Logga in

Om MVP Skola

MVP Skola är ett utbildningsprogram för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, där vi tillsammans med alla elever arbetar förebyggande mot kränkningar, våld och trakasserier.


Programmet inspirerar unga till ledarskap och att vara aktiva åskådare och på så sett vara förebilder för andra genom att våga stå upp mot våld och kränkningar i sin vardag. En aktiv åskådare är en person som använder sin position i en grupp till att våga ta ställning och säga ifrån mot sexism, rasism och homofobi. På så sätt kan sociala normer och kamratkulturer förändras.

MVP högstadiet och gymnasiet bygger på 14 tematiska lektioner och MVP Mellanstadiet bygger på 17 tematiska lektioner. Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Det övergripande målet är att minska våldet genom att stoppa det redan innan det uppstår.

Varför använder skolor programmet?

MVP används idag i skolor i ett 40-tal kommuner i Sverige och är effektutvärderat både i Sverige och utomlands. MVP har funnits i USA sedan 1993 och har anpassats och utvecklats till en svensk kontext av MÄN sedan 2012. Skolor som använder programmet kan därför både luta sig mot vår erfarenhet och det nätverk av andra skolor och kommuner som byggts upp med tiden.

MVP skapar en systematik i skolans värdegrunds, likabehandling och våldsförebyggande arbete. Genom att involvera hela skolan och tillsammans med elever lyfta frågor om våld och genusnormer skapas också utrymme för inflytande och dialog i enlighet med barnkonventionen. Ovanstående är något som lyfts i de inledande delarna av den nya läroplanen som börjar gälla hösten 2022.

I den nya läroplanen har kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer fått en större plats. Även här fyller MVP en viktig roll och kan användas som ett komplement till undervisningen. Samtycke är ett återkommande tema genom lektionsserien, och sedan 2021 finns även två extra MVP-lektioner där frågan kring porr lyfts specifikt. I lektionerna får ungdomarna själva reflektera och kritiskt granska porren och dess påverkan på ungas liv. Lektionerna görs utöver ordinarie lektionsserie och är ett sätt att arbeta vidare med MVP efter grundserien.

Hur implementeras MVP i skolan?

Många som hör av sig till oss vill komma i gång fort med programmet, det tycker vi är kul, men samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att det är ett längre åtagande som behöver förankras på flera håll i skolan och över tid.

Från det att ni påbörjar arbetet med MVP till dess att ni genomfört den första lektionsserien med elever brukar det ta cirka 1-1,5 år. Vårt baspaket för MVP innehåller alla de steg som behövs för att komma i gång.

När en skola väl kommit igång med programmet och de organisatoriska bitarna finns på plats bör arbetet fortlöpa med nya årskullar. Det vill säga när lektionsserien genomförts med tex eleverna i åk 7 eller åk 1 i gymnasiet, genomförs den även nästa läsår med de nya eleverna i åk 7 och i åk 1. Detta förfarande gör att hela personalen och ledningen behöver involveras, inte bara eleverna och lärarna som utbildas. Ett arbete där samtliga på skolan är delaktiga lägger också grunden för ett systematiskt värdegrundsarbete som påverkar hela skolmiljön.

I vår rapport Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav, kan du läsa mer om MÄN:s erfarenheter av MVP Skola. Rapporten finns även översatt till engelska här.

 

Hur får vi in MVP i schemat?

Själva lektionsserien löper under minst 14 veckor, och det behövs avsättas ca 90 min per tema. Vanligtvis fördelas lektionerna regelbundet över en eller två terminer. Vissa skolor väljer också att slå ihop lektioner i temadagar, eller som projekt. I vilket ämne programmet utförs varierar, en del skolor avsätter mentorstid, eller nyttjar tid av mer allmän karaktär som ”tematid”, ”lästimmar” eller ”studiepass”. Andra gör det som en kurs inom tiden elevens val eller låter det integreras inom SO-ämnen där MVP har tydlig koppling. Vissa skolor har även valt att lägga lektionerna utöver ordinarie schema på tid som annars skulle varit håltimme.

Målen med MVP

1. Minska våld

Det övergripande målet med MVP är att minska våld – att stoppa det innan det utövas.

2. Kunskap

Programmet syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet om att våld omfattar mycket mer än fysiskt våld – det kan vara allt från glåpord och trakasserier till grövre uttryck. Deltagarna lär sig identifiera olika situationer som problematiska och får en förståelse för att våld finns på en skala, från mindre grova till grövre uttryck, och att det finns ett samband mellan de olika våldshandlingarna. Tanken är att genom ökad empati, kunskap och medvetenhet skapa en öppning för att ta till sig allvaret i problemet med framför allt killars och mäns våld.

3. Kritiskt tänkande

MVP ska utmana våra tankar, normer och förväntningar. Vi lyfter frågor om diskriminering, kränkningar och orättvisor, till exempel gällande kön, sexualitet och rasism. När vi jobbar med MVP handlar det om att underlätta samtal. Inte utbilda eller lära ut. Vi behöver lyssna, vara nyfikna och icke-dömande.

4. Öppna för dialog

Programmet syftar till att skapa ett tryggt sammanhang som möjliggör reflekterande samtal kring dessa frågor. Den pedagogiska filosofin är att vi lär oss bäst genom att träna tillsammans med andra jämnåriga och genom att sätta oss in i frågan. Det är viktigare att slutföra samtal och övningar än att exakt allt kommer med.

5. Öva empati

Vi utvecklar empati för de som utsätts – deltagarna ska inte behöva egna erfarenheter för att vara berörda. Vi vill komma bakom de sensationella berättelserna och i stället fokusera på hur människors liv påverkas av våld.

6. Inspirera till ledarskap och åskådaringripanden

Programmet syftar till att göra deltagarna mer förberedda och säkra på hur de ska kunna ingripa före, under eller efter en kränkande eller våldsam situation. Programmet vill även inspirera till att motivera andra att gripa in. Vi vill få deltagarna att känna kraften i att göra saker tillsammans och motivera dem till att vilja göra skillnad och skapa förändring. En viktig poäng med detta program är att fokus inte är på att individer ska blir bättre, utan att lösningen på problemet är att vi hjälps åt. Metoderna sprider sig via de som deltar och lär varandra, men sen även till andra utanför programmet.

Sagt om programmet

”Jag tycker att utbildningen var bra, framför allt för att den innehåller både teoretiska och praktiska övningar för oss deltagare. Det mesta var helt nytt för mig, även om jag arbetat med värdegrundsfrågor i flera år. Jag uppskattar att det finns en tydlig struktur, att mycket av lektionsplaneringen är gjord och finns som lättillgängligt material. Jag tror att det passar elever i våra årskurser.”

Pär Forsström, lärare på Norrtullskolan i Söderhamn.

”Vi har känslan av ett annat klimat hos de klasser som har deltagit i programmet, de visar mer respekt för varandra och agerar schysstare. Eleverna använder MVP som ett uttryck för att säga till sina klasskamrater när de ”agerar fel”.

Flathultsskolan, Jönköping

MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld.”

Ur Skolverkets utvärdering

Är ni intresserade av att påbörja ett MVP-arbete?

Vill ni veta mer, få aktuella prisuppgifter eller komma igång på er skola eller i er kommun, Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret här (klickbar länk) så kontaktar vi er.


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.