Logga in

Mål och syften

Idén med MVP är att förebygga våldet innan det sker. Det kallas primärpreventiv insats. Programmet är alltså inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att öka medvetenheten hos alla, så att våldet kan minska.

Målen kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Ökar medvetenheten om våld
  • Våld omfattar mycket mer än fysiskt våld. Det kan vara allt från glåpord, trakasserier till mer grövre uttryck. Deltagarna lär sig identifiera olika situationer som problematiska och får en förståelse för att våld finns på en skala, från lindriga till grövre uttryck, och att det finns ett samband mellan de olika våldshandlingarna. Genom ökad empati, kunskap och medvetenhet skapar programmet en öppning för att ta till sig allvaret i problemet med framförallt killars och mäns våld.

  • Utmanar vedertagna normer kring kön, relationer och våld
  • Programmet hjälper oss att utmana stereotypa föreställningar om kön och få syn på olika normsystem som präglar vår vardag. Många orättvisor i vår omgivning har normaliserats och programmet vill utmana deltagarnas tankar, sanningar och sätt att skapa mening i sin omgivning.

  • Öppnar för dialog
  • Programmet syftar till att skapa ett tryggt sammanhang som möjliggör reflekterande samtal kring dessa frågor. Den pedagogiska filosofin är att vi lär oss bäst genom att träna tillsammans med andra jämnåriga och genom att sätta oss in i frågan.

  • Inspirerar till ledarskap och åskådaringripanden
  • Programmet gör deltagarna mer förberedda och säkra på hur de ska kunna ingripa före, under eller efter en kränkande eller våldsam situation. Programmet vill även inspirera oss till att motivera andra att gripa in. Vi vill få deltagarna att känna kraften i att göra saker tillsammans och motivera dem till att vilja göra skillnad och skapa förändring.


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.