Logga in

Steg 2-utbildning

Som ett sätt att skapa en långsiktighet och kontinuitet i MVP Skola erbjuder MÄN möjligheten för kommuner och skolor att utbilda lokala MVP ledare, av så kallade Steg 2:are. Syftet är att möjliggöra så att kommuner och eller enskilda skolor ska kunna bli självförsörjande vad det gäller kompetens och återväxt av grundutbildad personal. Genom att utbilda personal i Steg 2, får kommunen rätt att själva utbilda ny personal eller själva starta upp MVP på en ny skola i kommunen.

Vem kan bli Steg 2-utbildad?

Den som gått en grundutbildning i MVP och hållit hela programserien med eleverna minst en gång har möjlighet att gå steg 2-utbildningen. Det är rektor, eller annan ansvarig i kommunen som utser vem som kan gå steg 2-utbildningen. Ett viktigt kriterium i valet av person är att hen ska ha utrymme och förutsättningar inom ramen för sin tjänst för att kunna genomföra uppdraget som Steg 2. Det handlar i praktiken om att ha arbetstid för att utbilda, förankra och processleda MVP-arbetet på skolor i kommunen, gentemot skolledning och utbildade MVP-team.

I och med att implementeringen av MVP högstadiet, mellanstadiet och gymnasiet ser lika ut erbjuder vi steg 2-utbildningen till ledare oavsett vilket av programmen en tidigare arbetat med. Det är därför viktigt att, inför Steg 2-utbildningen, själv sätta sig in i den eller de metodmanualer man eventuellt saknar erfarenhet av.

Utbildning

För att bli Steg 2-utbildare behöver du gå en Steg 2-utbildning. De flesta kommuner utbildar 2–8 personer i Steg 2. Detta beroende av hur stor kommunen är samt hur stor satsning kommunen väljer att göra. Vår rekommendation är att ni utbildar minst två personer till att börja med.

Det går att utbilda Steg 2:are på två sätt:

  1. MÄN erbjuder Öppna steg 2-utbildningar ca 1 gång/termin. Den enskilde reser då till Stockholm och genomgår utbildningen tillsammans med andra personer från andra kommuner/skolor under 2 dagar.
    • Kostnad för en kursplats är 20 000 kr/person (exkl. resa och boende som kommunen står för).
    • Mer information om de Öppna steg 2-utbildningarna annonseras i kalendern på läroplattformarna.
  2. Kommunen köper in en steg 2-utbildning. MÄN:s utbildare kommer till er och utbildningen genomförs under 2 dagar och hålls exklusivt för er grupp (max 10 personer).
    • Kostnad 100 000 kr (exkl. lokalkostnad, resa och ev. boende för utbildarna som kommunen står för).
    • Beställning av steg 2-utbildning görs genom att mejla utbildning@mfj.se

Steg 2 överenskommelse och utbildarkostnad

Som Steg 2:are skrivs en obligatorisk överenskommelse som löper årsvis. Denna överenskommelse är kopplad till en utbildarkostnad på 10 000 kr/person och år.

Som utbildad Steg 2:are har du tillgång till utbildningsmaterial för att kunna genomföra implementeringens olika delar så som förankringssamtal med skolans ledning, kunskapshalvdag för all personal, grundutbildning och metodhandledning för MVP-teamet.

Som Steg 2:are ingår du också i vårt nationella Steg 2-nätverk. Nätverket har obligatoriska träffar varje termin där vi ses fysiskt och möjliggör fortbildning, utbyte av kunskap och erfarenheter samt information om uppdateringar.

Den som blir utbildad i Steg 2 har enbart rätt att utbilda inom den kommun eller skola som överenskommelsen är gjord. Det vill säga den Steg 2-utbildade har inte rätt att fortsätta utbilda andra skolor om den byter kommun.


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.