Logga in

Utvärdering

MVP har utvärderats grundligt i USA vid flera tillfällen, med gymnasieelever och universitetsstudenter. Programmet har förändrat deltagarna i positiv riktning på flera områden. Utvärderingarna som gjorts i USA visar bland annat att elever som genomgått programmet:

 • är mer benägna än andra att se olika former av våld som fel
 • är mer benägna att vidta åtgärder för att ingripa mot våld
 • har mindre sexistiska attityder än innan
 • har fått en ökad känsla av att de kan agera för att förhindra könsrelaterat våld
 • tillskriver sina kamrater mindre sexistiska attityder

Skolverkets utvärdering

Under 2015–2017 har MVP-programmet utvärderats i en svensk kontext av Skolverket på uppdrag av regeringen. Redan under första året med programmet syns mätbara effekter! Forskarna bakom utvärderingen ser programmet som lovande och rekommenderar spridning, under vissa förutsättningar. Några av resultaten i korthet:

“Utvärderingen visar att programmet har stor potential. Det tar upp många viktiga frågor på ett systematiskt sätt och gör det utifrån elevernas egna erfarenheter. MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld. Elever som tagit del av MVP-programmet uppmärksammar både sitt eget och andras våldsbeteende i högre utsträckning än andra unga. De reagerar på och känner igen såväl verbalt, fysiskt och sexualiserat våld. De har även fått minskad tolerans mot så kallade ”skojbråk”. Effekten håller även i sig vid uppföljningen tre till sex månader efter insats. Programmet ger tydligast resultat för gruppen killar.”

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa på Skolverkets webbplats här: www.skolverket.se (klickbar länk)

Stockholms universitets utvärdering

På uppdrag av SKR har Stockholms universitet utvärderat skolors arbete med den våldsförebyggande metoden Mentors in Violence Prevention, MVP. Syftet är att öka kunskapen om metodens genomförbarhet, organisatoriska förutsättningar och påverkan.

Om Stockholms universitets utvärdering

Studien genomfördes 2019–2020 och har undersökt båda versioner av MVP som finns i Sverige, den som förvaltas av organisationen MÄN, och den som vidareutvecklats av Botkyrka kommun. Totalt ingick åtta högstadie- och gymnasieskolor i studien, varav två var kontrollskolor som inte använder MVP.

Utvärderingen visar att:

 • Skolledarnas engagemang är en nyckelfaktor. Att skolledaren väl känner till programmets innehåll, kan koppla det till det ordinarie värdegrundsarbete, engagera medarbetare och tillsätta resurser är en förutsättning för att MVP kan genomföras och upprätthållas över tid.
 • Skolhuvudmännen behöver ta större långsiktigt ansvar. Stödet från kommunen kommer ofta från andra delar av förvaltningen än den del som ansvarar för skolan, vilket kan göra att budgetförutsättningar för MVP saknas. Samtidigt är det en framgångsfaktor att det organisatoriska ansvaret och stödet är utspritt på ett bredare ledar- och stödkollektiv.
 • Ledarnas (de som praktiskt genomför programmet) manualtrogenhet och lyhördhet för elevernas vardag spelar stor roll. Ledarna behöver tillräckligt tid för handledning, förberedelser och genomförande, men även för reflektion, efterarbete och fördjupning.
 • Stora klasser och lokalbrist försvårar arbetet. Att klasserna inte kan delas upp i mindre grupper minskar tryggheten för eleverna och försvårar gemensam reflektion.
 • Eleverna uppskattar programmet, men verkar inte förändra attityder eller beteenden. Enligt utvärderingen kan det bero på att eleverna redan innan programstart hade höga ingångsvärden. Resultatet ska därför tolkas med stor försiktighet.
 • Programmets implementering ger arbetet mot våld systematik och legitimitet på skolorna.

Här kan du läsa mer om utvärderingen och även se en film där forskaren Lucas Gottzén berättar om studien: www.skr.se (klickbar länk)

MVP-programmen i Sverige utvecklas kontinuerligt mot bakgrund av rekommendationer från forskare och användare.


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.