet?
  • Hur blir det för den som blir utsatt?
  • Vilket kön tänker ni att personerna i scenariot har?
  • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat Charlie som en kille och Billie som en tjej. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

  • Hur kommer det sig att killar kan göra så här?
  • Utsätter tjejer killar på liknande sätt?
  • Skulle det här kunna hända i er vardag?
  • Vad är det som gör det svårt att säga ifrån i en sådan här situation?
  • Kan status i gruppen påverka ens mod att säga ifrån?
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att personer kränker andra på det här sättet?
  • Hur blir det för den som blir utsatt?
  • Vilket kön tänker ni att personerna i scenariot har?
  • Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat Charlie som en kille och Billie som en tjej. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

  • Hur kommer det sig att killar kan göra så här?
  • Utsätter tjejer killar på liknande sätt?
  • Skulle det här kunna hända i er vardag?
  • Vad är det som gör det svårt att säga ifrån i en sådan här situation?
  • Kan status i gruppen påverka ens mod att säga ifrån?

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop de två lektionerna ni har haft om porr.
  2. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr kan påverka oss.
  3. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren kan bidra till i vår vardag.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Dela ut scenario-lapparna till deltagarna.
  2. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du och två kompisar sitter i korridoren när du plötsligt hör Dana från en annan klass säga “Öh… vad äckligt” samtidigt som hen håller upp mobilen med ett porrklipp på två killar som har sex. Danas kompis flinar samtidigt som du hör stönande ljud från mobilen. Dina kompisar och även andra i korridoren ser och hör samma sak som du, men ingen säger något. Vad gör du?

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Obehaglig stämning det blev… Ingen annan säger något, så varför skulle jag? Mina kompisar verkar ignorera det också. Är det ingen som bryr sig? Så osoft kommentar, och varför sitta och titta på porrklipp som hen ändå inte vill kolla på? Plus Karim i vår klass… nu är ju inte han här som tur är, men skulle han vara det skulle det kännas som ett direkt påhopp på honom. Vad gör jag? Ska jag bara strunta i det?

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Obehaglig stämning det blev… Ingen annan säger något, så varför skulle jag? Mina kompisar verkar ignorera det också. Är det ingen som bryr sig? Så osoft kommentar, och varför sitta och titta på porrklipp som hen ändå inte vill kolla på? Plus Karim i vår klass… nu är ju inte han här som tur är, men skulle han vara det skulle det kännas som ett direkt påhopp på honom. Vad gör jag? Ska jag bara strunta i det?

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen. På så sätt kan ni försäkra er om att alla är med på vad som händer.
  3. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  4. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att elever uttalar sig på det här sättet?
  • Vilket kön tänker ni att Dana i scenariot har?
  • Spelar personens kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat Dana som en kille. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

  • Hur kommer det sig att just killar uttalar sig kring homosexualitet på det här sättet?
  • Brukar tjejer uttala sig på liknande sätt?
  • Skulle det här kunna hända i er vardag?
  • Hur kommer det sig att ingen säger eller gör något?

  Spegla och sammanfatta deltagarnas svar. Bekräfta att det kan vara svårt att lägga sig i andras kränkande jargonger och beteenden, men ändå lika viktigt för att kunna skapa förändring.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att elever uttalar sig på det här sättet?
  • Vilket kön tänker ni att Dana i scenariot har?
  • Spelar personens kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Fortsätt med dessa frågor om deltagarna har könat Dana som en kille. Obs! Om de har könat på andra sätt följ upp hur de tänker och resonerar.

  • Hur kommer det sig att just killar uttalar sig kring homosexualitet på det här sättet?
  • Brukar tjejer uttala sig på liknande sätt?
  • Skulle det här kunna hända i er vardag?
  • Hur kommer det sig att ingen säger eller gör något?

  Spegla och sammanfatta deltagarnas svar. Bekräfta att det kan vara svårt att lägga sig i andras kränkande jargonger och beteenden, men ändå lika viktigt för att kunna skapa förändring.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Påminn om tankemodellen FÖRE – UNDER – EFTER och be deltagarna tänka utifrån den kopplat till scenariot.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Uppmuntra deltagarna till att ta hjälp av de olika sätten att ingripa på, som ni tidigare diskuterat i MVP.
  2. Skriv ”FÖRE”, ”UNDER” och ”EFTER” som tre rubriker på tavlan och låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.
  3. Fyll på med elevernas förslag under respektive rubrik.
  4. Se till att ni kommer in på de olika ingripande-alternativen under diskussionen i helgrupp.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

  Möjliga följdfrågor kan vara:

  • Hade du/ni vågat göra det i verkligheten?

  Om svaret är nej:

  • Vad hade kunnat göra det lättare för att faktiskt våga?
  • Vilket alternativ hade varit lättare att göra istället?

  Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.
 • [3. Träna på att ingripa, 30 min]

  1. Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop de två lektionerna ni har haft om porr.
  2. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr kan påverka oss.
  3. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren kan bidra till i vår vardag.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop de två lektionerna ni har haft om porr.
  2. Ni har bland annat pratat om den ursprungliga definitionen av pornografi, våldet inom mainstreamporr och hur den typen av porr kan påverka oss.
  3. Ni har också pratat om hur du som vän och åskådare kan ingripa för att motverka det våld som porren kan bidra till i vår vardag.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

   1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
   2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
   3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.
   4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
   5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!

 • Tack för idag!


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.