Logga in

Utvärdering

MVP har utvärderats grundligt i USA vid flera tillfällen, med gymnasieelever och universitetsstudenter. Programmet har förändrat deltagarna i positiv riktning på flera områden. Utvärderingarna som gjorts i USA visar bland annat att elever som genomgått programmet:

  • är mer benägna än andra att se olika former av våld som fel
  • är mer benägna att vidta åtgärder för att ingripa mot våld
  • har mindre sexistiska attityder än innan
  • har fått en ökad känsla av att de kan agera för att förhindra könsrelaterat våld
  • tillskriver sina kamrater mindre sexistiska attityder

Utvärdering i en svensk kontext 2015-2017 Under 2015–2017 har MVP-programmet utvärderats i en svensk kontext av Skolverket på uppdrag av regeringen. Redan under första året med programmet syns mätbara effekter! Forskarna bakom utvärderingen ser programmet som lovande och rekommenderar spridning, under vissa förutsättningar. Några av resultaten i korthet:

“Utvärderingen visar att programmet har stor potential. Det tar upp många viktiga frågor på ett systematiskt sätt och gör det utifrån elevernas egna erfarenheter. MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld. Elever som tagit del av MVP-programmet uppmärksammar både sitt eget och andras våldsbeteende i högre utsträckning än andra unga. De reagerar på och känner igen såväl verbalt, fysiskt och sexualiserat våld. De har även fått minskad tolerans mot så kallade ”skojbråk”. Effekten håller även i sig vid uppföljningen tre till sex månader efter insats. Programmet ger tydligast resultat för gruppen killar.”

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa på Skolverkets webbplats.


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.